Yurt Dışına Giden Hacettepe Üniversitesi Erasmus Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeyleri


THE SATISFACTION LEVELS OF HACETTEPE UNIVERSITY OUTGOING ERASMUS STUDENTS


Dr. Esed YAĞCI, Dr. C. Ergin EKİNCİ, Dr. Berrin BURGAZ, Dr. Hülya KELECİOĞLU & Dr. Tuncay ERGENE


ÖZET
Avrupa genelinde 1987 y ı l ı nda ba ş lat ı lan Erasmus Program ı çerçevesinde yüksekö ğ retimde hareketlilik artarak sürmektedir. Türkiye bu programa 2004 y ı l ı nda kat ı lm ı ş t ı r. Erasmus Program ı na kat ı lan ö ğ rencilerin beklenti ve memnuniyetlerinin belirlenmesi programa ili ş kin düzeltme ve geli ş tirme çal ı ş malar ı bak ı m ı ndan önem ta ş ı maktad ı r. Bu ara ş t ı rman ı n amac ı Hacettepe Üniversitesi’nden Erasmus program ı ile yurt d ı ş ı na giden ö ğ rencilerin günlük ya ş am, akademik ya ş am ve ö ğ renci destek hizmetlerine ili ş kin memnuniyet düzeylerini belirlemektir. Çal ı ş man ı n verileri 2005-2006 ö ğ retim y ı l ı nda Erasmus ö ğ rencisi olarak yurt d ı ş ı na giden 75 ö ğ renciden sa ğ lanm ı ş t ı r. Verilerin toplanmas ı nda, ara ş t ı rmac ı lar taraf ı ndan geli ş tirilen “Hacettepe Erasmus Ö ğ renci Anketi (HERÖG)” kullan ı lm ı ş t ı r. Verilerin çözümlenmesinde anket maddelerine verilen yan ı tlardan frekans ve yüzde da ğ ı l ı mlar ı elde edilmi ş tir. Ö ğ rencinin her bir maddeye ili ş kin olarak memnuniyet düzeyini be lirleyebilmek için memnuniyet düzeyi ve beklenti düzeyi aras ı ndaki fark belirlenmi ş ve aradaki fark memnuniyet düzeyi olarak de ğ erlendirilmi ş tir. Ara ş t ı rma ö ğ rencilerin büyük ço ğ unlu ğ unun günlük ya ş am, akademik ya ş am ve ö ğ renci destek hizmetleri konusunda beklentilerinin kar ş ı land ı ğ ı n ı ortaya koymaktad ı r. Ancak baz ı hizmetlerde beklentisi kar ş ı lanmayan dikkate de ğ er say ı da ö ğ rencinin oldu ğ u da belirlenmi ş tir.


ABSTRACT
Student mobility in higher education in all Europe has gradually been increasing within the framework of Erasmus Programme started in 1987. Turkey joined this progra mme in 2004. Identifiying expecta tions and satisfa ction levels of students attending Erasmus programmes is cricually important in terms of corre ction and development efforts of the programme. Within this context, the purpose of this study is to identify the satisfaction levels of Hacettepe University outgoing Erasmus students related to daily life, academic life and student support services provided. The data were collected through the administration of Hacettepe Erasmus Student Qu estionnaire (HESQ) developed by the researchers from 75 Erasmus outgoing students in 2005-2006 academic year. In analysi ng of the data, frequency and percentages were calculated and in order to determine the satisfaction levels, the difference between expectation level and satisfaction level for each ite m is calculated and the difference is treated as the satisfaction level. The study revealed that the expectations of the vast majority of the students related to daily life, academic life and student support serv ices provided were met. However, it was also identified that significant number of students were dissatisfied with some of the services.


ANAHTAR KELİMELER: Yükseköğretim, öğrenci hareketliliği, öğrenci değişimi, öğrenci memnuniyeti, Erasmus Programı


KEYWORDS: Higher education, student mobi lity, student exchange, student satisfaction, Erasmus Programme

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education