Ortaöğretim kimya derslerinde V-diyagramı uygulamaları


USE OF V-DIAGRAMS IN HIGH SCHOOL CHEMISTRY COURSES


Yrd. Doç. Dr. Canan NAKİBOGLU, Arş. Gör. Ruhan BENLİKAYA & Arş. Gör. Özlem KARAKOÇ


ÖZET
Kimyada, laboratuvarıarın öğrenme ortamı haline getirilmesi son derece önemlidir. Bu anlamda V-diyagramları fen bilimleri eğitimi alanında önemli gelişmelerden birisidir. Bu çalışmada V -diyagramlarının niçin laboratuvar- ıarda öğrenme açısından önemli bir araç olduğu, dersteki teorik bilgiler ile laboratuvar uygulamaları arasında nasıl bağlantı sağladığı ve özellikle nasıl hazırlandığı konuları açıklanmıştır. Ayrıca lise ders kitaplarından seçilen, "farklı maddelerin çözünürlüklerinin karşılaştırılması", "sıcaklı- ğın çözünürlüğe etkisi" ve "konsantrasyonun reaksiyon hı- zına etkisi" deneylerine yönelik V-diyagramları örnek olarak hazırlanarak verilmiştir.


ABSTRACT
In ehemistry, putting laboratories into learning environments is extremely importanLFrom this point of view, the V-diagrams are one of the importantdevelopments in science edueation. Why the V-diagrams are importanttools for leaming in laboratory, how they integrate theorica! knowledge with laboratory observations and especially how the V-diagrams can be prepared have been explaned in this study. Three experlments have been selected from high school chemistry textbooks. V-diagramseoneerned with these experiments have been performed and given as examples. These experiments are "the comparison of different matters' sohibility, "effeet of temperature on solubility" and" effeet of concentrationon reaction rate".


ANAHTAR KELİMELER: V-diyagramı, kimyadersleri,laboraıuvar çalışması.


KEYWORDS: V-Diagrams, chemistry courses, laboratory work

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education