...


HELPING SIX YEAR OLD KINDERGARTEN CHILDREN TO ACQUIRE THE CONCEPT OF CONSERVATION THROUGH TRAINING


Prof.Dr. Meziyet ARI, Assoc.Prof.Dr. Servet BAL, Assoc.Prof.Dr. Belma TUGRUL, Res.Ast.Selay UZMEN & Sema AYDOGAN


ÖZET
u araştırma, anaokuluna devam eden altı yaş grubundaki çocukların korunumla ilgili bilgi düzeylerini belirlemek ve verilen eğitim programınınçocukların korunuma ait bilgi düzeylerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Gülveren Anaokuluna devam eden altı yaş grubundaki toplam 49 çocuk ile sürdürülmüştür. Araştırma ön test-destekleyici eğitimson test şeklinde yürütülmüş deneysel bir çalışmadır. Her iki gruptaki çocuklara sayı, uzunluk, madde, miktar, ağırlık korunumu ile ilgili uygun düzenlemelerin yapıldığı ön test uygulandıktan sonra, deney grubundaki çocuklara korunum bilgisini destekleyici, oyunla eğitim programı verilmiştir. Bu program, her korunum alanıyla ilgili olarak, iki ay süreyle, haftada beş gün uygulanmıştır. Eğitim programı sonucunda, ön testte verilen korunum alanlarıyla ilgili dü- zenlemeler, deney ve kontrol grubu çocuklarına son test amacıyla tekrar verilmiştir. Verilerin istatistiksel analizinde Bağımlı Örneklerde Ki-Kare Testi (Mc Nemar Testi) uygulanmış ve her korunum bilgisi için ön test ve son testte başarılı olan toplam çocuk sayısı yüzdeleri verilmiştir. Oyunla eğitim yöntemlerinin kullanıldığı, destekleyici eğitim programları sonucunda deney grubundaki çocukların ön ve son test sonuçları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur. Kontrol grubundaki çocukların ön ve son test sonuçları arasında fark anlamsız bulunmuştur. Ancak bu gruptaki çocukların korunumla ilgili bilgi düzeylerinde artıŞ olduğu gözlenmiştir. Erken çocukluk dönemi eğitim programlarında korunumla ilgili kavramların kazanılmasını destekleyecek eğitsel yaşantıların yer almasına özen gösterilmelidir.


ABSTRACT
This studyaimed to find out the Jevel of knowledge of conservation possessed by six year old kindergarten children and study the effect of the training program employed on their knowledge of conservation. The subjects consisted of a total of 49 six year old children attending Hacettepe University's Gülveren Kindergarten. As an experimental one, this study involved the following sequence of events: pre-test - supportive training - post- test. The children in both the experiment and control groups were first administered the pre-test, in which adjustments had been made to include tasks dealing with conservation of number, length, material, quantity and weight. Following this, the children in the experiment group were administered a traıning-through-play program to reinforce the ir knowledge of conservation. This program was applied five day s a week for two months for each area of conservation. Following the training period, the same tasks used in pretest to test the children's knowledge of conservation, were administered to the children in both the experiment and control groups as the post or final test. In the statistical analysis of the data the Ki-Square test (for dependent samples) (Mc Nemar Test) was used and the number and percentage of children successful in each area of conservation in the pre-and post-tests were given. The difference was found to be significant between the scores achieved by the children in the experiment group in the pre- and posttests. On the other hand, the difference between the scores achieved by the children in the control group in the pre- and post- tests was not significant. However, there was some increase in the level of knowledge of conservation possessed by the children in this group. Care should be taken that educational programs designed for early childhood should give room to educational activities which will help children to acquire the concepts of conservation


ANAHTAR KELİMELER: Korunum, Okulöncesi çocuğu. Piaget, Zihinsel Gelişim.


KEYWORDS: Conservation. Preschool Child, Piaget, Co/(nitiveDevelopment

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education