Erken Görünüm


Sayın Araştırmacılar,

Gelecek sayılarda basılmak üzere DOI numarası verilen aşağıdaki makaleler, DOI numarası sırasına göre değil makalelerin konuları temel alınarak basılacaktır. Her bir sayıda basılacak olan makaleler eğitimin farklı alanları dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından belirlenecektir.

 

Taptuk Emre ERKOÇ

Türkiye’de Kamu Üniversitelerinin Etkinliğinin Parametrik Olmayan Yöntem ile Ölçülmesi

10.16986/HUJE.2016017221

 

Erhan ALABAY, S. Sunay YILDIRIM DOĞRU, Berrin AKMAN

Sciencestart!™ Destekli Bilim Eğitim Programının 60-72 Aylık Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine ve Bilimsel İnanca ve Yönelime Etkisi

10.16986/HUJE.2018037123

 

Sabahat Çiğdem BAĞCI

Akademik Öz-yeterlik Arttırma: Erken Ergenler Arasında Uygulanmış Bir Müdahale Programının Etkinliği

10.16986/HUJE.2018040665

 

Hasan Yücel ERTEM, Gökçe GÖKALP

Velilerin Okul İklimi ve Veli Katılımı Algılarının Velilerin Eğitim Durumu ve Çocuklarının Öğrenim Kademesine Göre İncelenmesi

10.16986/HUJE.2018040670

 

Füsun GÖKKAYA, Serap TEKİNSAV SÜTCÜ

Akran Zorbalığının Ortaokul Öğrencileri Arasındaki Yaygınlığının İncelenmesi

10.16986/HUJE.2018042225

 

Pelin ÜLKER ATAV, Gülen BARAN

Çalışan ve Çalışmayan Ergenlerin Zorbalık Davranışının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

10.16986/HUJE.2018043535

 

Semra UÇAR, Yelda YILDIZ, Meltem DURSUN BİLGİN, Şule BAŞTEMUR

Okul Psikolojik Danışmanlarının Çocuk İstismarıyla Çalışma Yeterliliklerine İlişkin Nitel Bir Araştırma

10.16986/HUJE.2018044070

 

Miraç Neslihan AKHUNLAR TURGUT, Özge SARIOT ERTÜRK, Feyza KARSLI, Mehmet ŞAKİROĞLU

Algılanan Stres ve Üniversite Yaşamına Uyum İlişkisinde Bir Aracı Değişken: Ayrılık Anksiyetesi

10.16986/HUJE.2018044072

 

Osman Tayyar ÇELİK, Mehmet ÜSTÜNER

Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Politika Algıları ile Örgütsel Bağlılıkları ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki

10.16986/HUJE.2018044109

 

Nurseven KILIÇ, Maarif MAMMADOV, Kemal KOÇHAN, Ayşe AYPAY

Üniversite Öğrencilerinde Genel Öz Yeterlik İnancı ve Beden İmajının Psikolojik Sağlamlık Düzeyini Yordama Gücü

10.16986/HUJE.2018044245

 

Tezcan KORUCUOĞLU, İlknur ŞENTÜRK

Örgütsel Güç Oyunları ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki (İlkokul ve Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmen Görüşleri Bağlamında)

10.16986/HUJE.2018045306

 

Muharrem KOÇ, İbrahim KEKLİK

Hacettepe Üniversitesi’nde Çalışan Araştırma Görevlilerinin Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin Yordanması

10.16986/HUJE.2018045370

 

Nurten KARACAN ÖZDEMİR, Ahmet AYAZ

Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları: Kariyer Uyum Yetenekleri Açısından Bir İnceleme

10.16986/HUJE.2018045437

 

Süheyla BOZKURT, Ömür ÇOBAN, Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU

Örgütsel Güven Düzeyi ve Toksik Liderlik Davranışları İlişkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracı Etkisi

10.16986/HUJE.2018045608

 

Serkan ALTUNTAŞ, Hulisi GENÇ

Mutluluğun Yordayıcısı Olarak Psikolojik Sağlamlık: Öğretmen Örnekleminin İncelenmesi

10.16986/HUJE.2018046021

 

Muhammed TURHAN, Yusuf Celal EROL

Öğretmen Görüşlerine Göre Eğitim Örgütlerinde Kronizm, Sessizlik ve Sinizm Arasındaki İlişki

10.16986/HUJE.2019049147

 

Süleyman MUNUSTURLAR, Günay YILDIZER

Beden Eğitimi Öğretmenleri için Algılanan Beden Okuryazarlığı Ölçeği’nin Faktör Yapısının Türkiye Örneklemine Yönelik Sınanması

10.16986/HUJE.2019049146

 

Seyhan ERYILMAZ TOKSOY, Ali Rıza AKDENİZ

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik ve Fizik Problemine ilişkin Yaklaşımlarının Metaforlar Aracılığı ile Belirlenmesi

10.16986/HUJE.2019049973

 

Tüba KÜÇÜK DOĞAROĞLU, Funda ACARLAR

4 – 6 Yaş Grubu Çocuklar İçin Sözcük Derinliği Testinin Geliştirilmesi

10.16986/HUJE.2019049974

 

Servet ÜZTEMUR, Erkan DİNÇ, İsmail ACUN

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Odaklı Epistemolojik İnançları, Öğrenme Yaklaşımları, Akademik Risk Alma Davranışları ve Ders Başarıları Arasındaki İlişkiler: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi

10.16986/HUJE.2019049985

 

Gülfem Dilek YURTTAŞ KUMLU, Nejla YÜRÜK

Açıklayıcı Fen Metni Okunurken Aktif Hale Gelen Bilişsel ve Üstbilişsel Stratejilerin Kavramsal Anlamaya Etkisi

10.16986/HUJE.2019050024

 

Ufuk AKBAŞ, Şeyhmus AYDOĞDU, Şener BÜYÜKÖZTÜRK

Farklı Ortamlarda Uygulanan Likert Tipi Ölçek ile Metrik Ölçeğin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

10.16986/HUJE.2019050088

 

Mükerrem AKBULUT TAŞ, Ayşegül KARABAY

Öğretmen Adaylarının Öğretim Amaçlarını Yenilenen Bloom Taksonomisine Göre Analiz Etme Becerilerinin İncelenmesi

10.16986/HUJE.2019050097

 

Esen ALTUNAY

Okulların Finansman Yönetimi Açısından Okul Yöneticilerinin Politik Becerileri

10.16986/HUJE.2019050204

 

Hacer ULU, Özlem BAŞ

Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Amaçları, Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Medya Okuryazarlıkları Arasındaki İlişkiler

10.16986/HUJE.2019050203

 

Ali ERYILMAZ, Ahmet KARA

Kariyer Uyumluluğu Psikoeğitim Programının Öğrencilerin Kariyer Uyumluluk Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi

10.16986/HUJE.2019050340

 

Nurbanu SULA ATAŞ, Hatice KUMCAĞIZ

Ergenlerin Akademik Erteleme Davranışları, Akademik Öz Yeterlik İnançları ve Mükemmeliyetçilik Düzeyleri

10.16986/HUJE.2019050341

 

Sevcan KRANDA, Mehmet AKPINAR

Grafik Okuma ve Çizmede Yaşanılan Zorluklara İlişkin Öğrenci Görüşleri

10.16986/HUJE.2019050634

 

Ulaş ÜSTÜN, Ertuğrul ÖZDEMİR, Mustafa CANSIZ, Nurcan CANSIZ

Türkiye’deki Öğrencilerin Fen Okuryazarlığını Etkileyen Faktörler Nelerdir? PISA 2015 Verisine Dayalı Bir Hiyerarşik Doğrusal Modelleme Çalışması

10.16986/HUJE.2019050786

 

Kerem AY, Mukaddes ERDEM

An Investigation on University Students’ Online Information Search Strategies and Relationships with Some Educational Variables

10.16986/HUJE.2019051147

 

Meva BAYRAK KARSLI, Turgay DEMİREL, Engin KURŞUN

Paragraf Sorularında Farklı Okuma Stratejilerinin Göz İzleme Metrikleriyle İncelenmesi

10.16986/HUJE.2019051160

 

Ercan GÜRÜLTÜ, Mehmet ASLAN, Bülent ALCI

Ortaöğretim Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Becerileri Kullanım Yeterlikleri

10.16986/HUJE.2019051590

 

Özge ERDEMLİ, Gül KURUM

Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Gözünden Okulda Dışlanma: Nedenleri ve Sonuçları

10.16986/HUJE.2019051589

 

Songül KARABATAK

Okul Yöneticilerinin Beş Faktör Kişilik Özellikleri ile Yönetsel Güçlülükleri Arasındaki İlişki

10.16986/HUJE.2019051609

 

Burak TÜFEKÇİOĞLU

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenicilerinin Sözcük Dağarcıkları Üzerine Bir İnceleme

10.16986/HUJE.2019051661

 

Banu KARAAHMETOĞLU, Figen TURAN

Gelişimsel Yetersizliği Olan ve Normal Gelişen Çocukların Ailelerinin Erken Okuryazarlığa İlişkin İnançları ile Erken Okuryazarlık Ev Ortamının İncelenmesi

10.16986/HUJE.2019051687

 

Feyza GÜN, Tuğba TURABİK, Gülsün ATANUR BASKAN

Akademik Özyeterlik ile Akademik Erteleme Eğilimi İlişkisi: Aday Öğretmenler Üzerine Bir Çalışma

10.16986/HUJE.2019051688

 

Özge KARAKUŞ ÖZDEMİRCİ, Afra Nur AKSOY, Ahmet OK

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programının Eisner’ın Değerlendirme Modeli ile Değerlendirilmesi

10.16986/HUJE.2019051813

 

Gülşah GEREZ CANTİMER, Sare ŞENGÜL, Nur AKÇİN

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Matematik Öğretimine Yönelik Özyeterlilik Algıları

10.16986/HUJE.2019052312

 

Nilay NEYİŞCİ, Şefika Şule ERÇETİN

Sosyal Ağ Etkileşiminin Örgütsel Zeka Düzeyine Etkisi

10.16986/HUJE.2019052439

 

Begüm OLUŞUM ZAİFOĞLU, Sevgi KINGIR, Ali EKBER ŞAHİN

 

Sınıf Öğretmenlerinin 4. Sınıf Türkçe Dersine İlişkin Ev Ödevi Uygulamaları

10.16986/HUJE.2019052440

 

Münevver ÇETİN, Mesut DEMİRBİLEK

Üretken Liderlik Ölçeği Geliştirme Çalışması

10.16986/HUJE.2019052441

 

Gökhan GÜVEN, Nevin KOZCU ÇAKIR, Oğuz ÖZDEMİR

 

Üstkavramsal Laboratuvar Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kavramsal Anlamalarına Etkisi: Fotosentez ve Bitkilerde Solunum

10.16986/HUJE.2019052442

 

 

 

Hüsnü ERGÜN, Kazım ÇELİK

Örgütsel Muhalefete Etki Eden Başlatıcı ve Aracı Değişkenler

10.16986/HUJE.2019052474

 

Kübranur SARI, Fatma SASMAZ OREN

 

Araştırmaya Dayalı Öğrenme Stratejisinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması

10.16986/HUJE.2019052510

 

Ümit DİLEKÇİ, Şenay SEZGİN NARTGÜN

Öğretmenlerin Algıladıkları Uyumsal Performans Ölçeği’nin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik-Güvenirlik ve Betimsel Analiz

10.16986/HUJE.2019052615

 

Abdullah Yasin GÜNDÜZ, Buket AKKOYUNLU

The Gamification Tool For The Classroom Response Systems: Kahoot!

10.16986/HUJE.2019052870

 

Özlem OKTAY, Ali ERYILMAZ

Fizik Öğretmenleri İçin İçerik-temelli İhtiyaç Değerlendirme Anketinin Analizi

10.16986/HUJE.2019052868

 

İhsan AYTEKİN, Sait GÜRBÜZ, Mehmet BARCA

Türkiye Ortaöğretiminde Temel Sorun Alanları ile Bilgi İhtiyacı Duyulan Araştırma Alanlarının Tespit Edilmesine Yönelik Karma Bir Araştırma

10.16986/HUJE.2019052869

 

Bahar CANDAŞ, Haluk ÖZMEN

Fen Bilgisi Özel Alan Yeterliklerine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği Geliştirme Çalışması

10.16986/HUJE.2019052872

 

Zehra Tuğçe ÖZGEL, Pınar ÖZDEMİR ŞİMŞEK

Uluslararası Sınavlarda Fen Bilimleri Derslerinden Alınan Sonuçların İyileştirilmesine Yönelik Fen Bilimleri Öğretmen Görüşleri

10.16986/HUJE.2019053058

 

Ramazan ATASOY, Nezahat GÜÇLÜ

PIAAC 2015 Sonuçlarına Göre Türkiye’deki Yetişkinlerin Sözel Okuryazarlık Becerilerinin Değerlendirilmesi

10.16986/HUJE.2019053682

 

Hayal YAVUZ MUMCU, Tolga AKTÜRK

Mathematics Teachers’ Understanding of the Concept of Radian

10.16986/HUJE.2019053683

 

Volkan ATASOY, Jale ÇAKIROĞLU

Fen Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının Kolektif Yeterlik ile İlişkisinin İncelenmesi

10.16986/HUJE.2019053709

 

Serpil RECEPOĞLU, Ergün RECEPOĞLU

Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Algıları ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Motivasyonları Arasındaki İlişki

10.16986/HUJE.2019053943

 

Burhan ÜZÜM, Ata PESEN

Dokuzuncu Sınıf İngilizce Dersinde Basamaklı Öğretim Programının Etkililiğine Dair Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi

10.16986/HUJE.2019053942

 

Ahmet METİN, Türkan DOĞAN

Psikolojik Danışman Adaylarının, Yüz İfadelerindeki Duyguları Tanıma Becerileri

10.16986/HUJE.2019053944

 

İlkay Doğan TAŞ, Fatma BIKMAZ

Bir Öğretmen Değerlendirme Modeli Önerisi

10.16986/HUJE.2019053980

 

Melisa Sevi KOÇ, Fidan KORKUT OWEN

Öz-duyarlığın Vücut Algısı, Beden Kitle İndeksi, Yaş ve Ebeveyn Tutumları ile İlişkisi

10.16986/HUJE.2019053979

 

Okan YETİŞENSOY, İbrahim Fevzi ŞAHİN

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İşsizlik Kaygısı Düzeyleri ile Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

10.16986/HUJE.2019053983

 

Sevim SEVGİ, Melek ÇAĞLIKÖSE

Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kesir Problemleri Çözme Sürecinde Kullandıkları Üstbiliş Becerilerinin İncelenmesi

10.16986/HUJE.2019053981

 

Eylem DAYI, Hatice Cansu BİLGİÇ, Merve ÖZDEMİR KILIÇ, Sümeyye OKYAR

Ağır ve Çoklu Yetersizliği (AÇYE) Olan Öğrencilerle Çalışan Öğretmen Adaylarına Verilen Dönütün İşbirlikçi Çalışma Becerilerine Etkisi

10.16986/HUJE.2019054153

 

Munise SEÇKİN KAPUCU, Afra BIYIK

Ortaokul Öğrencilerinin Araştırma-Sorgulamaya Yönelik Öz Yeterlik Algılarının Yordanmasında Epistemolojik İnançların Rolü

10.16986/HUJE.2019054296

 

Mahmut POLATCAN, Ramazan CANSOY, Ali Çağatay KILINÇ

Öğretmen Tükenmişliğine Yönelik Ampirik Araştırmaların İncelenmesi: Bir Sistematik Derleme Çalışması

10.16986/HUJE.2019054890

 

Ayşe Hicret GÜDÜK, Dilara YILMAZ

Kaynaştırma Sınıflarındaki Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Prososyal Davranışlarının İncelenmesi

10.16986/HUJE.2019054899

 

Sevim GÜRLEYİK, Özlem GÖZÜN KAHRAMAN

Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Zihin Kuramı ve Akran İlişkileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

10.16986/HUJE.2019055015

 

Esma BİRİCİK DENİZ, Yonca ÖZKAN, Yasemin BAYYURT

Hizmet Öncesi İngilizce Öğretmeni Yetiştirme Programında Ortak Dil İngilizce (ODİ) Farkındalığı: Türkiye’de Yapılmış Bir Durum Çalışması

10.16986/HUJE.2019055867

 

Elif ERENSAYIN, Çetin GÜLER

Çevrimiçi Ders Materyallerinin Değerlendirilmesi: EBA Ders Örneği

10.16986/HUJE.2019055868

 

Hacer Damlanur IŞITAN, Selda ÖZDEMİR

Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş Çocuklar ve Gören Çocukların Zihin Kuramı Becerileri ile Çalışma Belleğinin Karşılaştırılması

10.16986/HUJE.2019055869

 

Pınar GÜNER, Tuğba UYGUN

Öğrencilerin Örüntülere İlişkin Matematiksel Anlamalarının Pirie Kieren Modeli ile İncelenmesi

10.16986/HUJE.2019056035

 

Şerife IŞIK, Ersoy ÇARKIT, Abdullah Mücahit ASLAN

Okul Psikolojik Danışmanlarının Hesap Verebilirlik Uygulamaları

10.16986/HUJE.2019056111

 

efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı