...


A COMPARISON OF TWO DATA COLLECTING METHODS: INTERVIEWS AND QUESTIONNAIRES


Res. Ast. Burcu AKBAYRAK


ÖZET
Bu makalede veri toplama aracı olarak sosyal bilimler ve egitimde yapılan araştırmalarda sıkça kullanılan görüşme ve anket teknikleri incelenmiştir. Önce her iki teknigin tanımlan ve türleri üzerinde durulmuştur. Daha sonra görüşmeler ve anketler çeşitli yönlerden karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma maliyet, süre, planlama, örneklem büyüklü- ğü ve örnekleme, istenilen bilgiye ulaşma, yanlılık, gizlilik, yanıtlama oranı, geçerlik, güvenirlik ve verilerin analizi öl- çütlerine göre yapılmıştır. Son olarak, her iki teknigin avantajlan ve dezavantajları bir tabloda özetlenmiştir.


ABSTRACT
In this artide, as data collecting tools interviews and questionnairesused in social science and educational researches were examined. Firstly, the definitions and types of both techniques were discussed. Then intreviews and questionnaires were compared in terms of various aspects. These comparasions were made regarding cost, time, schedule, sample size and sampling, access to information, bias, anonimity and confidentiaIty, response rate, validity, reliability and data anaIysis. FinaIly, the advantages and disadvantages of both techniques were summarised in a table.


ANAHTAR KELİMELER: Görüşmeler. Anketler, Araştırma Yöntemleri.


KEYWORDS: lnterviews, Questionnaires. Research Methods.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education