Erken Görünüm


Sayın Araştırmacılar,

Gelecek sayılarda basılmak üzere DOI numarası verilen aşağıdaki makaleler, DOI numarası sırasına göre değil makalelerin konuları temel alınarak basılacaktır. Her bir sayıda basılacak olan makaleler eğitimin farklı alanları dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından belirlenecektir.

 

Taptuk Emre ERKOÇ

Türkiye’de Kamu Üniversitelerinin Etkinliğinin Parametrik Olmayan Yöntem ile Ölçülmesi

10.16986/HUJE.2016017221

 

Erhan ALABAY, S. Sunay YILDIRIM DOĞRU, Berrin AKMAN

Sciencestart!™ Destekli Bilim Eğitim Programının 60-72 Aylık Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine ve Bilimsel İnanca ve Yönelime Etkisi

10.16986/HUJE.2018037123

 

Hasan Basri KANSIZOĞLU, Süleyman Erkam SULAK

Öğrenci Merkezli Dil Bilgisi Öğretim Uygulamalarının Öğrenci Başarısına Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması

10.16986/HUJE.2018038525

 

Nermin ÇİFTÇİ ARIDAĞ, Sedef ÜNSAL SEYDOOĞULLARI

Lise Öğrencilerinin Yaşam Doyumu ve Yılmazlık Düzeylerinin AnneBaba Tutumlarıyla İlişkisi Açısından İncelenmesi

10.16986/HUJE.2018038527

 

Sabahat Çiğdem BAĞCI

Akademik Öz-yeterlik Arttırma: Erken Ergenler Arasında Uygulanmış Bir Müdahale Programının Etkinliği

10.16986/HUJE.2018040665

 

Hasan Yücel ERTEM, Gökçe GÖKALP

Velilerin Okul İklimi ve Veli Katılımı Algılarının Velilerin Eğitim Durumu ve Çocuklarının Öğrenim Kademesine Göre İncelenmesi

10.16986/HUJE.2018040670

 

Zeynep EREN

Biçimsel ve Biçimsel Olmayan Örgüt Yapılarının Sosyal Ağ Analizi: Öneri ve Güven Ağları Örneği
 
10.16986/HUJE.2018041879
 
 
 
Füsun GÖKKAYA, Serap TEKİNSAV SÜTCÜ
 
Akran Zorbalığının Ortaokul Öğrencileri Arasındaki Yaygınlığının İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2018042225
 
 
Pelin ÜLKER ATAV, Gülen BARAN
 
Çalışan ve Çalışmayan Ergenlerin Zorbalık Davranışının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2018043535
 
 
Hedayat SARANDI, Mehmet ÇELİK
 
Açık Biçimlendirme ve Sadece Çıktıya Dayalı Yönlendiricilerin İkinci Dil Yapısının Öğrenimindeki Etkisi
 
10.16986/HUJE.2018043537
 
 
Semra UÇAR, Yelda YILDIZ, Meltem DURSUN BİLGİN, Şule BAŞTEMUR
 
Okul Psikolojik Danışmanlarının Çocuk İstismarıyla Çalışma Yeterliliklerine İlişkin Nitel Bir Araştırma
 
10.16986/HUJE.2018044070
 
 
Miraç Neslihan AKHUNLAR TURGUT, Özge SARIOT ERTÜRK, Feyza KARSLI, Mehmet ŞAKİROĞLU
 
Algılanan Stres ve Üniversite Yaşamına Uyum İlişkisinde Bir Aracı Değişken: Ayrılık Anksiyetesi
 
10.16986/HUJE.2018044072
 
 
Emine KARASU AVCI, Zehra Esra KETENOĞLU KAYABAŞI
 
Sınıf Öğretmenlerinin Derslerinde Kullandıkları Yöntem ve Tekniklere İlişkin Görüşleri: Bir Olgubilim Araştırması
 
10.16986/HUJE.2018044069
 
 
Ayşegül OĞUZ NAMDAR, Özgür Salih KAYA
 
Öğretmenlerin Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Özyeterlik Algıları ve Tutumları
 
10.16986/HUJE.2018044110

 

Osman Tayyar ÇELİK, Mehmet ÜSTÜNER
 
Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Politika Algıları ile Örgütsel Bağlılıkları ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki
 
10.16986/HUJE.2018044109
 
 
Nurseven KILIÇ, Maarif MAMMADOV, Kemal KOÇHAN, Ayşe AYPAY
 
Üniversite Öğrencilerinde Genel Öz Yeterlik İnancı ve Beden İmajının Psikolojik Sağlamlık Düzeyini Yordama Gücü
 
10.16986/HUJE.2018044245
 
 
Tezcan KORUCUOĞLU, İlknur ŞENTÜRK
 
Örgütsel Güç Oyunları ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki (İlkokul ve Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmen Görüşleri Bağlamında)
 
10.16986/HUJE.2018045306

 

Muharrem KOÇ, İbrahim KEKLİK
 
Hacettepe Üniversitesi’nde Çalışan Araştırma Görevlilerinin Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin Yordanması
 
10.16986/HUJE.2018045370
 
 
Vural TÜNKLER
 
İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Yeterlik Beklentileri ve Değer Algılarının İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2018045388
 
 
Nurten KARACAN ÖZDEMİR, Ahmet AYAZ
 
Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları: Kariyer Uyum Yetenekleri Açısından Bir İnceleme
 
10.16986/HUJE.2018045437
 
 
Süheyla BOZKURT, Ömür ÇOBAN, Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU
 
Örgütsel Güven Düzeyi ve Toksik Liderlik Davranışları İlişkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracı Etkisi
 
10.16986/HUJE.2018045608
 
 
Serkan ALTUNTAŞ, Hulisi GENÇ
 
Mutluluğun Yordayıcısı Olarak Psikolojik Sağlamlık: Öğretmen Örnekleminin İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2018046021

 

Fatma MIZIKACI, Öykü GÖKTUNALI, Ayşegül Kübra AKTAŞ, Durmuş Ziya GÖRÜR, Figen KIZIL, Saadet ÇINAR
 
Üniversite Lisans Ders Programlarının Süreç ve Sonuç Odaklı Program Geliştirme Yaklaşımlarına Göre Öğrenci Görüşleri Açısından İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2018046022
 
 
Özlem HASKAN AVCI, Alper KARABABA, Tolga ZENCİR
 
Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Erkek Okul Öncesi Öğretmen Adayları: Algıladıkları Güçlükler ve Gelecek Kaygıları
 
10.16986/HUJE.2018046235
 
 
Meral Çilem ÖKCÜN AKÇAMUŞ, İnayet Funda ACARLAR, Gamze ALAK, Bahar KEÇELİ KAYSILI
 
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Erken Sosyal İletişim ve Etkileşim Ölçeği (ESİE) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 
10.16986/HUJE.2018046445
 
 
Deniz SAYDAM
 
Teachers’ Beliefs on Professional Learning
 
10.16986/HUJE.2019048496
 
 
Osman ÖZDEMİR, Fatma AÇIK
 
Ters-Yüz Edilmiş Öğrenme Yöntemiyle Yazılı Anlatım Becerilerinin Geliştirilmesi: Bir Gömülü Karma Yöntem Çalışması
 
10.16986/HUJE.2019048710
 
 
Muhammed TURHAN, Yusuf Celal EROL
 
Öğretmen Görüşlerine Göre Eğitim Örgütlerinde Kronizm, Sessizlik ve Sinizm Arasındaki İlişki
 
10.16986/HUJE.2019049147
 
 
Süleyman MUNUSTURLAR, Günay YILDIZER
 
Beden Eğitimi Öğretmenleri için Algılanan Beden Okuryazarlığı Ölçeği’nin Faktör Yapısının Türkiye Örneklemine Yönelik Sınanması
 
10.16986/HUJE.2019049146

 

Neşe ÖZTÜRK GÜBEŞ
 
Test Eşitlemede Çok Boyutluluğun Eş Zamanlı ve Ayrı Kalibrasyona Etkisi
 
10.16986/HUJE.2019049186

 

Seyhan ERYILMAZ TOKSOY, Ali Rıza AKDENİZ
 
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik ve Fizik Problemine ilişkin Yaklaşımlarının Metaforlar Aracılığı ile Belirlenmesi
 
10.16986/HUJE.2019049973
 
 
Tüba KÜÇÜK DOĞAROĞLU, Funda ACARLAR
 
4 – 6 Yaş Grubu Çocuklar İçin Sözcük Derinliği Testinin Geliştirilmesi
 
10.16986/HUJE.2019049974

 

Servet ÜZTEMUR, Erkan DİNÇ, İsmail ACUN
 
Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Odaklı Epistemolojik İnançları, Öğrenme Yaklaşımları, Akademik Risk Alma Davranışları ve Ders Başarıları Arasındaki İlişkiler: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi
 
10.16986/HUJE.2019049985

 

Gülfem Dilek YURTTAŞ KUMLU, Nejla YÜRÜK
 
Açıklayıcı Fen Metni Okunurken Aktif Hale Gelen Bilişsel ve Üstbilişsel Stratejilerin Kavramsal Anlamaya Etkisi
 
10.16986/HUJE.2019050024

 

Kaan BATI, Mehmet İkbal YETİŞİR, Gökhan GÜNEŞ
 
PISA 2015 Sonuçlarına Göre Duyuşsal Özelliklerin Öğrencilerin Fen Performansları Üzerine Etkisinin Ülkeler Arası Karşılaştırılması
 
10.16986/HUJE.2019050025

 

Aybüke BAŞTÜRK, Nevzat YİĞİT
 
Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Farklılıklara Saygı Düzeylerinin Belirlenmesi
 
10.16986/HUJE.2019050096

 

Ufuk AKBAŞ, Şeyhmus AYDOĞDU, Şener BÜYÜKÖZTÜRK
 
Farklı Ortamlarda Uygulanan Likert Tipi Ölçek ile Metrik Ölçeğin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2019050088

 

Mükerrem AKBULUT TAŞ, Ayşegül KARABAY
 
Öğretmen Adaylarının Öğretim Amaçlarını Yenilenen Bloom Taksonomisine Göre Analiz Etme Becerilerinin İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2019050097

 

Esen ALTUNAY
 
Okulların Finansman Yönetimi Açısından Okul Yöneticilerinin Politik Becerileri
 
10.16986/HUJE.2019050204
 
 
 
Hacer ULU, Özlem BAŞ
 
Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Amaçları, Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Medya Okuryazarlıkları Arasındaki İlişkiler
 
10.16986/HUJE.2019050203

 

Ali ERYILMAZ, Ahmet KARA
 
Kariyer Uyumluluğu Psikoeğitim Programının Öğrencilerin Kariyer Uyumluluk Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2019050340

 

Nurbanu SULA ATAŞ, Hatice KUMCAĞIZ
 
Ergenlerin Akademik Erteleme Davranışları, Akademik Öz Yeterlik İnançları ve Mükemmeliyetçilik Düzeyleri
 
10.16986/HUJE.2019050341

 

Sevcan KRANDA, Mehmet AKPINAR
 
Grafik Okuma ve Çizmede Yaşanılan Zorluklara İlişkin Öğrenci Görüşleri
 
10.16986/HUJE.2019050634

 

Ulaş ÜSTÜN, Ertuğrul ÖZDEMİR, Mustafa CANSIZ, Nurcan CANSIZ
 
Türkiye’deki Öğrencilerin Fen Okuryazarlığını Etkileyen Faktörler Nelerdir? PISA 2015 Verisine Dayalı Bir Hiyerarşik Doğrusal Modelleme Çalışması
 
10.16986/HUJE.2019050786

 

Kerem AY, Mukaddes ERDEM
 
An Investigation on University Students’ Online Information Search Strategies and Relationships with Some Educational Variables
 
10.16986/HUJE.2019051147

 

Meva BAYRAK KARSLI, Turgay DEMİREL, Engin KURŞUN
 
Paragraf Sorularında Farklı Okuma Stratejilerinin Göz İzleme Metrikleriyle İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2019051160

 

Ercan GÜRÜLTÜ, Mehmet ASLAN, Bülent ALCI
 
Ortaöğretim Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Becerileri Kullanım Yeterlikleri
 
10.16986/HUJE.2019051590

 

Özge ERDEMLİ, Gül KURUM
 
Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Gözünden Okulda Dışlanma: Nedenleri ve Sonuçları
 
10.16986/HUJE.2019051589

 

Songül KARABATAK
 
Okul Yöneticilerinin Beş Faktör Kişilik Özellikleri ile Yönetsel Güçlülükleri Arasındaki İlişki
 
10.16986/HUJE.2019051609

 

Burak TÜFEKÇİOĞLU
 
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenicilerinin Sözcük Dağarcıkları Üzerine Bir İnceleme
 
10.16986/HUJE.2019051661

 

Banu KARAAHMETOĞLU, Figen TURAN
 
Gelişimsel Yetersizliği Olan ve Normal Gelişen Çocukların Ailelerinin Erken Okuryazarlığa İlişkin İnançları ile Erken Okuryazarlık Ev Ortamının İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2019051687

 

Feyza GÜN, Tuğba TURABİK, Gülsün ATANUR BASKAN
 
Akademik Özyeterlik ile Akademik Erteleme Eğilimi İlişkisi: Aday Öğretmenler Üzerine Bir Çalışma
 
10.16986/HUJE.2019051688

 

Özge KARAKUŞ ÖZDEMİRCİ, Afra Nur AKSOY, Ahmet OK
 
İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programının Eisner’ın Değerlendirme Modeli ile Değerlendirilmesi
 
10.16986/HUJE.2019051813

 

Gülşah GEREZ CANTİMER, Sare ŞENGÜL, Nur AKÇİN
 
Özel Eğitim Öğretmenlerinin Matematik Öğretimine Yönelik Özyeterlilik Algıları
 
10.16986/HUJE.2019052312

 

Nilay NEYİŞCİ, Şefika Şule ERÇETİN
 
Sosyal Ağ Etkileşiminin Örgütsel Zeka Düzeyine Etkisi
 
10.16986/HUJE.2019052439
 
 
Begüm OLUŞUM ZAİFOĞLU, Sevgi KINGIR, Ali EKBER ŞAHİN
 
Sınıf Öğretmenlerinin 4. Sınıf Türkçe Dersine İlişkin Ev Ödevi Uygulamaları
 
10.16986/HUJE.2019052440
 
 
Münevver ÇETİN, Mesut DEMİRBİLEK
 
Üretken Liderlik Ölçeği Geliştirme Çalışması
 
 
 
Gökhan GÜVEN, Nevin KOZCU ÇAKIR, Oğuz ÖZDEMİR
 
Üstkavramsal Laboratuvar Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kavramsal Anlamalarına Etkisi: Fotosentez ve Bitkilerde Solunum
 
 
 
Hüsnü ERGÜN, Kazım ÇELİK
 
Örgütsel Muhalefete Etki Eden Başlatıcı ve Aracı Değişkenler
 
10.16986/HUJE.2019052474
 
 
Kübranur SARI, Fatma SASMAZ OREN
 

Araştırmaya Dayalı Öğrenme Stratejisinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması

10.16986/HUJE.2019052510

 

Ümit DİLEKÇİ, Şenay SEZGİN NARTGÜN

Öğretmenlerin Algıladıkları Uyumsal Performans Ölçeği’nin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik-Güvenirlik ve Betimsel Analiz
 
10.16986/HUJE.2019052615
 
 
Abdullah Yasin GÜNDÜZ, Buket AKKOYUNLU
 
The Gamification Tool For The Classroom Response Systems: Kahoot!
 
10.16986/HUJE.2019052870
 
 
Özlem OKTAY, Ali ERYILMAZ
 
Fizik Öğretmenleri İçin İçerik-temelli İhtiyaç Değerlendirme Anketinin Analizi
 
10.16986/HUJE.2019052868
 
 
İhsan AYTEKİN, Sait GÜRBÜZ, Mehmet BARCA
 
Türkiye Ortaöğretiminde Temel Sorun Alanları ile Bilgi İhtiyacı Duyulan Araştırma Alanlarının Tespit Edilmesine Yönelik Karma Bir Araştırma
 
10.16986/HUJE.2019052869
 
 
Bahar CANDAŞ, Haluk ÖZMEN
 
Fen Bilgisi Özel Alan Yeterliklerine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği Geliştirme Çalışması
 
10.16986/HUJE.2019052872
 
 
Zehra Tuğçe ÖZGEL, Pınar ÖZDEMİR ŞİMŞEK
 
Uluslararası Sınavlarda Fen Bilimleri Derslerinden Alınan Sonuçların İyileştirilmesine Yönelik Fen Bilimleri Öğretmen Görüşleri
 
10.16986/HUJE.2019053058
 
 
Ramazan ATASOY, Nezahat GÜÇLÜ
 
PIAAC 2015 Sonuçlarına Göre Türkiye’deki Yetişkinlerin Sözel Okuryazarlık Becerilerinin Değerlendirilmesi
 
10.16986/HUJE.2019053682
 
 
Hayal YAVUZ MUMCU, Tolga AKTÜRK
 
Mathematics Teachers’ Understanding of the Concept of Radian
 
10.16986/HUJE.2019053683
 
 
Volkan ATASOY, Jale ÇAKIROĞLU
 
Fen Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının Kolektif Yeterlik ile İlişkisinin İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2019053709
 
 
Serpil RECEPOĞLU, Ergün RECEPOĞLU
 
Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Algıları ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Motivasyonları Arasındaki İlişki
 
10.16986/HUJE.2019053943
 
 
Burhan ÜZÜM, Ata PESEN
 
Dokuzuncu Sınıf İngilizce Dersinde Basamaklı Öğretim Programının Etkililiğine Dair Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2019053942
 
 
Ahmet METİN, Türkan DOĞAN
 
Psikolojik Danışman Adaylarının, Yüz İfadelerindeki Duyguları Tanıma Becerileri
 
10.16986/HUJE.2019053944
 
 
İlkay Doğan TAŞ, Fatma BIKMAZ
 
Bir Öğretmen Değerlendirme Modeli Önerisi
 
10.16986/HUJE.2019053980
 
 
Melisa Sevi KOÇ, Fidan KORKUT OWEN
 
Öz-duyarlığın Vücut Algısı, Beden Kitle İndeksi, Yaş ve Ebeveyn Tutumları ile İlişkisi
 
10.16986/HUJE.2019053979
 
 
Okan YETİŞENSOY, İbrahim Fevzi ŞAHİN
 
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İşsizlik Kaygısı Düzeyleri ile Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2019053983
 
 
Sevim SEVGİ, Melek ÇAĞLIKÖSE
 
Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kesir Problemleri Çözme Sürecinde Kullandıkları Üstbiliş Becerilerinin İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2019053981
 
 
Eylem DAYI, Hatice Cansu BİLGİÇ, Merve ÖZDEMİR KILIÇ, Sümeyye OKYAR
 
Ağır ve Çoklu Yetersizliği (AÇYE) Olan Öğrencilerle Çalışan Öğretmen Adaylarına Verilen Dönütün İşbirlikçi Çalışma Becerilerine Etkisi
 
10.16986/HUJE.2019054153
 
 
Munise SEÇKİN KAPUCU, Afra BIYIK
 
Ortaokul Öğrencilerinin Araştırma-Sorgulamaya Yönelik Öz Yeterlik Algılarının Yordanmasında Epistemolojik İnançların Rolü
 
10.16986/HUJE.2019054296

 

Mahmut POLATCAN, Ramazan CANSOY, Ali Çağatay KILINÇ
 
Öğretmen Tükenmişliğine Yönelik Ampirik Araştırmaların İncelenmesi: Bir Sistematik Derleme Çalışması
 
10.16986/HUJE.2019054890
 
 
Ayşe Hicret GÜDÜK, Dilara YILMAZ
 
Kaynaştırma Sınıflarındaki Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Prososyal Davranışlarının İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2019054899
 
 
Sevim GÜRLEYİK, Özlem GÖZÜN KAHRAMAN
 
Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Zihin Kuramı ve Akran İlişkileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2019055015

efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı