İşitsel/Sözel Yaklaşımla Eğitim Gören İşitme Engelli Öğrencilerin Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi


ASSESSMENT OF WRITTEN EXPRESSION SKILLS IN HEARING IMPAIRED STUDENTS TRAINED WITH THE AUDITORY/ORAL APPROACH


Yrd. Doç. Dr. Ümit GİRGİN & Öğr. H. Pelin KARASU


ÖZET
Bu ara ş t ı rmada; İş itme Engelli Çocuklar E ğ itim Ara ş t ı rma ve Uygulama Merkezi’nde ( İ ÇEM) i ş itsel/sözel yakla ş ı mla e ğ itim gören ilkö ğ retim 4., 5., 6. , 7. ve 8. s ı n ı f 40 i ş itme engelli ö ğ rencinin yaz ı l ı anlat ı m beceri düzeyi ile bu beceri düzeyi üzerinde etkisi olabilece ğ i dü ş ünülen ö ğ renci özelliklerinden i ş itme cihaz ı kullan ı m ı süresi ve takvim ya ş ı incelenmi ş tir. Ara ş t ı rmada betimsel model ve ili ş kisel tarama modeli kullan ı lm ı ş t ı r. Bulgular, ö ğ rencilerin yaz ı l ı anlat ı m özelliklerinin tamam ı nda orta düzeyde ba ş ar ı ya ula ş t ı klar ı n ı göstermektedir. Yaz ı l ı anlat ı m beceri puan ı üzerindeki de ğ i ş imin %35’i i ş itme cihaz ı kullan ı m ı süresi, %40’ ı ise takvim ya ş ı ile aç ı klanabilir.


ABSTRACT
This study investigated the written expression skills of forty 4 th , 5 th , 6 th , 7 th and 8 th grade hearing impaired students trained with the auditory/oral approach at the Resear ch and Education Center for Children with Hearing Impairment (i.e., İ ÇEM). It also examined two student characters that are considered affective on students’ written expression skills, which are age and duration of hearing aids use. Descriptive and correlational models are used in the study. Findings revealed that students reached an intermediate level of achievement in all written expression types. Fi ndings also suggested that age predicted 40 percent of the variance in written expression scores while duration of hearing aid use explained an additional 35 percent.


ANAHTAR KELİMELER: işitme engelli çocuklar, işitsel/sözel yaklaşım, yazılı anlatımı değerlendirme


KEYWORDS: hearing impaired children, auditory/oral approach, writing assessment

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education