BIYOLOJI ÖGRETMEN ADAYLARıNIN BIYOLOJI ÖGRETIMINE ILIşKIN ÖZYETERLILIK INAÇLARI


PRESERVICE BIOLOGY TEACHERS' PERCEIVED EPPICACY BELIEPS IN TEACHING BIOLOGY


Ayşe SAVRAN & Dr. Jale ÇAKIROĞLU


ÖZET
Son yıllarda öğretmen öz-yeterlilik inancına (teacher efficacy beliefs) eğitim araştırmalarında geniş yer verilmiştir. Bandura 'nın sosyal bilinşsel teorisine göre, özyeterlilik iki farklı boyutta incelenebilir: kişisel özyeterlilik ve sonuç beklentisi. Birincisi, öğretmenlerin etkili bir öğretme için gerekli davranışları gösterecekleri konusundaki sahip oldukları inanç ve yargılarıdır (selfefficacy). İkinci boyut ise öğretmenlerin öğrencilerin başarılarının etkili öğret me yöntemleriyle arttırı- labileceğine olan inanç ve yargılarıdır. Bu araştırmanın amacı biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji öğretimindeki öz-yeterlilik inançlarını beJirlemektir. Bu amaçla, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde, biyoloji öğretmenliği bölümünde okuyan 29 öğrenciye "Öğretmen Yeterlilik İnanç" anketi uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji yeterlilik inançları yüksek çıkmıştır.


ABSTRACT
Self-efficacy beliefs have received increasing attention in educational studies. According to Bandura's Social Cognitive Theory, self-efficacy was measuredas two distinct constructs, personal self-efficacy and outcome expectancy. Self-efficacy can be defined as the teachers' belief in hislher ability to perform teaching; and outcome expectancy reflects a teacher's belief that student achievement can be influenced by effective teaching. The purpose of this study is to assess preservice biology teachers' self-efficacy beliefs with regard to biology teaching. For this purpose, Biology Teaching Efficacy Belief Instrument (BTEBI) was administered to 29 preservice biology teachers at the Middle East Technical University. The results indicated positive efficacy beliefs expressed by the most of the preservice teachers regarding their ability to teach biology


ANAHTAR KELİMELER: Öz-yeterlilik, sonuç beklentisi, biyoloji öğretimi, biyoloji öğretmen adayı.


KEYWORDS: Self-efficacy, outcome expectancy, biology teaching, preservice biology teachers

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education