Üniversite öğrencilerinin organik kimya labaratuvar tekniğine ait temel bilgileri, uygulamaların yetersizliği ve öneriler


BASIC KNOWLEDGE OF UNIVERSITY STUDENTS ON THE ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY TECHNIQUES, EFFICIENCY OF APPLICATION AND SUGGESTIONS


Doç. Dr. Ayhan YILMAZ, Uzm. Nesimi ULUDAĞ & Prof. Dr. İnci MORGİL


ÖZET
Ülkemizde kimya mühendislerinin, kimyagerıerin ve kimya öğretmenlerinin yetiştirilmeleri mühendislik fakültelerinin kimya mühendisliği, fen fakültelerinin kimya bölümü ve eğitim fakültelerinin de kimya öğretmenliği 00- lümlerince yapılmaktadır. Söz konusu bölümlerin öğretim programlarında organik kimya dersi ve laboratuvarı önemli bir yer tutmaktadır. Organik kimya derslerinde organik bileşiklerin yapıları ve özellikleri anlatılırken organik kimya laboratuvarında da bu bileşiklerin reaksiyonları incelenmekte ve değişim ürünleri elde edilmektedir. Bu çalışmada üç farklı üniversiteden öğrencilerin organik kimya laboratuvar tekniğine ait temel bilgileri ve organik kimya laboratUvarının yeterliliğine ait düşünceleri araştınımıştır. Bilgi öğrencilere anket uygulanarak toplanmıştır. Değerlendirmeler sonucunda üç farklı üniversite öğrenci grubunda organik bileşikleri ayırma ve saflaştırma işlemleri, saflık kontrol yöntemleri ve spektroskopik yöntemlerle organik bileşiklerde yapı tayini bilgilerinde genelolarak eksiklikler olduğu saptanmıştır. Bunun yanında öğrencilerin organik kimya laboratuvarının yeterliliğine ait sorularda da genelde olumsuz görüşe sahip oldukları tespit edilmiştir.


ABSTRACT
Training of chemistry engineers, chemists andchemistry teachers is provided by the faculties of engineering , arts and sciences and the education. In these institutions,organic chemistry course and laboratorywork have importance.In the organic chemistry courses, the structure of organic compounds and their features are given; in the organic chemistry laboratories the reactions of these compoundsare studied and various products are produced. In this study it is aimed at evaluating the knowledge of university studentson the organic laboratoryapplications,their knowledge on laboratory techniques and on the efficiency of applications. Data are collected through the use of questionnaire. As a result of ana!yses, the students from threedifferent university had insufficient knowledge on the following subjects: separationof chemica! compounds,purification procedures, methods of purification control, spectroscopic methods, identification of structures in the chemica! compounds. Furthermore they stated negative views on the efficiency of the organic chemistry laboratory applications.


ANAHTAR KELİMELER: Organik Kimya Laboratuvar Teknigi, Uygulamalann Yeterliligi


KEYWORDS: Organie Chemistry Laboratory Techniques, Effideney of Applieations

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education