ÖĞRETMEN ADAYLARININ YENİLENEBİLİR ENERJİYE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ


ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES ABOUT RENEWABLE ENERGIES


Altay FIRATYakın Doğu Üniversitesialtayfiratus@yahoo.com
Öğrt. Gör. Hasip SEPETCİOĞLUYakın Doğu Üniversitesihasipsepetcioglu@gmail.com
Yrd. Doç. Dr. Aşkın KİRAZYakın Doğu Üniversitesiaskkiraz@yahoo.com


ÖZET
İlk ve ortaöğretimde görev alacak öğretmen adaylarının çevre eğitimi kapsamında yer alan yenilenebilir enerji konusundaki bilinç, tutum ve davranışları büyük bir öneme sahiptir. Bu bağlamda çalışmanın amacı öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji konusundaki tutumlarının, bazı değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini araştırmaktır. Araştırma 2011-2012 öğretim yılında Kuzey Kıbrıs’ta bulunan Yakın Doğu Üniversitesindeki Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Coğrafya Öğretmenliği Bölümünden 87 kız, 47 erkek olmak üzere toplam 134 öğrenci üzerinden yürütülmüştür. Araştırmanın verileri Morgil ve arkadaşları tarafından 2005 yılında geliştirilen ve 5li likert tipinde 39 sorudan oluşan “Yenilenebilir Enerji Tutum Ölçeği” esas alınarak sağlanmıştır. Ölçeğin geçerlik güvenirlik çalışmaları araştırmacılar tarafından tekrar hesaplanmış, ölçek Kıbrıs Kültürüne uyarlanarak madde sayısı 33’e indirilmiştir. Veri analizinde SPSS 16 programı kullanılmıştır. Veriler aritmetik ortalama, frekans - yüzde dağılımı, t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının çevre tutumlarının bölüm, cinsiyet, sınıf ve üniversitede almış oldukları çevre eğitimi bazında değişkenlik gösterdiği, anne-baba eğitim durumu ve lisede almış oldukları çevre eğitimi değişkenlerinde ise anlamlı bir farklılık yaratmadığı saptanmıştır.


ABSTRACT
The awareness, attitudes and behaviors of teacher candidates, who will be employed in primary and secondary education, about renewable energy within the scope of environmental education have a great importance. In this context, the purpose of this study is to investigate any significant differences in teachers' attitudes about renewable energy in relation to some variables. The research was conducted in the academic year 2011-2012 with 134 (87 female and 47 male) samples. The samples are the students from the Departments of Pre-School Teaching, Classroom Teaching, and Teaching Geography in Near East University in Northern Cyprus. The data analysis was based on "Renewable Energy Attitude Scale" developed by Morgil et al. in 2005, whichconsists 39 questions and based on 5-likert scale. The validity and reliability of the "Renewable Energy Attitude Scale" was computed by the researchers, and the number of the questions was decreased to 33 after they were adapted to the Cypriot culture. SPSS 16 program was used for data analysis. The arithmetic mean, the frequency - the percentage distribution, t-test and one-way analysis of variance were used in analyzing the data. It was found that the department, gender, class and environmental education received at the university make a significant difference in the environmental attitudes of teacher candidates, whereas their parents' education and environmental education received at high school do not make any significant difference in the environmental attitudes of teacher candidates.


ANAHTAR KELİMELER: çevre eğitimi, yenilenebilir enerji, çevre bilinci.


KEYWORDS: environmental education, renewable energy, environmental awareness.

[PDF]