İlköğretim Okulu Müdürlerinin Hizmet Yönelimli Liderlik Rollerini Gerçekleştirme Düzeyleri


PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS’ LEVELS OF REALIZING SERVANT LEADERSHIP ROLES


Yrd. Doç. Dr. Yusuf CERİT


ÖZET
Bu çal ı ş man ı n amac ı , ilkö ğ retim okulu müdürlerinin hizmet yönelimli liderlik rollerini yerine getirme düzeylerini ilkö ğ retim okulu müdür, müdür yard ı mc ı s ı ve ö ğ retmenlerin görü ş lerine göre belirlemektir. Ara ş t ı rman ı n verileri, 2005-2006 ö ğ retim y ı l ı nda Bolu ilinde bulunan ilkö ğ retim okullar ı nda görev yapan 19 müdür, 36 müdür yard ı mc ı s ı ve 487 ö ğ retmenden elde edilmi ş tir. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, tek yönlü varyans ve LSD testi kullan ı lm ı ş t ı r. Ara ş t ı rmada ilkö ğ retim okulu müdürlerinin hizmet yö nelimli liderlik rolleri güçlendir me, hizmet ve vizyon boyutlar ı alt ı nda incelenmi ş tir. Kat ı l ı mc ı lar ı n tamam ı na göre, ilkö ğ retim okulu müdürlerinin güç lendirme’yi “orta”, hizm et, vizyon ve hizmet yönelimli liderlik rollerinin büt ününü ise “çok” düzeyinde oynad ı klar ı belirlenmi ş tir. Konuya ili ş kin müdür, müdür yard ı mc ı s ı ve ö ğ retmenlerin görü ş leri aras ı nda farkl ı l ı k oldu ğ u belirlenmi ş tir. Bu farkl ı l ı ğ ı n ise müdürler ile müdür yard ı mc ı s ı ve ö ğ retmenler aras ı nda oldu ğ u tespit edilmi ş tir.


ABSTRACT
Purpose of this study is to determine primary school principals’ levels of realizing servant leadership roles in accordance with the opinions of primary school principals, vice principals and teachers. Data of the research was obtained from 19 principals, 36 vice principals and 487 teachers working at primary schools in Bolu province in the academic year of 2005 – 2006. Mean, standard deviation, one-way anova and LSD were used in analysis of the data. In the study, the servant leadership roles of the primary school principals were ex amined within the scope of empowerment, service and vision dimensions. According to the whole participants, it has been determined that the primary school principals played empowerment role at “moderate” level and th e whole service, vision and servant leadersh ip roles at “high” level. It has been determined that there was a difference among opinions of principals, vice principa ls and teachers on the subject. This difference has been determined to be among pr incipals and vice principals and teachers.


ANAHTAR KELİMELER: müdür, hizmet yönelimli liderlik , güçlendirme, hizmet, vizyon


KEYWORDS: principal, servant leadership, empowerment, service, vision

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education