Özel dershanelerin üniversiteye girişte öğrenci başarısına etkileri


EFFECT OF PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON ACHIEVEMENT RELATED TO UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION


Prof. Dr. İnci MORGİL , Doç. Dr. Ayhan YILMAZ & Prof. Dr. Ömer GEBAN


ÖZET
Ortaögretim kurumlarındaki egitim sonucu elde edilen bilgilerin üniversite giriş sınavı ile ölçülmesi sonucu ortaya çıkan başarı ögrencilerin hangi branşta eğitim yapma hakkını kazandığını ortaya çıkarmaktadır. Yapılan sı- navlar sayısal (Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik), sözel (Sosyal Bilimler, Türkçe) alanlarını kapsamakta ve sonuç- ta sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı puanlar hesaplanmaktadır. Söz konusu puanların mümkün olduğu kadar yüksek olması için çoğu öğrenciler ilave özel dershane eğitimi almayı tercih etmekte ve liselerde gördükleri derslerini peki ştirmektedirler. Bu uygulamalar yapılan deneme sınavları ile kontrol edilmekte ve uygulamalarda öğrencinin eksiklerinin kapatılması amaçlanınaktadır. Bu çalışmada bir yüksek öğretim programına yerleşebilmek için özel dershanelere devam eden öğrencilerin başarıları araştırılmıştır. Bu amaçla Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden seçilmiş Özel Dershane öğrencilerinden 314 denek ile ilgili tüm veriler çalışma kapsamında istatistiksel değerlendirmeye alınmış- tır. Yapılan istatistiksel değerlendirmeler sonucunda: özel dershanelerde yapılan eğitim sürecinde öğrenci başarısının arttığı, Deneme sınavı ( ÖSS Ara Deneme Sınavı ÖSS-AD ve ÖSS Deneme Sınavı ÖSS-D) ve Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonuçları arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve Çalışmanın yürütüldüğü coğrafi bölgelerde farklı sonuçların ortaya çıktığı saptanmıştır.


ABSTRACT
The aehievement scores that are identified as a result of the university entrance exam determinewhieh fields students will study in the university. These exams include numerical fields (Biology, Physics, Chemistry and Mathematies) and verbal fields (Social Sciences, Turkish) and in these exams three different types of scores are computed: numerical, verbal and equal weight. In orderto get higher scores, studentsoften attendto private edueation institutions. These edııeational praetices are controlled by the pilot exams and it is aimed at remediating the deficient knowledge of students. In this study, with the aim of determining the impaet of private edueation institutionsto the achievement of studentin the university entranceexam, all data regarding 314 subjeets who attended to a private educationinstitutionwere statistically analysed. As a result of this statisticalanalysis, the aehievement was found to be increased following the private education. The other majo! findings are that there was a statistically significant relationship between pilot exams (ÖSS-AD and ÖSSD) and Student Seleetion Exam (ÖSS) and that differem outcomes were observed in the regions involved.


ANAHTAR KELİMELER: ÖSS Sınavı, Özel Dersaneler, Öğrenci Başarısı.


KEYWORDS: ÖSS (Student Selection Exarnination), Private Education Institutions,Student Achievement.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education