Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Bazı Akademik Hizmetlere İlişkin Beklenti ve Memnuniyet Düzeyleri


THE EXPECTATION AND SATISFACTION LEVELS OF THE STUDENTS AT HACETTEPE UNIVERSITY WITH RESPECT TO ACADEMIC SERVICES


Dr. C. Ergin EKİNCİ & Dr.Berrin BURGAZ


ÖZET
Bu ara ş t ı rman ı n amac ı , Hacettepe Üniversitesi’ne ba ğ l ı fakültelerde ö ğ renim gören ö ğ rencilerin üniversitenin sa ğ lad ı ğ ı akademik hizmetlere ili ş kin beklenti ve memnuniyet düzey lerini belirlemektir. Ara ş t ı rman ı n evreni, Hacettepe Üniversitesindeki dokuz fakültede ö ğ renim gören üçüncü s ı n ı f ö ğ rencilerinden olu ş maktad ı r. Verilerin toplanmas ı nda ara ş t ı rmac ı lar taraf ı ndan geli ş tirilen “Ö ğ renci Beklenti ve Memnuniyet Anketi” kullan ı lm ı ş t ı r. Elde edilen verilere dayal ı olarak ortalamalar hesaplanm ı ş t ı r. Ara ş t ı rman ı n sonunda ö ğ rencilerin beklenti düzeylerinin yüksek, memnuniyet düzeylerinin dü ş ük oldu ğ u sonucuna var ı lm ı ş t ı r.


ABSTRACT
The purpose of the this study was to determine the expe ctation and satisfaction levels of the students of all faculties at Hacettepe University with regard to academic se rvices delivered by the university. The population of the study consisted of the third year students of ni ne faculties at Hacettepe University. The data of the study were gathered through administration of the “Student Expectation and Satisfaction Survey” questionnai re developed by the researchers. Arithmetic means of the students’ views were calcula ted by depending on the data obtained. At the end of the study it concluded that expectation levels of the st udents were high but satisfac tion level of them low.


ANAHTAR KELİMELER: Yükseköğretim, yükseköğretimde akademik kalite, öğrenci memnuniyeti, öğrenci beklentileri


KEYWORDS: Higher education, academic quality in higher education, student satisfaction, student expectations

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education