GÜNEYDOGU ANADOLU BÖLGESINDE EGITIM PROGRAMLARININ DEGERLENDIRILMESI


Evaluation of the educational programs in southeastern Anatolia


Öğr. Gör. Sevilay ŞAHİN & Yrd. Doç. Dr. Atanur VERGİLİ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı Güneydoğu Anadolu bölgesindeki liselerde uygulanan eğitim programlarının uygulanmasında karşılaşılan sorunları ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla dört il rastlantısal örnekleme yöntemiyle seçilmiş, yine aynı yöntemle bu illerdeki liseler belirlenmiş ve 2737 öğrenci, 13] öğretmen ve 38 yönetici ça]ışma kapsamına a]ınmıştır. Ça]ışmada arıket tekniği kullanılmaş, anketlerdenelde edilen veriler SPSS programındayer alan frekans dağılımı, yüzde hesapları ve ki-kare teknikleri ile değerlendirilerek öğretmen, öğrenci ve yönetici görüşleri arasında bir ilişki olup olmadığı, ortaya çıkarılmıştır. Araştırmanın sonucunda; a) eğitim programlarının öğrencilerin akademik ihtiyaçlarını karşılamada yeterli olmadığı, b) sosya], estetik, ahlaki ve mesleki ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz olduğu, c) öğretmenlerin çoğunlukla klasik teknikJeri kullandığl, d) rehberlik hizmetlerinin yetersiz olduğu gibi sonuçları elde edilmiştir.


ABSTRACT
The pursopes of this sudy was to identify deficiences in educational programs in the Turkish secondary education system in four cities of Southeastern Anatolia. In orderto identify the deficiences of the system, the perceptions of administrators, teachers and students were investigated through questionnaires. The subjects of the study were 2737 students, 13] teachers and 38 administrators.Their perceptionswere compared and some statistica]ly significant differences were observed. The results revea]edthat; a)the presentcurriculumin secondary education in Türkiye is not comprehensive enough to meet the needs of the pupils in the system, b) according to students, teachers and administrators included in the research, the curriculum in use in high school in secondary education can not meet the social, professional, mora] and aesthetic needs of the pupils involved in the system, and it is a]so insufficient to meet the current needs of the countary, c) students state that teacherhave been using classica] methods, d) according to students, teachers and administrators counselling programs in their school curriculumare ineffective, e) studentsbelieve that program in use in their schools is comprehensive enough to prepare them for the next educationa] level, f) social and extra curricularactivities are considered to be less than adequate by the subjects.


ANAHTAR KELİMELER: eğitim programları yaratıcı düşünce, rehberlik ve danışma kapsarnh okul programları


KEYWORDS: educationalprograms,creative thinking, guidance and counselling, comprehensive school curriculum

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education