DOI Numarası Alan Makaleler


Sayın Araştırmacılar,

Gelecek sayılarda basılmak üzere DOI numarası verilen aşağıdaki makaleler, DOI numarası sırasına göre değil makalelerin konuları temel alınarak basılacaktır. Her bir sayıda basılacak olan makaleler eğitimin farklı alanları dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından belirlenecektir.

 

Taptuk Emre ERKOÇ

Türkiye’de Kamu Üniversitelerinin Etkinliğinin Parametrik Olmayan Yöntem ile Ölçülmesi

10.16986/HUJE.2016017221

 

Öznur BAYAR, Meliha TUZGÖL DOST

Üniversite Öğrencilerinde Öz-Şefkatin Yordayıcıları Olarak Bağlanma Tarzı ve Algılanan Sosyal Destek

10.16986/HUJE.2017029306

 

Fidan KORKUT OWEN, Bahtiyar ERASLAN ÇAPAN

Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarını Seçmeyi Planlama: Meslek Seçimine İlişkin İnançlar

10.16986/HUJE.2017032884

 

Erhan GÖRMEZ

İlkokul Sosyal Bilgiler Programı ile Okul, Meslek ve Sivil Yaşam (C3) Çerçeve Programında Yer Alan Kazanımların Karşılaştırılması

10.16986/HUJE.2017032925

 

Ercan KOCAYÖRÜK, Emin ALTINTAŞ, Ömer Faruk ŞİMŞEK, İhsan BOZANOĞLU, Bekir ÇELİK

Üniversite Öğrencilerinin Zaman Perspektifli İyi-Oluş Düzeyleri: Kümeleme Analizi İncelemesi

10.16986/HUJE.2017032927

 

Mehmet YILDIRIM, Coşkun BAYRAK

Üniversite Öğrencilerinin Spora Dayalı Fiziksel Aktivitelere Katılımları ve Yaşam Kalitelerinin Akademik Başarı ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği)

10.16986/HUJE.2017032928

 

Fatih CAMADAN, Durmuş EKİZ

Öğretmen Adaylarının Eğitim Psikolojisi Dersinden Beklentileri

10.16986/HUJE.2017033471

 

Melek ÇAKMAK, Yusuf BUDAK, Yücel KAYABAŞI

Lisansüstü Öğrencilerin Yenilikçi Öğretmen Özelliklerine İlişkin Görüşleri

10.16986/HUJE.2017033472

 

Özlem ULAŞ, Serap ÖZDEMİR

Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinde Algılanan Kariyer Engellerinin Yordayıcıları

10.16986/HUJE.2017033806

 

İpek CEYLAN, Filiz METE

Türkçe Kuralsız (Devrik) Cümle Yapısının Graf Çizimler ile Gösterilmesi

10.16986/HUJE.2017034350

 

Sevilay ÇIRAK KURT, İbrahim YILDIRIM, Eyüp CÜCÜK

Harmanlanmış Öğrenmenin Akademik Başarı Üzerine Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

10.16986/HUJE.2017034685

 

Sevil BÜYÜKALAN FİLİZ, Ayşenur ÇELİK, Selma TUFAN, Banu KARAAHMETOĞLU

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programlarının Birleştirilmesine İlişkin Öğretim Üyelerinin Görüşleri

10.16986/HUJE.2018036496

 

Gülşah GÜNŞEN, Yeşim FAZLIOĞLU, Eylem BAYIR

Yapılandırıcı Yaklaşıma Dayalı Bilim Öğretiminin 5 Yaş Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

10.16986/HUJE.2018036552

 

Semra KIRANLI GÜNGÖR, Aytaç POTUK

Öğretmenlerin Mobbing, Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sessizlik Algıları ve Aralarındaki İlişki

10.16986/HUJE.2018036553

 

Atilla ERGİN, Hakan KARATAŞ

Üniversite Öğrencilerinin Başarı Odaklı Motivasyon Düzeyleri

10.16986/HUJE.2018036646

 

Adnan BAKİ, Suphi Önder BÜTÜNER

Matematik Tarihinin Matematik Eğitiminde Kullanımı Üzerine Yapılan Çalışmaların Analizi: Bir Meta-Sentez Çalışması

10.16986/HUJE.2018036911

 

Ömer BEYHAN

Öğretmenlerinin Öğretim Sitilleri Hakkında Öğrenci Algıları

10.16986/HUJE.2018036946

 

Ramazan GÜRBÜZ, Yüksel DEDE, Muhammed Fatih DOĞAN

Olasılık Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Rolü

10.16986/HUJE.2018036943

 

Sevgi YILDIZ, Sıddıka GİZİR

Öğretim Üyelerinin Üniversite, Akademisyenlik ve Bilimsel Araştırma Kavramlarına İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi

10.16986/HUJE.2018036944

 

Seva DEMİRÖZ, Yüksel KAVAK

Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Öğrenci Başarıları Üzerine Bir Çalışma

10.16986/HUJE.2018037021

 

İbrahim DELEN, Salih UZUN

Matematik Öğretmen Adaylarının FeTeMM Temelli Tasarladıkları Öğrenme Ortamlarının Değerlendirilmesi

10.16986/HUJE.2018037019

 

İshak KOZİKOĞLU, Hayriye SOYALP

Aday Öğretmenlerin, Danışman Öğretmenlerin ve Okul Yöneticilerinin Aday Öğretmen Yetiştirme Programına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

10.16986/HUJE.2018037027

 

Nihal YURTSEVEN, Selçuk DOĞAN

Okul Öncesi Öğretimde UbD Uygulamaları: Öğretmen ve Öğrenci Perspektifinden Yansımalar

10.16986/HUJE.2018037101

 

Erhan ALABAY, S. Sunay YILDIRIM DOĞRU, Berrin AKMAN

Sciencestart!™ Destekli Bilim Eğitim Programının 60-72 Aylık Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine ve Bilimsel İnanca ve Yönelime Etkisi

10.16986/HUJE.2018037123

 

Yusuf TÜRKER, Kazım ÇELİK

Öğretmenlerde İş ve Aile Çatışmasının Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisinde İş Doyumunun Aracı Rolü

10.16986/HUJE.2018037287

 

Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN, Şafak ULUÇINAR SAĞIR

Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Zihinsel İmajları ve Yöntem-Teknik Yaklaşımları

10.16986/HUJE.2018037332

 

Mücella SAVAŞ YALÇIN, Durdağı AKAN

Ortaöğretim Finansmanının Sağlanmasında Kamu Kesiminin Görev ve Sorumlulukları

10.16986/HUJE.2018037339

 

Özlem ULAŞ, Seval KIZILDAĞ

Kariyer Engelleri Ölçeği’nin (KEÖ) Geliştirilmesi

10.16986/HUJE.2018037395

 

Zehra ATBAŞI, Necdet KARASU

Uygulama Örneği Üzerinden Sosyal Geçerlik Kavramının Anlamı ve Değerlendirilmesi

10.16986/HUJE.2018037421

 

Elif ILİMAN PÜSKÜLLÜOĞLU, Yahya ALTINKURT

Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Örgütsel Muhalefet Davranışları Arasındaki İlişki

10.16986/HUJE.2018037422

 

Orhan ULUDAĞ, İlyas AKTAŞ, Hale ÖZGİT

Eğitim Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarının ve Örgüt Kültürünün Bilgi Paylaşımı Üzerindeki Etkileri: Örgüt Kültürünün Aracı Rolü

10.16986/HUJE.2018037423

 

Betül Gökçen DOĞAN LAÇİN, İlhan YALÇIN

Üniversite Öğrencilerinde Öz-yeterlilik ve Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Bilişsel Esnekliği Yordama Düzeyleri

10.16986/HUJE.2018037424

 

Ahmet YAMAÇ, Ergün ÖZTÜRK

Türkiye’deki İlkokul Öğretmenlerinin Yazma Öğretimi Uygulamaları ve Algılarının Değerlendirilmesi: Bir Karma Yöntem Araştırması

10.16986/HUJE.2018037559

 

Miray DAĞYAR, Gamze KASALAK

Eğitim Örgütlerinde Yaşanan Örgütsel Sinizmin Öncülleri ve Sonuçları Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması

10.16986/HUJE.2018037797

 

Nurseven KILIÇ, Ali ERYILMAZ, Safiya YILMAZ DİNÇ

İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Türk Öğrencilerin İngilizce Konuşma Kaygısına Yönelik Psikoeğitim Grup Çalışması

10.16986/HUJE.2018037844

 

Tuncay ERGENE, Arif ÖZER, Dilek GENÇTANIRIM-KURT, Fatma ARICI-ŞAHİN, Selen DEMİRTAŞ-ZORBAZ, Seval KIZILDAĞ, Tülin ACAR, Paul HOARD
 
Lise Öğrencilerinde Riskli Davranışlar ve Nedenleri: Nitel Bir Çalışma

10.16986/HUJE.2018037862

 

Esra ASICI, Fatma Ebru İKİZ

Okulda Öznel İyi Oluşun Okul İklimi ve Öz-Yeterlik Açısından Yordanması

10.16986/HUJE.2018038523

 

Yasemin BAKİ

6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Kaygılarının Türkçe Dersine İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkisinde Sınıf Düzeyinin ve Cinsiyetin Rolü

10.16986/HUJE.2018038524

 

Abdullah SELVİTOPU, Ayhan AYDIN

Türk Yükseköğretiminde Uluslararasılaşma Stratejileri: Süreç Yaklaşımı Çerçevesinde Nitel Bir İnceleme

10.16986/HUJE.2018038522

 

Hasan Basri KANSIZOĞLU, Süleyman Erkam SULAK

Öğrenci Merkezli Dil Bilgisi Öğretim Uygulamalarının Öğrenci Başarısına Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması

10.16986/HUJE.2018038525

 

Nermin ÇİFTÇİ ARIDAĞ, Sedef ÜNSAL SEYDOOĞULLARI

Lise Öğrencilerinin Yaşam Doyumu ve Yılmazlık Düzeylerinin AnneBaba Tutumlarıyla İlişkisi Açısından İncelenmesi

10.16986/HUJE.2018038527

 

Mustafa ÖZTÜRK, Ali YILDIRIM

Yabancı Dil Öğretmenlerinin Bilişleri ile Eylemleri Arasındaki İlişkiler: Üniversite Öğretim Elemanlarından Bulgular

10.16986/HUJE.2018038544

 

Seda AKTI ASLAN, Kemal DURUHAN

Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni Olmak: Beklentiler ve Mesleki Roller

10.16986/HUJE.2018038631

 

Mohammad Hossein KESHAVARZ, Parisa TAHERIAN

Eşdizimliliğin Belirgin Öğretim Yöntemiyle Öğretilmesinin İngilizce’yi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Dil Yeterliğine Etkisi

10.16986/HUJE.2018038632

 

Yücel ÖKSÜZ, Elif GÜVEN DEMİR

Açık Uçlu ve Çoktan Seçmeli Başarı Testlerinin Psikometrik Özellikleri ve Öğrenci Performansı Açısından Karşılaştırılması

10.16986/HUJE.2018040550

 

Selçuk DEMİR

Etik İklim ve Okuldan Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü

10.16986/HUJE.2018040551

 

Dalım Çiğdem ÜNAL, Merve BOZBIYIK, Yasemin ACAR

Almanca Öğretiminde Sınıf İçi Etkileşimsel Yetiye İlişkin Bir İhtiyaç Analizi ve Durum Tespiti

10.16986/HUJE.2018040663

 

Seray OLÇAY-GÜL, Sezgin VURAN, Akın GÖNEN, Gökhan USLUCAN, Hasan Can KAYHAN

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrencilere Toplumsal Levhaları İzleme Becerisinin Kazandırılmasında Video Modelle Öğretimin Etkililiği

10.16986/HUJE.2018040666

 

Sabahat Çiğdem BAĞCI

Akademik Öz-yeterlik Arttırma: Erken Ergenler Arasında Uygulanmış Bir Müdahale Programının Etkinliği

10.16986/HUJE.2018040665

 

Mustafa Naci KAYAOĞLU

Fosilleşmiş Ünsüzlerin Bilgisayar Destekli ve Animasyonlu Malzemelerle Rehabilitasyonu

10.16986/HUJE.2018040668

 

Hayati AKYOL, Esra SEVER

Okuma Yazma Güçlüğü ve Bir Eylem Araştırması: İkinci Sınıf Örneği

10.16986/HUJE.2018040667

 

Hasan Yücel ERTEM, Gökçe GÖKALP

Velilerin Okul İklimi ve Veli Katılımı Algılarının Velilerin Eğitim Durumu ve Çocuklarının Öğrenim Kademesine Göre İncelenmesi

10.16986/HUJE.2018040670

 

Hülya KASAPOĞLU

Etkili Bir Yaratıcı Drama Liderinin Sahip Olması Gereken Özellikler: Katılımcı Görüşlerinin Nitel Analizi

10.16986/HUJE.2018040671

 

Abdullah ÇETİN, Serkan ÜNSAL

Merkezi Sınavların Öğretmenler Üzerinde Sosyal, Psikolojik Etkisi ve Öğretmenlerin Öğretim Programı Uygulamalarına Yansıması

10.16986/HUJE.2018040672

 

Gözde AKOĞLU, Çiğdem KIZILÖZ

Okul Öncesi Dönem Türk Çocuklarda Yazı Farkındalığı Becerileri ve Ev Okuryazarlık Ortamı

10.16986/HUJE.2018040772