ALMAN DILI EOITIMI ANABILIM DALLARıNDA OKUL DENEYIMI-I DERSININ UYGULANMASI


THE APPLICATION OF THE SCHOOL EXPERIENCE-I COURSE AT THE DEPARTMENT OF GERMAN LANGUAGE TEACHING


Doç. Dr. Ayten GENÇ, Arş. Gör. Cengiz SARIÇAM & Arş. Gör. Nevzat BAKIR


ÖZET
1997-1998 eğitim-öğretim yılından itibaren öğ- retmen adayının fakültede edindiği bilgi ve becerilerini uygulama okullarında geliştirmesi, deneyim kazanması için YÖK/Dünya Bankası-Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği başlatılmış ve Eğitim Fakültelerinin lisans programları yeniden yapılandırılmıştır. Bu doğrultuda, Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Öğretmenlik Uygulaması adlı derslerin uygulanmasında ilgili kişi ve kurumlara yol göstermek amacıyla Fakülte-Okul İşbirliği adıyla Eğitim Fakültelerinin bütün bölümlerine yönelik genel bilgilerin ve önerilen etkinliklerin bulunduğu bir kılavuz yayımlanmıştır. Eski Lisans programlarında benzer bir ders bulunmaması ve 1997-98 öğretim yılından itibaren Eğitim Fakültelerinde uygulama sürecine girmesi nedeniyle Okul Deneyimi I dersi ile sınırlandırılan bu çalışmada, Fakülte-Okul İş- birliği kılavuzunda önerilen etkinlikler, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dallıarındaki öğretmen adaylarına uygunluk açı- sından değerlendirilmiş ve bu çerçevede öneriler getirilmiştir.


ABSTRACT
Since the 1997-1998 academic year, for studentteachers to deve10p their skills and gain experience with the practice teaching at primary, secondary, and high schools, within the framework of "The National Education Development Project of The Council of Higher EducationThe WorldBank", cooperationbetweenfacultiesof education and these school s was initiated and the undergraduate programs of faculties of ~ducationwere re-structured. In order to provide guidance to the related individuals and institutions in the application of the courses: School Experience I, School Experience II, and Practice Teaching, Faculty and School Cooperation, a guidebook that presents general information and suggested activities for all departmentsof the faculties of education was published in 1998. Since there was not asimilar course in the previous undergraduate programs, and the course was first applied in the 1997-98 academic year, this study is limited with the analysis of the School Experience i course. In addition,the suggested activities in the Faculty and School Cooperation Guidebook are evaluated in terms of appropriacy for the students teachers at the German Language Teaching Department,and suggestions are made accordingly.


ANAHTAR KELİMELER: Alman Dili Eğitimi, Okul Deneyimi 1., Etkinlikler


KEYWORDS: German Language Teaching, School Experience I, Activities

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education