Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ile Yıldırma Arasındaki İlişki


THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL ADMINISTRATORS’ LEADERSHIP STYLES AND BULLYING


Yrd. Doç. Dr. Necati CEMALOĞLU


ÖZET
Bu ara ş t ı rman ı n amac ı , okul yöneticilerinin lid erlik stillerinin, ö ğ retmenlere yönelik i ş yeri y ı ld ı rmas ı n ı n (workplace bullying) yorday ı c ı s ı olup olmad ı ğ ı n ı saptamakt ı r. Ara ş t ı rman ı n örneklemini, 2005-2006 e ğ itim-ö ğ retim y ı l ı nda random tekni ğ i ile seçilen Ankara, Yozgat, Kastamonu ve Van illerinde devlete ba ğ l ı 25 ilkö ğ retim ve ortaö ğ retim okulunda görev yapan toplam 500 ö ğ retmen olu ş turmaktad ı r. Ara ş t ı rmada, ilkö ğ retim okulu yöneticilerinin dönü ş ümcü ve i ş lemci liderlik stilini belirlemek için Multifactor Leadership Questionnaire 5 – x short (MLQ) kullan ı ld ı . Y ı ld ı rma davran ı ş lar ı na maruz kalma durumu, olumsuz davran ı ş sorular ı n ı içeren Negative Acts Questionnaire (NAQ) kullan ı larak ölçüldü. Verilerin hesaplanmas ı nda Pearson Momentler Çarp ı m ı Korelasyon Katsay ı s ı ve Çoklu Regresyon Ana lizi tekniklerinden yararlan ı ld ı . Ara ş t ı rman ı n sonucunda, okul yöneticilerinin liderlik stillerini dü ş ük düzeyde gerçekle ş tirdikleri, okulda ö ğ retmenlerin orta düzeyde y ı ld ı rma (bullying, mobbing) ma ğ duru oldu ğ u, okul yöneticilerinin la issez-faire liderlik davran ı ş lar ı n ı gerçekle ş tirdikçe, ö ğ retmenlere yönelik y ı ld ı rman ı n gerçekle ş me düzeyinde art ı ş ya ş and ı ğ ı , telkinle güdülem e ile laissez- faire liderli ğ in y ı ld ı rma üzerinde anlaml ı bir yorday ı c ı özellik ta ş ı d ı ğ ı sonuçlar ı na ula ş ı lm ı ş t ı r.


ABSTRACT
The purpose of this research is to determine whether lead ership behaviours of school administrators are estimation of office bullying towards to teachers. To tally 500 teachers, who work in 25 state primary and high schools chosen by random method in Ankara, Yozgat, Kastamonu and Van in 2005-2006 school year, constitute sample of the research. In research Multifactor Leadership Ques tionnaire 5 – x short (MLQ) was used to determin e transformational and transactional leadership behaviours of primary school administrators. The condition of being exposed to bullying, mobbing behaviours was measured by using Negative Acts Questionnaire (NAQ) which contains negative behaviour questions. It was made use of Pearson Moments Product Correlation Coefficient and Multiple Regression Analyze methods to compute the datas. At the end of this research, it is concluded that, school administrators show low level leadership behaviours, teachers are victims of bullying at mid level, bullying behaviors directed to teachers increase if school administrators (principals) use laissez-faire leadership behaviors, motivation by inculcation and laissez-faire lead ership have meaningful predictive ability for bullying.


ANAHTAR KELİMELER: Öğretmen, okul yöneticisi, liderlik, işyerinde yıldırma


KEYWORDS: teacher, school director, leadership , workplace mobbing, workplace bullying

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education