8 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


A study on the cognitive index in children aged 6 to 8


Prof. Dr. Meziyet ARI , Doç. Dr. Elif ÜSTÜN & Doç. Dr. Berrin AKMAN


ÖZET
Bu araştırma farklı sosyo-ekonomik düzeydeki 6- 8 yaş çocuklanmn bilişsel ~elişimlerini de~erlendimıek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneldem ~ubunu 51 'i 6 yaş. 43'U 7 yaş. 49'u 8 yaş olmak UZere toplam 143 çocuk oluştumıaktadır. Çoculdann bilişsel gelişimleri Mc. Carthy Scales of Children Abilities kullanılarak de~erlendiril- miştir. Araştırma sonunda elde edilen verilerin istatistiksel analizi sonucunda sosyo-ekonomik düzey ile çoculdann bilişsel gelişim puanları arasındaki fark anlamlı bulun- muştur. Cinsiyetler arasındaki farka baktığımızda ise 6 yaş grubu çocuklarının bilişsel .ıı,elişim puanlan ile cinsiyet arasındaki fark önemli bulunurken, 7 ve 8 yaş grubu çocuklarda fark önemsiz bulunmuştur.


ABSTRACT
This study aims at the evaIuation of cognitive development for 6-8 years old ehildren from different socio-economie status. The sample spaee of the study consists 51 children in the age group 6, 43 children in the age group 7 and the 49 children in the age group 8 (a total of 143 children) In this study, the cognitive development of children was evaluated with the Mc Carthy Seales of Children Abilities. According to the findings obtained from this research, it turned out that significant differenees were found between socio-economic status and cognitive development. We also observed that significant differenees were found between sexes and cognitive development at 6 years age group but on the other hand no significant differences were found at 7 and 8 years age group.


ANAHTAR KELİMELER: Bilişsel gelişim, okulöncesi çocuklar, ilkokul çocukları


KEYWORDS: Cognitive development, preschool children, primary school children

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education