üNIvERSITE ÖGRENCILERININ KIMYASAL BAGLAR KONUSUNDAKI KAVRAM YANıLGıLARıNIN BELIRLENMESI


IDENTIFICATION' OF MISCONCEPTION OF UNIVERSITY STUDENTS ON CHEMICAL BONDS


Doç. Dr. Ayhan YILMAZ & Prof. Dr. İnci MORGİL


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Anorganik Kimya konularından kimyasal bağlar konusunu ilk defa alan 2. Sınıf ve iki yıl önce söz konusu konuyu işleyip ders i başarmış olan 4. Sınıf üniversite öğrencilerinin kimyasal bağlar konusundan seçilen 5 kavramı ne derece anladıklannı tespit etmek ve varsa sahip olduklan kavram yanılgılarını araştırmaktır. Kavram yanılgılannı tespit etmek için Furio ve Calatayud (1996) tarafından geliştirilen 13 çoktan seçmeli soru ve tarafımızdan hazırlanan 12 çoktan seçmeli sorudan oluşan iki aşamalı tanı testi kullanılmıştır. Her iki test; 2. Sınıf ve 4. Sınıf toplam 76 öğrenciye uygulanmıştır. Çoktan seçmeli testte doğru yanıt aralığı 2. Sınıf öğrencileri için %36.1- %91.7 ve 4. Sınıf öğrencileri için %25-%77.5 dir. Çoktan seçmeli sorudan oluşan iki aşamalı tanı testinin her iki aşaması birleştirildiğinde, bu aralığın 2. Sınıf öğrencileri için %38.9-% i 00 arasında iken 4. Sınıf öğrencileri için %27.5- %90'a düştüğü saptanmıştır. Sonuçta, araştırmaya katılan 2. Sınıf öğrencilerinin kimyasal bağlar konusu ile ilgili bilgileri yeni öğrendikleri için kavram yanılgılanna daha az düştükleri gözlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin sahip olduğu yeni kavram yanılgıları saptanmıştır.


ABSTRACT
The aim of this study is to detennine at which degree second-year students who take the course involving chemical bonds and last year students who took the same course two years ago understand 5 concepts related to chemical bonds and to analyse misconceptions, if they have. In order to identify misconceptions, 12 multiple choice items developed by Furio- Calatayud and two tier diagnostic test involving 12 multiple choice items developed by authors are used. Two tests were administered to both groups, total 76 students. The range of correct responses in multiple choice test for second year students is 36%- 91.7%, and that for last year students is 25%-77.5%. This range in the diagnostic instrument for second year and last year students is as follows respectively: 38.9%-100% and 27.5%-90%. The result obtained indicate that second year students have less misconceptions as their knowledge on chemical bonds is newer. Furthermore, new misconceptions are identified.


ANAHTAR KELİMELER: Kavram Yanılgıları, Kimyasal Bağlar, Çoktan Seçmeli ve İki Aşamalı Tanı Testi


KEYWORDS: Misconceptions, Chemical Bonding, Multiple Choice and Two-tier diagnostic test

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education