TÜRK VE ALMAN OKULLARINDAKI OPTIK DERSLERININ DIDAKTIK AÇıDAN ANALİZİ


DIDAKTISCHE ANALYSE DES OPTIKUNTERRICHTS IN DEN TÜRKISCHEN BZW. DEUTSCHEN SCHULEN


Dr. Ahmet İlhan ŞEN


ÖZET
Bu çalışma ile; Almanya ve Türkiye'de optik derslerinin öğretimindeki son duruma genel bir bakış ve bunların karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda; Türkçe ve Almanca ders kitapları incelenmiş, öğrencilerde çoğu kez öğrenme zorluklarına ve kavram yanılgılanna sebep olan konuların, alan öğretimi bakımından değerlendirilmesi yapılmış ve bazı öneriler sunulmuştur. Sonuç olarak, Türk müfredat ve kitaplannda bazı ekleme ve düzeltmelerin yapılması beklenmektedir. Ayrıca; optik dersleri çıkış noktasını günlük hayatta karşılaştığımız olaylardan almalıdır, ancak bu bir çok kez Türkçe ders kitaplarında göz ardı edilmektedir.


ABSTRACT
The purpose of this study is to compare the latest situations of optic courses teaching in Turkeyand in Germany. In this context, Turkish and German optic course books were exemined, and the subjects that cause leaming difficulties and misconceptions eveluated in terms of subject teaching and finally some suggestions were provided. As a result, it is expected that some additions and corrections should be made in Turkish curriculum and the course books. Moreover, the content of optic courses should be taken from the daily life; however, most of the time this point is ignored


ANAHTAR KELİMELER: Türkiye'de optik dersi, Türkçe okul kitapları, Almanya'da optik dersi, Almanca okul kitaplan


KEYWORDS: Optic courses in Turkey, Turkish course books, Optic CDursesin Germany, German CDursebooks.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education