İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenilmiş Güçlülük ve Otomatik Düşünce Biçimi Arasındakı İlişki


THE RELATIONSHIP BETWEEN LEARNED RESOURCEFULNESS AND AUTOMATIC THOUGHTS OF FIFTH GRADE ELEMENTARY STUDENTS


Dr. Berna GÜLOĞLU & Prof. Dr. Gül AYDIN


ÖZET
Bu çal ı ş man ı n amac ı , ö ğ rencilerin ö ğ renilmi ş güçlülük düzeyleri ile otomatik dü ş ünce biçimleri aras ı nda bir ili ş ki olup olmad ı ğ ı , varsa bunun cinsiyete ba ğ l ı olarak de ğ i ş ip de ğ i ş medi ğ ini incelemektir. Bu amaçla, Çocuklar İ çin Öz Denetim Ölçe ğ i (Ç-ÖDÖ) ve Çocuklar İ çin Bili ş sel Üçlü Envanteri (Ç-BÜE) Ankara’daki iki ilkö ğ retim okulunun 5. s ı n ı f ı nda okuyan 232 ö ğ renciye uygulanm ı ş t ı r. Veriler, Ç-BÜE puanlar ı na uygulanan 2 (ö ğ renilmi ş güçlülük düzeyi) X 2 (cinsiyet) faktörlü, çoklu varyans analizi ile çözümlenmi ş tir. Bulgular, yüksek ö ğ renilmi ş güçlülük düzeyine sahip ö ğ rencilerin gerek “kendine, gelece ğ ine ve dünyaya olumsuz bak ı ş aç ı s ı na sahip olmak” gerekse “kendine, gelece ğ ine ve dünyaya kar ş ı olumlu bak ı ş aç ı s ı na sahip olmak” alt test lerinde ve testin toplam ı nda yüksek puan ald ı klar ı na i ş aret etmi ş tir. Ancak, veriler hem testin toplam ı nda hem de iki alt testte k ı z ve erkek ö ğ renciler aras ı nda bir fark olmad ı ğ ı n ı göstermi ş tir. Bu bulgular, yüksek ö ğ renilmi ş güçlülük düzeyine sahip çocuklar ı n kendilerine gelece ğ e ve dünyaya ili ş kin bak ı ş aç ı lar ı n ı n dü ş ük ö ğ renilmi ş güçlülük düzeyine sahip çocuklara oranla daha olumlu oldu ğ unu göstermektedir.


ABSTRACT
The purpose of the present study was to investigate th e relationship between learne d resourcefulness level and automatic thought patterns of fifth grad e Turkish elementary school students. Ch ildren’s Version of Self-Control Schedule (C-SCS) and Cognitive Triad Inventory for Children (CTI-C) we re given to 232 fifth grade students in two elementary schools in Ankara. The differences among th e automatic thought patterns (CTI-C) of the students by gender and learned resourcefulness (C-SCS) were explored using a 2 (high-lo w learned resourcefulness) X 2 (gender) factorial MANOVA. Results showed that students who were highl y resourceful scored significantly higher in total, negative view of self, future and world and positive view of self, future and world subsca les of CTI-C. The results also yielded that there is no significance difference between ma les and females in total, negati ve view of self, future and wo rld and positive view of self, future and world subscales of CTI-C.


ANAHTAR KELİMELER: öğrenilmiş güçlülük, otomatik düşünce, öz denetim, ilköğretim okulu öğrencileri


KEYWORDS: learned resourcefulness, automatic thoughts, self-control, elementary school students

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education