KONUŞAN BAŞLIKLAR Yabancı Dil Olarak Fransızca Ders Kitapları


THE TITLES SPEAKING General methods of teaching / learning of the FLE


Assoc. Prof. Dr. Ece KORKUT


ÖZET
Herhangi bir yap ı t ı n ba ş l ı ğ ı o yap ı t hakk ı nda do ğ rudan ya da dolayl ı olarak bilgi verir. Bu makalede, yabanc ı dil olarak Frans ı zca ö ğ renenler için yaz ı lm ı ş 115 ders kitab ı n ı n ba ş l ı klar ı çe ş itli aç ı lardan incelenmi ş tir. Söz konusu ders kitaplar ı 1920-2007 aras ı nda Fransa’da yay ı nlanm ı ş kitaplard ı r. Kitap ba ş l ı klar ı n ı n da ğ ı l ı mlar ı üç ana ba ş l ı k alt ı nda ele al ı nm ı ş t ı r : hedef kitleye göre, dilbilgisel ve sözcelem ölçütüne göre, içeri ğ e göre. Ba ş l ı klar ı incelenen Frans ı zca ders kitaplar ı n ı n 24’ü d ı ş ı nda kalan büyük bir k ı sm ı 1980 sonras ı nda, “ileti ş imsel yakla ş ı m”la yaz ı lm ı ş t ı r. Kitaplar ı n büyük ço ğ unlu ğ u “genç-yeti ş kin” kitlesine yöneliktir. İ leti ş imsel yakla ş ı mla birlikte kitap ba ş l ı klar ı bir ya da birkaç sözcü ğ e indirgenmi ş tir. Ba ş l ı klarda en çok kullan ı lan dilbilgisel s ı n ı f isim s ı n ı f ı d ı r. Son 20 y ı lda ileti ş im veya sözcelem durumuna yönelik ba ş l ı klar s ı kça kullan ı lm ı ş t ı r. Yine bu dönemde ki ş ileraras ı ileti ş ime göndermede bulunan ba ş l ı k say ı s ı ço ğ alm ı ş t ı r.


ABSTRACT
The title of a work gives information on it in a direct or indirect way. In this article were studied the titles of 115 manuals of the French foreign language. The manuals in question were published in France between 1920 and 2007. Titles of manuals are grouped together in three classes : di stribution of the titles according to the aimed public, grammatical and énonciative distribution, di stribution of the contents. Except 24, the bigges t majority of the manuals were published after 1980, according to the communicative approach. Most of the manu als are intended for the "adolescents and adults". With the communicative approach, the titles were reduced to one or two word s. This is the name class that it most favorite in the titles . In the 20 last years, the titles of manuals refer to the comm unication and enunciation situation as well as to the interpersona l exchange.


ANAHTAR KELİMELER: Fransızca dil öğretim kitapları , kitap başlıkları , iletişimsel yaklaşım


KEYWORDS: manuals of the FLE, titles of manuals, communicative approach

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education