BENZEŞIM (ANALOJI) YÖNTEMI KULLANARAK LIsE 2. SINIF ÖGRENCILERININ KIMYASAL DENGE KONUSUNDAKI KAVRAM YANıLGıLARıNIN GIDERILMESI


THE USE OF ANOLOGY TO REMOVE 10th GRADE STUDENTS' MISCONCEPTION RELATED TO CHEMICAL EQUILIBRIUM CONCEPTS


Arş. Gör. İbrahim BİLGİN & Prof. Dr. Ömer GEBAN


ÖZET
Bu çalışmanın temel amacı analoji kullanarak lise ikinci sınıf öğrencilerinin kimyasal denge konusunu daha iyi anlamalarının sağlanması ve kavram yanılgılarının giderilmesidir. Öğrencilerin bu konudaki kavram yanılgılarını tesbit etmek için 47 sorudan oluşan çoktan seçmeli ve doğrul yanlış seçeneklerinin bulunduğu test 38 lise ikinci sınıf öğrencisine öğretim öncesi ve sonrasında uygulanmıştır. Deney grubundaki öğrencilere 5 analoji öğretim sü- recinde gruplar halinde yaptıiıImış, kontrol grubunda ise geleneksel öğretim yöntemi kullanılmıştır.. Sonuçlar deney grubunun kavram başarısının istatistikselolarak kontrol gruba göre daha iyi olduğunu ortaya koymuştur. Yapılan yüzde analizi sonuçlarıda deney grubunda bulunan öğrencilerin belirlenen hedefler doğrultusunda kavram yanılgılarının kontrol grubunda bulunan öğrencilerden daha az olduğu bulunmuştur. Diğer yandan sonuçların analizi, her iki grupta da ögrencilerin kimyasal denge konusunda () tepkime dengeye gelirken (2) kimyasal dengenin özellikleri (3) kimyasal dengeye etki eden faktörler ve (4) katalizör ilavesi ile ilgili olarak kavram yanılgılarının olduğunu göstermiştir.


ABSTRACT
The main purpose of this study is to use analogy that promote conceptual change in 10 grade students' misconception on the concept of chemical equilibrium. To diognose students' misconception in the concept of chemical equilibrium, a 47 items multiple choice and truelfalse test administred 38 lOth grade students. In the experimental group, students made 5 anology in smail groups during the instruction while control group instructed with traditional teaching method. The results show ed that the experimental group satatistically showed higher performance on understanding of chemical equilibrium concepts than the control group. In adition, analysis of resuts as percentages showed that experimental group have lower percentage of misconceptions on chemical equilibrium than control group. Also, analysis of results showed that both of the group have misconceptions in the areas related to (I) approach to equilibrium (2) characteristics of chemical equilibrium (3) changing equilibrium conditions and (4) adding a catalyst.


ANAHTAR KELİMELER: Kavram Yanılgısı, Kimyasal Denge. Analoji.


KEYWORDS: Misconception. Chemical Equilibrium. Analogy

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education