EGITIMDE KALITE YÖNETIMINE BIR ÖRNEK: AB ET 2000 AKREDITASYON SÜRECI


AN EXAMPLE TO QUALITY MANAGEMENT IN EDUCATION: ABET 2000 ACCREDITATION PROCESS


Doç. Dr. Zümrüt B. ÖGEL & Doç. Dr. Zafer DURSUNKAYA


ÖZET
ABET 2000 mühendislik programlarının akreditasyonu için geliştirilmiş bir sistem olmakla birlikte, toplam kalite yönetimini esas alması bakımından, farklı disiplinIerde ve eğitimin farklı kademelerinde uygulanabilecek bir kalite yönetim mekanizması hakkında fikirler vermektedir. ABET 2000'nin temel yaklaşımı mühendislik programl,arının özgörev (misyon) ve hedeflerinin belirlenmesinde paydaşların görüşlerinin alınması ve kurum-içi sürekli gelişmeyi sağlayacak bir sistemin oluşturulmasıdır. Mezun kalitesinde hedeflenen özellikler açısından ABET 2000 belirli minimum kriterler sunmaktadır. Bu kriterler, A.B.D.' de paydaşların, özellikle de endüstrinin görüşleri alınarak belirlenmiştir. ABET 2000 yaklaşımı, Amerika dı- şında ilk kez Türkiye'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde uygulanmıştır. Buna göre, Türkiye' de uygulanabilecek bir akreditasyon sisteminde ABET 2000'nin temel yaklaşımından yaralanılabileceği, ancak mezun kalitesindeki kriterlerin belirlenmesinde ülkenin gereksinimlerinin gözönünde bulundurulması gerektiği sonucuna varılmıştır


ABSTRACT
ABET 2000 is a total quality management based system aimed at accrediting engineering programs. While going through ABET 2000, engineering departments are asked to set their mission and objectives, to assess their outcomes and implement changes to facilitate continous development. ABET 2000 involves self-evaluation, yet there are a number of criteria that should be met, involving the minimum standards for the skills and abilities of engineering graduates. Since the primary targets of ABET 2000 are the engineering programs in the U.S A., these minimum standards reflect the needs of the constituencies in the U.S.A.. The Middle East Technical University, Faculty of Engineering is the first foreign institution that has applied for an evaluation through ABET 2000. Accordingly, it appears that the standards for the qualifications of graduates must be determined by taking into account the needs of the constituencies in Turkey, with the major constituencies of universities being the employers. it is conc1uded that the combination of a firm quality management system and a method by which minimum standards for the qualifications of graduates are based upon national needs, is a possible approach in setting a national accreditation system.


ANAHTAR KELİMELER: ABET. Akreditasyon, Toplam Kalite Yönetimi


KEYWORDS: ABET, Accreditation, Total Qulaity Management

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education