Akademik Özyeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması


ADAPTATION OF THE ACADEMIC SELF-EFFICACY SCALE TO TURKISH


Yrd. Doç. Dr. Miraç YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Deniz GÜRÇAY & Yrd. Doç. Dr. Gülay EKİCİ


ÖZET
Alg ı lanan akademik özyeterlik, ö ğ rencinin akademik bir i ş i ba ş ar ı yla tamamlayabilmesine ili ş kin inanc ı d ı r. Üniversite ö ğ rencilerinin akademik özyeterlik düzeylerinin incelenerek saptanmas ı , farkl ı alanlardaki ö ğ rencilerin akademik ö ğ renmeye ili ş kin davran ı ş lar ı n ı n aç ı klanmas ı nda yol gösterici olabilir. Bu nedenle, geçerli ve güvenilir Türkçe akademik özyeterlik ölçe ğ ine ihtiyaç duyulmaktad ı r. Bu çal ı ş man ı n amac ı , 1981 y ı l ı nda Jerusalem ve Schwarzer taraf ı ndan geli ş tirilen “Akademik Özyeterlik Ölçe ğ i”nin Türkçe’ye uyarlamas ı n ı yapmakt ı r. Almanca olan orijinal ölçe ğ in Cronbach alfa güvenirlik de ğ eri .87’ dir. Ölçe ğ in Türkçe’ye çevirisi dil uzmanlar ı nca yap ı lm ı ş t ı r. Daha sonra Türkçe’ye uygunluk, içerik ve ölçme de ğ erlendirme aç ı lar ı ndan da uzmanlar taraf ı ndan de ğ erlendirilmi ş tir. Al ı nan görü ş ler do ğ rultusunda düzenlemelerin yap ı ld ı ğ ı ölçek, geçerlik ve güvenirli ğ inin saptanmas ı amac ı yla farkl ı alanlardan 672 üniversite ö ğ rencisine uygulanm ı ş t ı r. Faktör analizi sonucunda, Türkçe’ye uyarlanan ölçe ğ in orijinal ölçekteki gibi tek boyutlu oldu ğ u ve toplam 7 maddeden olu ş tu ğ u ortaya ç ı km ı ş t ı r. Ölçe ğ in Cronbach alfa güvenirlik de ğ eri .79 olarak belirlenmi ş tir.


ABSTRACT
Percevived academic self-efficacy is a belief about students’ completion of an academic task successfully. Identifying the university students’ academic self-efficacy levels may guide the explanations on their learning. Therefore, both reliable and valid Turkish scale to measure academic self-e fficacy is needed. The aim of the study is to adapt “Academic Self-efficacy Scale” developed by Jerusalem and Schwarzer (19 81) in Turkish. Cronbach alpha reliability coefficent of the original scale which is in German is .87. Translation of the s cale into Turkish was made by experts. Then, the scale was also analysed by experts in terms of consistency, content and measurement issues. Revised version of the scale was administered to 672 university students to determine its va lidity and reliability. The results of fact or analysis show that Turkish version of the scale has one dimension like the original version and that it has a total of seven items. Cronbach alpha reliablity value o f the scale is found to be .79.


ANAHTAR KELİMELER: özyeterlik, akademik özyeterlik, psikometrik ölçek uyarlama


KEYWORDS: self-efficacy, academic self-efficacy, psychometric scale adaptation

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education