Ortaöğretim kimya müfredat programına korozyon konusunun katılma önerisi


A PROPOSAL RELATED TO ADDING THE CORROSION TOPIC ON TO THE CHEMISTAY PROGRAMS AT SECONDARY SCHOOL LEVEL


Arş. Gör. Mükerrem ŞAHİN, Doç. Dr. Ayhan YILMAZ & Prof. Dr. İnci MORGİL


ÖZET
Kimya, fizik ve biyoloji bilim dallarında önemli olan konulardan biride korozyon konusudur. Korozyon metallerin çevreleri ile reaksiyona girerek doğadaki durumlarına dönmesi olarak tanımlanabilir. Sanayileşmenin getirdiği yeniliklerle birlikte önemi daha da artan bu konunun, güncel sonuçlarını öğrencilere öğretmek önem arz etmektedir. Ortaöğretim müfredat programında korozyon başlığı altında konu bulunmamaktadır. Bu amaçla çalışmada, öncelikle müfredat konularının incelenmesi yapılmıştır. Buna ilave olarak hem ortaöğretim hem de üniversite öğrencilerine korozyon olayının neden olduğu olaylar ve sonuçları- na ait bilgilerini ölçen 12 soruluk test ve öğrencilerin korozyon olayı ile ilgili düşüncelerini içeren 2 soruluk bir anket hazırlanmıştır. Anket toplam 445 öğrenciye uygulanmıştır. Değerlendirmeler sonucunda öğrencilerin çevrelerinde meydana gelen güncelolayların sebeplerini hemen hemen bildikleri fakat olayların korozyonla ilişkisini bilemedikleri ortaya çıkmıştır. Bu amaçla korozyon konusunun ortaöğretim müfredat programında hangi çerçevede anlatılması gerektiği araştırılmış ve konu ile ilgili öneriler hazırlanmıştır.


ABSTRACT
Corrosion, as a topic, is one of the mostimportanttopics in chemistry, physics and biology. Corrosion may be defined as the transforming of metals into their natural state through the reaction with environment. Along with the innovations in industry its importance has raised and it leads to the fact that teaching it to the students is of great importance. In the science programs at secondary education, there is no topic related to corrosion. Thus, the secondary education chemistry programs were reviewed firstly. Then a 14 item survey questionnairewas developed to measure the knowledge of secondary education and university studentsregarding the reasons of corrosionand their views on the topic. Questionnaire was administratedto 445 students.The findings obtained indicated that the students know the reasons of daily events but that they were not aware of the relationship between these daily events and corrosion. As a result a framework that is necessary to cover corrosion and related suggestions are developed.


ANAHTAR KELİMELER: Kimya Eğitimi, Müfredat, Korozyon, Öğretme- Öğrenme


KEYWORDS: Chemislry Educalion, Curriculum, Corrosion. Teaching-leaming

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education