INTERCULTURAL PREPARATORY TRAINING FOR TURKISH ERASMUS EXCHANGE STUDENTS


INTERCULTURAL PREPARATORY TRAINING FOR TURKISH ERASMUS EXCHANGE STUDENTS


Assist. Prof. Dr. Şerife ÜNVER


ÖZET
ERASMUS de ğ i ş im program ı ile yurtd ı ş ı na giden üniversite ö ğ rencilerinin kültürler aras ı l ı k ba ğ lam ı nda s ı k ı nt ı ya ş ad ı klar ı ve bu yönde e ğ itime gereksinim duyduklar ı bilinmektedir. Bu çal ı ş ma çerçevesinde kültürler aras ı ileti ş imin önemini kavramak, kültürün de ğ er yarg ı lar ı ile davran ı ş biçimlerine etkisi yönünde duyarl ı l ı k geli ş tirmek ve kültürel farkl ı l ı klara anlay ı ş kazand ı rmak amac ı yla bir e ğ itim program ı modeli geli ş tirilmi ş tir. Grosch ve Leenen’nin (1998) geli ş tirdikleri kültürler aras ı ö ğ renme süreci modelinde oldu ğ u gibi, bu modelde de yabanc ı kültürden de ğ il, ö ğ renci ve ö ğ rencinin ait oldu ğ u kültürden yola ç ı k ı lm ı ş t ı r. Bu model, bilgil endirici ve uygulamal ı olmak üzere iki farkl ı modül ş eklinde olu ş turulmu ş tur. Belli bir kültürün hedef al ı nmad ı ğ ı bilgilendirici modülde s unum ve filmlerin kullan ı m ı yla kültürel olaylar ele al ı nmakta; uygulamal ı yürütülen modülde ise, ö ğ rencilerin kültürler aras ı yeterlilik aç ı s ı ndan özde ğ erlendirme çal ı ş malar ı na ve a ğ ı rl ı kl ı olarak simülasyonlara yer verilmektedir. Bu çal ı ş ma çerçevesinde geli ş tirilen modelin uygulanmas ı yla, kültürler aras ı l ı k s ı k ı nt ı s ı ya ş ayan ERASMUS de ğ i ş im ö ğ rencilerinin bu yöndeki gereksinimlerinin kar ş ı lanaca ğ ı ve ülkeler aras ı akademik hareketlili ğ in kültürler aras ı hareketlilik yönünde geni ş letilmesi ve geli ş tirilmesi yönünde katk ı sa ğ lanaca ğ ı dü ş ünülmektedir.


ABSTRACT
This study aims to introduce the induction program on intercultural awareness prepared for students going abroad with ERASMUS student exchange program. Among the goals of this program, there exist the aims of grasping the importance of communication among different cultures, impr oving sensitivity towards differe nt behavior patterns and improving understanding towards cultural diffe rences. By taking into considerati on the model improved by Grosch and Leenen (1998), in this program it is aimed to base the progr am not on foreign cultures but the target group of students and their own cultural properties. This program is designed in tw o modules which are didactic an d application. The didactic module is composed of critical incidents with which the general cultural issues w ithout one main cultural focus are studied via presentations and films. The application module includes the st udies and simulations to get the participants evaluate their intercultural efficiency. Conducting such a program with ER ASMUS exchange students will co ntribute to the expansion of academic mobility towards intercultural mobility.


ANAHTAR KELİMELER: Kültürler arası öğrenme, ERASMUS Değişim Programı, Kültürler arası hazırlık eğitimi


KEYWORDS: Intercultural learning, ERASMUS Exchange Program, Intercultural preparatory training

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education