Erken Görünüm


Sayın Araştırmacılar,

Gelecek sayılarda basılmak üzere DOI numarası verilen aşağıdaki makaleler, DOI numarası sırasına göre değil makalelerin konuları temel alınarak basılacaktır. Her bir sayıda basılacak olan makaleler eğitimin farklı alanları dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından belirlenecektir.

 

Taptuk Emre ERKOÇ

Türkiye’de Kamu Üniversitelerinin Etkinliğinin Parametrik Olmayan Yöntem ile Ölçülmesi

10.16986/HUJE.2016017221

 

Seva DEMİRÖZ, Yüksel KAVAK

Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Öğrenci Başarıları Üzerine Bir Çalışma

10.16986/HUJE.2018037021

 

Erhan ALABAY, S. Sunay YILDIRIM DOĞRU, Berrin AKMAN

Sciencestart!™ Destekli Bilim Eğitim Programının 60-72 Aylık Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine ve Bilimsel İnanca ve Yönelime Etkisi

10.16986/HUJE.2018037123

 

Betül Gökçen DOĞAN LAÇİN, İlhan YALÇIN

Üniversite Öğrencilerinde Öz-yeterlilik ve Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Bilişsel Esnekliği Yordama Düzeyleri

10.16986/HUJE.2018037424

 

Esra ASICI, Fatma Ebru İKİZ

Okulda Öznel İyi Oluşun Okul İklimi ve Öz-Yeterlik Açısından Yordanması

10.16986/HUJE.2018038523

 

Hasan Basri KANSIZOĞLU, Süleyman Erkam SULAK

Öğrenci Merkezli Dil Bilgisi Öğretim Uygulamalarının Öğrenci Başarısına Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması

10.16986/HUJE.2018038525

 

Nermin ÇİFTÇİ ARIDAĞ, Sedef ÜNSAL SEYDOOĞULLARI

Lise Öğrencilerinin Yaşam Doyumu ve Yılmazlık Düzeylerinin AnneBaba Tutumlarıyla İlişkisi Açısından İncelenmesi

10.16986/HUJE.2018038527

 

Selçuk DEMİR

Etik İklim ve Okuldan Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü

10.16986/HUJE.2018040551

 

Seray OLÇAY-GÜL, Sezgin VURAN, Akın GÖNEN, Gökhan USLUCAN, Hasan Can KAYHAN

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrencilere Toplumsal Levhaları İzleme Becerisinin Kazandırılmasında Video Modelle Öğretimin Etkililiği

10.16986/HUJE.2018040666

 

Sabahat Çiğdem BAĞCI

Akademik Öz-yeterlik Arttırma: Erken Ergenler Arasında Uygulanmış Bir Müdahale Programının Etkinliği

10.16986/HUJE.2018040665

 

Mustafa Naci KAYAOĞLU

Fosilleşmiş Ünsüzlerin Bilgisayar Destekli ve Animasyonlu Malzemelerle Rehabilitasyonu

10.16986/HUJE.2018040668

 

Hayati AKYOL, Esra SEVER

Okuma Yazma Güçlüğü ve Bir Eylem Araştırması: İkinci Sınıf Örneği

10.16986/HUJE.2018040667

 

Hasan Yücel ERTEM, Gökçe GÖKALP

Velilerin Okul İklimi ve Veli Katılımı Algılarının Velilerin Eğitim Durumu ve Çocuklarının Öğrenim Kademesine Göre İncelenmesi

10.16986/HUJE.2018040670

 

Abdullah ÇETİN, Serkan ÜNSAL

Merkezi Sınavların Öğretmenler Üzerinde Sosyal, Psikolojik Etkisi ve Öğretmenlerin Öğretim Programı Uygulamalarına Yansıması

10.16986/HUJE.2018040672

 

Öznur TULUNAY ATEŞ, Emine ÖNDER

Eğitimcilerin Örgütsel Sessizliklerinde Cinsiyetin ve Medenî Durumun Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması
 
10.16986/HUJE.2018041735

 

Zeynep EREN

Biçimsel ve Biçimsel Olmayan Örgüt Yapılarının Sosyal Ağ Analizi: Öneri ve Güven Ağları Örneği
 
10.16986/HUJE.2018041879
 
 
 
Füsun GÖKKAYA, Serap TEKİNSAV SÜTCÜ
 
Akran Zorbalığının Ortaokul Öğrencileri Arasındaki Yaygınlığının İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2018042225
 
 
 
Halil SELİMOĞLU, Aydan AYDIN
 
Akran Öğretiminin Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Sosyal Kabulü ve Benlik Saygısına Etkisi
 
10.16986/HUJE.2018042227

 

Nagihan BOZTUNÇ ÖZTÜRK, Melek Gülşah ŞAHİN
 
Madde Havuzu Özelliklerinin Yetenek Kestirimi ve Madde Havuzu Kullanımına Etkileri: Bir Simülasyon Çalışması
 
10.16986/HUJE.2018042418
 
 
 
Gökçe ERTURAN İLKER, Hülya AŞÇI
 
Beden Eğitiminde Öğretmen Geribildiriminin Rolü: Aracı Değişken Olarak Motivasyonel İklim
 
10.16986/HUJE.2018043404
 
 
 
Katarzyna TOMASZEK, Agnieszka MUCHACKA-CYMERMAN
 
Polish Adaptation of the ESSBS School-Burnout Scale: Pilot Study Results
 
10.16986/HUJE.2018043462
 
 
 
Elçin ÖLMEZER-ÖZTÜRK, Belgin AYDIN
 
İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğreten Öğretmenlerin Dilde Ölçme Değerlendirme Bilgilerinin Araştırılması
 
10.16986/HUJE.2018043465
 
 
 
Vural TÜNKLER, Cemal GÜVEN
 
Mikroöğretim Uygulamasının Öğretmen Adaylarının Tamamlayıcı Ölçme-Değerlendirme Tekniklerine Yönelik Okuryazarlık Düzeylerine Etkisi
 
10.16986/HUJE.2018043466

 

Pelin ÜLKER ATAV, Gülen BARAN
 
Çalışan ve Çalışmayan Ergenlerin Zorbalık Davranışının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2018043535
 
 
Raziye GÜNAY BİLALOĞLU, Yaşare AKTAŞ ARNAS
 
Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı Engelleri ve Süreçte Karşılaşılan Sorunlar
 
10.16986/HUJE.2018043536
 
 
Hedayat SARANDI, Mehmet ÇELİK
 
Açık Biçimlendirme ve Sadece Çıktıya Dayalı Yönlendiricilerin İkinci Dil Yapısının Öğrenimindeki Etkisi
 
10.16986/HUJE.2018043537
 
 
Müjgan BAKİ, Neslihan SÖNMEZ
 
Öğretmen Adaylarının Öğretme Bilgisini Geliştirmek İçin Ders Analizi Kullanımının İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2018043641
 
 
Mustafa ARMUT
 
Bir Sözcük Sıklığı Çalışması ve Türkiye’deki Mülteci Öğrenciler
 
10.16986/HUJE.2018043696
 
 
Semra UÇAR, Yelda YILDIZ, Meltem DURSUN BİLGİN, Şule BAŞTEMUR
 
Okul Psikolojik Danışmanlarının Çocuk İstismarıyla Çalışma Yeterliliklerine İlişkin Nitel Bir Araştırma
 
10.16986/HUJE.2018044070
 
 
Miraç Neslihan AKHUNLAR TURGUT, Özge SARIOT ERTÜRK, Feyza KARSLI, Mehmet ŞAKİROĞLU
 
Algılanan Stres ve Üniversite Yaşamına Uyum İlişkisinde Bir Aracı Değişken: Ayrılık Anksiyetesi
 
10.16986/HUJE.2018044072
 
 
Emine KARASU AVCI, Zehra Esra KETENOĞLU KAYABAŞI
 
Sınıf Öğretmenlerinin Derslerinde Kullandıkları Yöntem ve Tekniklere İlişkin Görüşleri: Bir Olgubilim Araştırması
 
10.16986/HUJE.2018044069
 
 
Ayşegül OĞUZ NAMDAR, Özgür Salih KAYA
 
Öğretmenlerin Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Özyeterlik Algıları ve Tutumları
 
10.16986/HUJE.2018044110

 

Osman Tayyar ÇELİK, Mehmet ÜSTÜNER
 
Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Politika Algıları ile Örgütsel Bağlılıkları ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki
 
10.16986/HUJE.2018044109
 
 
Nurseven KILIÇ, Maarif MAMMADOV, Kemal KOÇHAN, Ayşe AYPAY
 
Üniversite Öğrencilerinde Genel Öz Yeterlik İnancı ve Beden İmajının Psikolojik Sağlamlık Düzeyini Yordama Gücü
 
10.16986/HUJE.2018044245
 
 
Züleyha YILDIRIM YAKAR, Mustafa ALBAYRAK
 
Alan Ölçmenin Basamaklı Öğretim Yöntemiyle Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi
 
10.16986/HUJE.2018044393
 
 
Hasan ÖZCAN, Esra KOCA
 
STEM’e Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 
10.16986/HUJE.2018045061
 
 
Ayşe AYTAR, Tuncay ÖZSEVGEÇ
 
Disiplinler Arası Fen Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınma Konusundaki Gelişimlerine Etkisi
 
10.16986/HUJE.2018045282

 

Tezcan KORUCUOĞLU, İlknur ŞENTÜRK
 
Örgütsel Güç Oyunları ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki (İlkokul ve Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmen Görüşleri Bağlamında)
 
10.16986/HUJE.2018045306

 

Hanifi ŞEKERCİ, Yücel KABAPINAR
 
Sosyal Bilgiler Derslerinde Storyline Yaklaşım ile Bütünleştirilmiş Kanıt Temelli Etkinliklerin Kullanımı
 
10.16986/HUJE.2018045318
 
 
Muharrem KOÇ, İbrahim KEKLİK
 
Hacettepe Üniversitesi’nde Çalışan Araştırma Görevlilerinin Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin Yordanması
 
10.16986/HUJE.2018045370
 
 
Tuğba TAŞKIN, Şebnem KANDİL İNGEÇ
 
Öğretmen Adaylarının Özel Görelilik Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2018045389
 
 
Vural TÜNKLER
 
İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Yeterlik Beklentileri ve Değer Algılarının İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2018045388

 

İlker KALENDER, Giray BERBEROĞLU
 
Üniversitede Öğretimi Değerlendirme Puanlarının Ölçme Değişmezliği
 
10.16986/HUJE.2018045408
 
 
Şerife IŞIK, Sabire KILIÇ, Nazife ÜZBE ATALAY, Sare TERZİ İLHAN, Ümre KAYNAK
 
İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri için Önerilen 100 Temel Eserde Karakter Güçlerinin İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2018045432
 
 
Nurten KARACAN ÖZDEMİR, Ahmet AYAZ
 
Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları: Kariyer Uyum Yetenekleri Açısından Bir İnceleme
 
10.16986/HUJE.2018045437
 
 
Mustafa ERTÜRK, Güzin ŞAHİN
 
Second Life Oyununun Sosyal Bilgiler Öğretiminde Deneyimsel Öğrenmeye Yönelik Bir Model Olarak Kullanılması
 
10.16986/HUJE.2018045451

 

Şengül ATASOY, Ahmet TEKBIYIK, Osman Şinasi YÜCA
 
Karadeniz Bölgesi’ndeki Bazı Yerel Sosyobilimsel Konularda Öğrencilerin İnformal Muhakemelerinin Belirlenmesi: HES, Organik Çay ve Yeşil Yol Projesi
 
10.16986/HUJE.2018045573
 
 
Özge GÖKTEN, Serap EMİL
 
Erasmus Programı'nın Üniversite Öğrencilerinin Kültürel Zekaları Üzerindeki Etkisi
 
10.16986/HUJE.2018045609
 
 
Süheyla BOZKURT, Ömür ÇOBAN, Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU
 
Örgütsel Güven Düzeyi ve Toksik Liderlik Davranışları İlişkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracı Etkisi
 
10.16986/HUJE.2018045608
 
 
Serkan ALTUNTAŞ, Hulisi GENÇ
 
Mutluluğun Yordayıcısı Olarak Psikolojik Sağlamlık: Öğretmen Örnekleminin İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2018046021

 

Fatma MIZIKACI, Öykü GÖKTUNALI, Ayşegül Kübra AKTAŞ, Durmuş Ziya GÖRÜR, Figen KIZIL, Saadet ÇINAR
 
Üniversite Lisans Ders Programlarının Süreç ve Sonuç Odaklı Program Geliştirme Yaklaşımlarına Göre Öğrenci Görüşleri Açısından İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2018046022
 
 
Özlem HASKAN AVCI, Alper KARABABA, Tolga ZENCİR
 
Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Erkek Okul Öncesi Öğretmen Adayları: Algıladıkları Güçlükler ve Gelecek Kaygıları
 
10.16986/HUJE.2018046235
 
 
Ahmet Volkan YÜZÜAK, İlbilge DÖKME
 
Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mantıksal Düşünme Düzeyleri
 
10.16986/HUJE.2018046314
 
 
Meral Çilem ÖKCÜN AKÇAMUŞ, İnayet Funda ACARLAR, Gamze ALAK, Bahar KEÇELİ KAYSILI
 
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Erken Sosyal İletişim ve Etkileşim Ölçeği (ESİE) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 
10.16986/HUJE.2018046445
 
 
İbrahim KARAGÖL, Emrullah ESEN
 
Ters-Yüz Edilmiş Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
 
10.16986/HUJE.2018046755
 
 
Deniz SAYDAM
 
Teachers’ Beliefs on Professional Learning
 
10.16986/HUJE.2019048496
 
 
Osman ÖZDEMİR, Fatma AÇIK
 
Ters-Yüz Edilmiş Öğrenme Yöntemiyle Yazılı Anlatım Becerilerinin Geliştirilmesi: Bir Gömülü Karma Yöntem Çalışması
 
10.16986/HUJE.2019048710
 
 
Muhammed TURHAN, Yusuf Celal EROL
 
Öğretmen Görüşlerine Göre Eğitim Örgütlerinde Kronizm, Sessizlik ve Sinizm Arasındaki İlişki
 
10.16986/HUJE.2019049147
 
 
Süleyman MUNUSTURLAR, Günay YILDIZER
 
Beden Eğitimi Öğretmenleri için Algılanan Beden Okuryazarlığı Ölçeği’nin Faktör Yapısının Türkiye Örneklemine Yönelik Sınanması
 
10.16986/HUJE.2019049146

 

Neşe ÖZTÜRK GÜBEŞ
 
Test Eşitlemede Çok Boyutluluğun Eş Zamanlı ve Ayrı Kalibrasyona Etkisi
 
10.16986/HUJE.2019049186

 

Seyhan ERYILMAZ TOKSOY, Ali Rıza AKDENİZ
 
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik ve Fizik Problemine ilişkin Yaklaşımlarının Metaforlar Aracılığı ile Belirlenmesi
 
10.16986/HUJE.2019049973
 
 
Tüba KÜÇÜK DOĞAROĞLU, Funda ACARLAR
 
4 – 6 Yaş Grubu Çocuklar İçin Sözcük Derinliği Testinin Geliştirilmesi
 
10.16986/HUJE.2019049974

 

Servet ÜZTEMUR, Erkan DİNÇ, İsmail ACUN
 
Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Odaklı Epistemolojik İnançları, Öğrenme Yaklaşımları, Akademik Risk Alma Davranışları ve Ders Başarıları Arasındaki İlişkiler: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi
 
10.16986/HUJE.2019049985

 

Gülfem Dilek YURTTAŞ KUMLU, Nejla YÜRÜK
 
Açıklayıcı Fen Metni Okunurken Aktif Hale Gelen Bilişsel ve Üstbilişsel Stratejilerin Kavramsal Anlamaya Etkisi
 
10.16986/HUJE.2019050024

 

Kaan BATI, Mehmet İkbal YETİŞİR, Gökhan GÜNEŞ
 
PISA 2015 Sonuçlarına Göre Duyuşsal Özelliklerin Öğrencilerin Fen Performansları Üzerine Etkisinin Ülkeler Arası Karşılaştırılması
 
10.16986/HUJE.2019050025

 

Aybüke BAŞTÜRK, Nevzat YİĞİT
 
Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Farklılıklara Saygı Düzeylerinin Belirlenmesi
 
10.16986/HUJE.2019050096

 

Ufuk AKBAŞ, Şeyhmus AYDOĞDU, Şener BÜYÜKÖZTÜRK
 
Farklı Ortamlarda Uygulanan Likert Tipi Ölçek ile Metrik Ölçeğin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2019050088

 

Mükerrem AKBULUT TAŞ, Ayşegül KARABAY
 
Öğretmen Adaylarının Öğretim Amaçlarını Yenilenen Bloom Taksonomisine Göre Analiz Etme Becerilerinin İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2019050097

 

Esen ALTUNAY
 
Okulların Finansman Yönetimi Açısından Okul Yöneticilerinin Politik Becerileri
 
10.16986/HUJE.2019050204
 
 
 
Hacer ULU, Özlem BAŞ
 
Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Amaçları, Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Medya Okuryazarlıkları Arasındaki İlişkiler
 
10.16986/HUJE.2019050203

 

Ali ERYILMAZ, Ahmet KARA
 
Kariyer Uyumluluğu Psikoeğitim Programının Öğrencilerin Kariyer Uyumluluk Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2019050340

 

Nurbanu SULA ATAŞ, Hatice KUMCAĞIZ
 
Ergenlerin Akademik Erteleme Davranışları, Akademik Öz Yeterlik İnançları ve Mükemmeliyetçilik Düzeyleri
 
10.16986/HUJE.2019050341

 

Sevcan KRANDA, Mehmet AKPINAR
 
Grafik Okuma ve Çizmede Yaşanılan Zorluklara İlişkin Öğrenci Görüşleri
 
10.16986/HUJE.2019050634

 

Ulaş ÜSTÜN, Ertuğrul ÖZDEMİR, Mustafa CANSIZ, Nurcan CANSIZ
 
Türkiye’deki Öğrencilerin Fen Okuryazarlığını Etkileyen Faktörler Nelerdir? PISA 2015 Verisine Dayalı Bir Hiyerarşik Doğrusal Modelleme Çalışması
 
10.16986/HUJE.2019050786

 

Kerem AY, Mukaddes ERDEM
 
An Investigation on University Students’ Online Information Search Strategies and Relationships with Some Educational Variables
 
10.16986/HUJE.2019051147

 

Meva BAYRAK KARSLI, Turgay DEMİREL, Engin KURŞUN
 
Paragraf Sorularında Farklı Okuma Stratejilerinin Göz İzleme Metrikleriyle İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2019051160

 

Ercan GÜRÜLTÜ, Mehmet ASLAN, Bülent ALCI
 
Ortaöğretim Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Becerileri Kullanım Yeterlikleri
 
10.16986/HUJE.2019051590

 

Özge ERDEMLİ, Gül KURUM
 
Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Gözünden Okulda Dışlanma: Nedenleri ve Sonuçları
 
10.16986/HUJE.2019051589

 

Songül KARABATAK
 
Okul Yöneticilerinin Beş Faktör Kişilik Özellikleri ile Yönetsel Güçlülükleri Arasındaki İlişki
 
10.16986/HUJE.2019051609

 

Burak TÜFEKÇİOĞLU
 
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenicilerinin Sözcük Dağarcıkları Üzerine Bir İnceleme
 
10.16986/HUJE.2019051661

 

Banu KARAAHMETOĞLU, Figen TURAN
 
Gelişimsel Yetersizliği Olan ve Normal Gelişen Çocukların Ailelerinin Erken Okuryazarlığa İlişkin İnançları ile Erken Okuryazarlık Ev Ortamının İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2019051687

 

Feyza GÜN, Tuğba TURABİK, Gülsün ATANUR BASKAN
 
Akademik Özyeterlik ile Akademik Erteleme Eğilimi İlişkisi: Aday Öğretmenler Üzerine Bir Çalışma
 
10.16986/HUJE.2019051688

 

efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı