Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Hakkındaki Yeterlik Algıları ve Karşılaştıkları Sorunlar


TEACHERS’ PROFICIENCY PERCEPTIONS OF ABOUT THE MEASUREMENT AND EVALUATION TECHNIQUES AND THE PROBLEMS THEY CONFRONT


Doç. Dr. Selahattin GELBAL & Yrd. Doç. Dr. Hülya KELECİOĞLU


ÖZET
Bu ara ş t ı rmada yap ı land ı rmac ı ö ğ renme yakla ş ı m ı na göre e ğ itim yap ı lan s ı n ı flarda ö ğ retmenlerin kulland ı klar ı ölçme ve de ğ erlendirme yöntemlerine yönelik görü ş leri betimlenmeye çal ı ş ı lm ı ş t ı r. Bu amaç do ğ rultusunda haz ı rlanan anket, Ankara merkezinde bulunan ilkö ğ retim okullar ı n ı n 1-6. s ı n ı flar ı nda görev yapan 242 s ı n ı f ve bran ş ö ğ retmenlerine uygulanm ı ş t ı r. Ö ğ retmenlerin ö ğ renci ba ş ar ı s ı n ı n belirlenmesinde, kendilerini daha ye terli olarak gördükleri, geleneksel ölçme yöntemlerini tercih ettikleri görülmü ş tür. Ölçme araçlar ı n ı kullanmada kar ş ı la ş t ı klar ı sorunlar ı n ba ş ı nda s ı n ı flar ı n kalabal ı k olu ş u ve zaman yetersizli ğ i gelmektedir. Ö ğ retmenlerin büyük bi r bölümünün yeni kar ş ı la ş t ı klar ı de ğ erlendirme yakla ş ı mlar ı n ı n olumlu ve olumsuz yanlar ı na ili ş kin görü ş lerinin, programda belirtilen öz elliklerle paralellik gösterdi ğ i ortaya ç ı km ı ş t ı r. Di ğ er sonuçlarda dikkate al ı nd ı ğ ı nda, ö ğ retmenlerin ölçme tekniklerinin kullan ı m ı ve haz ı rlanmas ı konusunda e ğ itime ihtiyaçlar ı oldu ğ u anla ş ı lmaktad ı r.


ABSTRACT
In this study, the teachers’ opinions about measurem ent and evaluation methods which they use in their classrooms were tried to be described. Th e survey developed for this purpose was ad ministred to 242 cla ssroom teachers and branch teachers teaching 1-6. grades in primary schools in cen teral province of Ankara. The teachers preferred traditional measurement methods at wh ich they considered themselves more adaquate to determine students’ achivement. The most important problem which the teachers meet at using measurement instruments is crowded classrooms and insufficient course duration. A great part of teachers’ opini on that has showed parallelism that th e primary school programme. Taking this finding and other findings of the study into consideration, it is understood that teachers need education on using and preparing measurement methods.


ANAHTAR KELİMELER: Ölçme araçları , bireysel gelişim dosyaları, öğretmen yeterlilikleri, İlköğretim Programı , ölçme ve değerlendirme


KEYWORDS: Measurement instruments, teacher proficiencies, primary school program, measurement and evaluation

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education