Bilgisayar Kursunun Bilgisayara Yönelik Başarı, Tutum ve Öz-Yeterlik İnançları Üzerine Etkisi


EFFECTS OF COMPUTER COURSES ON ACHIEVEMENT, ATTITUDES AND SELF-EFFICACY BELIEFS REGARDING COMPUTERS


Yrd. Doç. Dr. Pınar KÖSEOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Miraç YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Cem GERÇEK & Prof. Dr. Haluk SORAN


ÖZET
Bu çal ı ş man ı n amac ı ; 2004-2005 ö ğ retim y ı l ı nda Hacettepe Üniversitesi Biyoloji E ğ itimi Anabilim Dal ı ö ğ rencileri aras ı ndan seçilen 22 ö ğ renciye bilgisayar kursu verilerek bilgisayar ba ş ar ı lar ı , öz-yeterlik inançlar ı ve tutumlar ı nda olu ş an de ğ i ş meyi incelemektir. Bu amaçla deneysel bir çal ı ş ma düzenlenmi ş tir. Deneysel çal ı ş mada tek grup ön-test son-test modeli uygulanm ı ş t ı r. Çal ı ş ma öncesinde, .78 güvenirlik katsay ı s ı na sahip bilgisayar ba ş ar ı testi, .71 güvenirlik katsay ı s ı na sahip bilgisayara yönelik öz-yeterlik ölçe ğ i ve güvenirlik katsay ı s ı .90 olan tutum ölçe ğ i ön test olarak uygulanm ı ş t ı r. 10 haftal ı k bilgisayar e ğ itimi verilerek ayn ı ölçme araçlar ı tekrar son test olarak uygulanm ı ş t ı r. Kurs öncesi ve sonras ı testler aras ı nda fark olup olmad ı ğ ı Wilcoxon testi ile belirlenmeye çal ı ş ı lm ı ş t ı r. Ara ş t ı rma sonucunda, bilgisayar kursunun verimli geçti ğ i ve düzenlenen bilgisayar kursunun ö ğ rencilerin ve bilgisayar öz-yeterliklerini geli ş tirmede önemli bir etkisinin oldu ğ u fakat olumlu tutum geli ş tirmede önemli bir etkisinin olmad ı ğ ı görülmü ş tür.


ABSTRACT
The aim of this study is to examine the changes in computer attitudes and self-efficacy of biology students after a formal computer course. 22 stude nts are chosen from Hacettepe University , Department of Biology Education in 2004-2005 education year. In this experimental study, one group, pre-test, post-test mode l has been applied. Before the study, computer achievement test with a .78 reliability coefficiency, a self-efficacy scale regarding computers with a .71 reliability coefficiency, and an attitude scale with a .90 reliability coefficiency had been applied as pre-tests. After a 10-week computer course, the same scales had been applied as post-tests. Wilcoxon test had been used in order to check if there is a difference between the test results applied before a nd after the course. According to the results of the study, the computer course was efective and had a significant influence on the computer self-effi ciency of students. However, it did not have a significant influence on the development of a positive attitude.


ANAHTAR KELİMELER: bilgisayar öz-yeterlik inancı, biyoloji öğretmen adayı, bilgisayar tutumları


KEYWORDS: computer self-efficacy belief, preservice biology teachers, computer attitudes

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education