O.05), ancak Yetişkin ben durumu ve Uymuş Çocuk ben durumu üzerinde önemli ölçüde farklılığa neden oldu- ğu (P

GENÇLERIN BEN DURUMLARı (EGO STATE) VE EMPATIK BECERILERININ INCELENMESI


...


Doç. Dr. Fatma ALİSİNANOGLU & Dr. Aysel KÖKSAL


ÖZET
Araştırma, gt:nçlerin empatik becerileri ile ben durumIari arasındaki ilişkinin saptanması ve empatik beceri ile ben durumlarında cinsiyetin farklılığa neden olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin bölümleri ile Ev Ekonomisi Yüksek Okulu'nun ikinci ve üçüncü sınıflarına devam eden 147 öğrenci oluşturmaktadir. "Empatik Beceri Ölçeği B Formu" ve "Sıfat Tarama Listesi (STL)" veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Empatik beceri ve ben durumlarında cinsiyet farkının bulunup bulunmadığının belirlenmesi için varyans analizi, empatik beceri ile ben durumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi için ise korelasyon katsayısı önemlilik testi yapılmıştır. Araş- tırma sonucunda, cinsiyetin empatik beceri, Eleştirici Anababa ben durumu, Koruyucu Anababa ben durumu, Serbest Çocuk ben durumu, üzerinde farklılığa neden olmadığı (P>O.05), ancak Yetişkin ben durumu ve Uymuş Çocuk ben durumu üzerinde önemli ölçüde farklılığa neden oldu- ğu (P


ABSTRACT
The research was conducted to determine the relationsip between empathic skills and ego states of adolescents, and find out the impact of sex on empathic skills and ego states of adolescents. Research was carried out on a total of 147 students attending second and third grades of Home Economics College and the departments of Agriculture Faculty Ankara University. "Empathy Skill Inventory B Form" and "Adjective Check List" were used as data collection instruments. Variance analysis method was used to find out the effect of sex on empathic skills and ego states; and also correlation coefficient significant test was used to find out the relation between empathic skill levels and ego states of adolescents. In concIusion, while the effect of sex was not found statistically significant on empathic ski1l, Critical Parent ego state, Nurturing Parent ego state, Free Child ego state(P>O.05), the effect of sex was found statistica1y significant on Adult Parent ego state, Adapted Child ego state(P


ANAHTAR KELİMELER: Gençler, Empatik Beceri, Ben Durumları (Ana baba Ben Durumu, Yetişkin Ben Durumu, Çocuk Ben Durumu)


KEYWORDS: Adolescents, Empathic Skilı. Ego States (Parem Ego States. Adult Ego States, Child Ego States

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education