Fen Bilgisi 6, 7, ve 8. Sınıf Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi


ASSESSMENT OF COURSE BOOKS USED IN 6, 7, AND 8 TH GRADES FOR SCIENCE LESSON


Yrd. Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ


ÖZET
Bu ara ş t ı rmada halen yürürlükte olan fen bilgisi 6, 7 ve 8. s ı n ı f ders kitaplar ı n ı n fen bilgisi ö ğ retmenleri ve fen bilgisi ö ğ retmen adaylar ı taraf ı ndan de ğ erlendirilmesi amaçlanm ı ş t ı r. Ara ş t ı rman ı n örneklemini, Eski ş ehir il merkezinde bulunan ilkö ğ retim okullar ı ndan rastgele seçilen 114 fen bilgisi ö ğ retmeni ile Eski ş ehir Osmangazi üniversitesi fen bilgisi ö ğ retmenli ğ i son s ı n ı fta okuyan 36 lisans ö ğ rencisi olu ş turmu ş tur. Elde edilen sonuçlara göre 6, 7 ve 8.s ı n ı f fen bilgisi ders kitaplar ı dil ve anlat ı m boyutunda iyi düzeyde bulunmu ş tur.


ABSTRACT
The aim of this research is to assess the science books used in 6, 7, and 8 th grades by science teachers and trainee teachers. Sample of the research consists of 114 science te achers chosen randomly fro m primary schools in Eski ş ehir city center and 36 fourth grades of undergraduated students from Eski ş ehir Osmangazi University. According to the results those science books used in 6, 7, and 8 th grades have been accepted at the good level for the appropriacy of the language and expression.


ANAHTAR KELİMELER: dil ve anlatım, fen bilgisi, ders kitabı inceleme


KEYWORDS: language and expression, science, examination of course book

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education