Liselerimizin biyoloji laboratuvar araç ve gereçleri bakımından durumu


THE CURRENT SITUATION OF OUR SCIENCE LABS IN TERMS OF EQUIPMENT IN OUR LYCEES


Yrd. Doç. Dr. Galip AKAYDIN, Arş. Gör. M. Hakan GüLER & Hatice MÜLAYIM


ÖZET
Bu çalışmada liselerdeki biyoloji laboratuvarıan- nın araç ve gereçler açısından yeterli olup olmadı~ı araştı- nlmıştır. Biyoloji ö~etiminde uyıı;ulamalarm amacına ula- şahilmesi. biyoloji laboratuvarlannın bu açıdan yeterlili~i ile yakından ilişkilidir. Konuyla ba~lantılı olarak, liseleri- mizdeki durumun araştırılması amacıyla hazırlanan anket formları Ankara' da bulunan "eşitli liselerdeki biyoloji ö~- retmenlerine uygulanmıştır. Anket sonuçlarının de~erlen- dirilmesiyle elde edilen veriler, liselerdeki biyoloji labora- tuvarlarmın araçlar ve kimyasallar bakımından orta ve iyi durumda. ancak donanımlar ve modeller bakımından yeter- li olmadı~ını ortaya koymuştur.


ABSTRACT
In this study was the situation of laboraıory ıools and materials in Lycee biology laboratories investiga- ted. The success of practical studies in biology teaching is closely related to the capability of bioloıı;y laboratories in this manner. A questionnaire was applied 10 biology teac- hers in selected Lycees in Ankara in order 10 the determine the situation. Accordinıı; 10 the results obtained. Lycee bi- ology laboratories were in the maımer of laboratory ıools and chemicals medium or good but in the manner of equip- ments and models insufticient.


ANAHTAR KELİMELER: Lise Biyoloji Öğretimi. Biyoloji Laboratuvarı, Laboratuvar Araç ve Gereçleri


KEYWORDS: Lycee Biology Teaching, Biology Laboratory, Laboratory Tools and Materials

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education