ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ


AN INVESTIGATION INTO THE CRITICAL THINKING SKILLS OF UNIVERSITY STUDENTS


Assoc. Prof. Dr. Asude BİLGİN & Assist. Prof. Dr. Jale ELDELEKLİOĞLU


ÖZET
Bu ara ş t ı rman ı n amac ı , Türkiye deki geç ergenlik dönemindeki üniversite ö ğ rencilerinin ele ş tirel dü ş ünme becerilerini incelemektir. Ara ş t ı rmaya Uluda ğ Üniversitesi E ğ itim Fakültesi PDR bölümünde okuyan 19–22 ya ş lar ı aras ı nda 39 ö ğ renci ( % 42 k ı z, % 58 erkek) kat ı lm ı ş t ı r. Ara ş t ı rman ı n amac ı na yönelik olarak verilen konular ı s ı n ı f ortam ı nda toplam be ş hafta boyunca tart ı ş mak üzere her konu için be ş er ki ş ilik iki tart ı ş ma grubu olu ş turulmu ş tur. Birinci gruptan verilen konuyu savunmas ı , ikinci gruptan ise ayn ı konuda kar ş ı savunma geli ş tirmesi istenmi ş tir. Her biri 50 dakikal ı k ders saatinde yap ı lan tart ı ş malar ara ş t ı rmac ı lar taraf ı ndan ses bantlar ı na kaydedilmi ş , daha sonra bu tart ı ş malar içerik analizi yöntemi ile çözümlenmi ş tir. İ çerik analizi ile ö ğ rencilerin tüm konu ş malar ı daha önceden ara ş t ı rmac ı lar taraf ı ndan, kan ı t gösterme, ki ş iyi kaynak gösterme, mant ı kl ı konu ş ma ve duygusal konu ş ma olarak belirlenen dört içerik kategorisine yerle ş tirilmi ş tir. Yap ı lan analizler sonucunda ergenlerin tezl erini savunurken daha çok duygusal konu ş tuklar ı görülmü ş tür bunu s ı ras ı ile mant ı kl ı konu ş ma, belgelere dayanarak konu ş ma ve ki ş iden al ı nt ı yaparak konu ş ma izlemektedir. Bulgular yaz ı nl ı k bilgileri ı ş ı ğ ı nda tart ı ş ı lm ı ş ve baz ı öneriler sunulmu ş tur.


ABSTRACT
The aim of the present study was to investigate into th e critical thinking skills of late adolescent Turkish university students. The subjec ts of the study were the 39 students from the Department of Counseling Psychology and Guidance, Faculty of Education, Uluda ğ University. Two separate discussion gr oups, each including five students, were composed to discuss the chosen topics in class for five weeks. While the first gr oup was asked to develop ideas in favor of the given topic, the other was asked to develop counter arguments against it. Discussions were held during a class hour of 50 minutes. The recorded discussions were analyzed using a conten t analysis method. The speeches of students were placed into one of the four categories defined before hand as: ‘Indicating a person/people as refere nce’, ‘Indicating a document as proof’, ‘Making rational speech’ and ‘Making emotional speech’. The data analyses revealed that university students had a tendency to speak emotionally most of the time. This was followed, in order of frequency, by ‘Sp eaking rationally’, ‘Indicating a document as proof’, and ‘Indicating a person/people as referen ce’. The results are discussed in the light of the related literature.


ANAHTAR KELİMELER: eleştirel düşünme, öğrenci, içerik analizi


KEYWORDS: critical thinking, student, content analysis

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education