İlköğretim Müfredatındaki Hayat Bilgisi Derslerinin, Öğrencileri Fen Öğrenmeye Hazırlamadaki Etkileri


EFFECT OF LIFE AND SOCIAL SCIENCE COURSES PRESENTED IN PRIMARY SCHOOL CURRICULUM ON PREPARATION OF STUDENTS FOR SCIENCE LEARNING


Prof. Dr. Tohit GÜNEŞ & Arş. Gör. Sibel DEMİR


ÖZET
Bu çal ı ş mada, ilkö ğ retim program ı nda okutulmakta olan hayat bilgisi derslerinin ö ğ rencileri fen ö ğ renimine haz ı rlamadaki etkileri ara ş t ı r ı lm ı ş t ı r. Bu amaçla örnekl em içerisindeki ö ğ retmen ve ö ğ rencilere anket uygulanm ı ş t ı r. Ara ş t ı rma örneklemini, Samsun merkez okullar ı ndan rasgele seçilen okullardaki 430 3.s ı n ı f, 488 4.s ı n ı f, 489 5.s ı n ı f ve 443 8.s ı n ı f ö ğ rencileri ile 166 s ı n ı f ö ğ retmeni ve 68 fen bilgisi ö ğ retmeni olu ş turmaktad ı r. Elde edilen veriler SPSS 11.5 paket program ı nda de ğ erlendirilmi ş tir. Aritmetik ortalama kullan ı larak veriler de ğ erlendirilmi ş ve örneklemler aras ı ili ş kiler kar ş ı la ş t ı rmal ı olarak de ğ erlendirilmi ş tir. Elde edilen verilere göre hayat bilgisi derslerinin ö ğ rencileri fen ö ğ renmeye haz ı rlamada son derece etkili fakat yetersiz oldu ğ u saptanm ı ş t ı r. Hayat bilgisi derslerinde ö ğ renilen fen konular ı ndaki bilgilerin do ğ ru veya yanl ı ş olmas ı daha sonraki y ı llarda etkili olmakta ve hayat bilgisi derslerindeki yanl ı ş alg ı lamalar ı n fen ile ilgili kavramlar ı n anla ş ı lmas ı n ı da zorla ş t ı rd ı ğ ı veya ayn ı yanl ı ş l ı ğ ı n devam etti ğ i gözlenmi ş tir.


ABSTRACT
In this study, effect of life and social science course s presented in primary school curriculum on preparation of students for science learning has been inve stigated. For this purpose, the questionnaires have been applied to teachers (166 classroom and 68 science teachers) and students (430 3., 488 4. , 489 5. and 443 8.grade) selected randomly from central schools of Samsun in sampling. The data were evaluated using by SPSS 11.5 statis tical program. The data have been evaluated using by Arithmetical mean and the relations between samplings were comparatively investigated. According to data, it has been observed that life and social sc ience courses are very effective but insufficient for preparatio n of students to science learning. Knowledge belonged to science that were learned in life and social science is important for science teaching in subsequent years and misconceptions occurred during first three years continue for years and raise difficulties for science learning.


ANAHTAR KELİMELER: Fen öğretimi, Hayat bilgisi dersi, Fen öğretim yöntemleri, Fen kafalılık


KEYWORDS: Science teaching, Life and social science course, Science teaching methods, Science intelligent

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education