Okulöncesi Eğitime Babaların Katılım Düzeyi ile İlişkili Değişkenlerin İncelenmesi


INVESTIGATION OF VARIABLES RELATED WITH FATHER INVOLVEMENT IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION


Doç. Dr. Işık GÜRŞİMŞEK, Sara KEFİ & Yrd. Doç. Dr. Günseli GİRGİN


ÖZET
Son y ı llarda babal ı k kimli ğ i ve babalar ı n çocuk yeti ş tirme konusunda rol modeli olarak önemlerine ili ş kin çal ı ş ma bulgular ı , babalar ı n e ğ itim sürecine kat ı l ı m ı n ı etkileyen etmenlere ilgiyi artt ı rm ı ş t ı r. Ara ş t ı rmalar, babalar ı n çocuklar ı n ı n geli ş imi ve e ğ itimine kat ı l ı mlar ı n ı n çocu ğ un çe ş itli aç ı lardan geli ş imini olumlu biçimde etkiledi ğ ini ortaya koymaktad ı r. Bu çal ı ş man ı n amac ı ; çocuklar ı okul öncesi e ğ itim kurumlar ı na devam eden bir grup baban ı n, e ğ itime kat ı l ı m düzeyleri ile ili ş kili oldu ğ u dü ş ünülen çe ş itli de ğ i ş kenleri belirlemektir. Çal ı ş man ı n bir di ğ er amac ı ise; baba kat ı l ı m ı n ı n desteklendi ğ i ve desteklenmedi ğ i kurumlarda çocuklar ı e ğ itim gören babalar ı n e ğ itime kat ı l ı m düzeyleri aras ı nda farkl ı l ı k olup olmad ı ğ ı n ı incelemektir. Ara ş t ı rman ı n örneklem grubunu İ zmir ili Foça, Alia ğ a ve Kar ş ı yaka ilçelerinde ara ş t ı rmac ı larca seçilmi ş 6 okulöncesi e ğ itim kurumunda çocu ğ u e ğ itim görmekte olan 161 baba olu ş turmaktad ı r. Kat ı l ı m ı n desteklendi ğ i/desteklenmedi ğ i okullardaki babalara Aile Kat ı l ı m Ölçe ğ i ve Ki ş isel Bilgi Formu uygulanarak veriler toplanm ı ş t ı r. Elde edilen bulgular kat ı l ı m ı n desteklendi ğ i okullardaki babalar ı n kat ı l ı m düzey ve beklentilerinde anlaml ı farkl ı l ı klar oldu ğ unu ortaya koymaktad ı r.


ABSTRACT
Interest on father involvement to educational process has increased due to research findings related with the father’s role and effect on child rearing and fatherhood identity. Related research demonstrates that, father involvement on child rearing practices and educational process effect child development in many aspects. The aim of this study is to determine the factors related with father involvement in early childhood education. Also determining the involvement levels of the fathers from institutes that do and do not support family in volvement is another aim of the study. The sample consists of fathers (n=161) who have a child continuing early childhoo d education institutes. The study is carried on at 6 early childhood education institute selected am ong schools at Focal, Aliabad and Kar ş ı yaka- İ zmir. Family Involvement Questionnaire and Personal Survey is applied to gather the data . The results show significant difference on involvement level and expectations of the fathers from in stitutions that support family involvement.


ANAHTAR KELİMELER: aile katılımı, baba katılımı, okulöncesi eğitim


KEYWORDS: family involvement, father involvement, early childhood education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education