Geometriye Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi


THE DEVELOPMENT OF SELF-EFFICACY SCALE TOWARD GEOMETRY


Öğr. Gör. Berna CANTÜRK GÜNHAN & Yrd. Doç. Dr. Neşe BAŞER


ÖZET
E ğ itimin pek çok kademesinde ö ğ rencilerin geometrik kavramlar ı anlamakta oldukça zorland ı klar ı görülmektedir. Ö ğ rencilerin matematiksel kavramlar ı ö ğ renmesinde etkili olan bir etken de öz-yeterlik inançlar ı d ı r. Ö ğ rencilerin motivasyon ve performans ı n ı etkileyen öz-yeterlik inançlar ı n ı n yüksek olmas ı gerekmektedir. Bunun yan ı s ı ra ö ğ rencilerin belirli alanlarda öz-yeterlik inançlar ı n ı belirleyen ölçekler oldukça s ı n ı rl ı d ı r. Ara ş t ı rmac ı taraf ı ndan ö ğ rencilerin geometriye yönelik öz-yeterlik inançlar ı n ı belirlemek amac ı yla ölçek geli ş tirilmi ş tir. Geli ş tirilen ölçe ğ in geçerlik ve güvenirlik çal ı ş mas ı yap ı lm ı ş t ı r. Ara ş t ı rma sonunda geli ş tirilen ölçe ğ in ö ğ rencilerin geometriye yönelik öz-yeter liklerini belirlemek için geçerlik ve güvenirli ğ inin ( α =0.90) yüksek oldu ğ u bulunmu ş tur.


ABSTRACT
It is shown that the students have quite difficulty in geometric concepts at the many stages of education. A factor which is effective in the students’ learning about mathematics concepts is also self-efficacy belief s. The students’ sel f- efficacy beliefs which are effected their motivations and pe rformances must be high. Howeve r, the scales detemining the students’ self-effcacy beliefs in many areas are quite limited. The scale was improved by researcher aiming at determining the students’ self efficacy beliefs towa rds geometry. The scale improved has been done the reliability and validity. At the result of the study, it was found th at the validity and reliability ( α =0.90) of the scale was high.


ANAHTAR KELİMELER: matematik eğitimi, geometri öğretimi, öz-yeterlik


KEYWORDS: mathematics education, geometry teaching, self-efficacy

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education