DOI Numarası Alan Makaleler


Sayın Araştırmacılar,

Gelecek sayılarda basılmak üzere DOI numarası verilen aşağıdaki makaleler, DOI numarası sırasına göre değil makalelerin konuları temel alınarak basılacaktır. Her bir sayıda basılacak olan makaleler eğitimin farklı alanları dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından belirlenecektir.

 

Taptuk Emre ERKOÇ

Türkiye’de Kamu Üniversitelerinin Etkinliğinin Parametrik Olmayan Yöntem ile Ölçülmesi

10.16986/HUJE.2016017221

 

Burak DOĞRUYOL, Başak TÜRKÜLER AKA, Esin ENİSOĞLU TİLBE

Okul Tipinin Okul Öncesi Dönem Davranış Düzenleme Becerileri Üzerindeki Etkisi

10.16986/HUJE.2017027050

 

Yasemin YAVUZER, Güldener ALBAYRAK, Gökay KELDAL

Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki: Problem Çözme Becerilerinin Aracılık Etkisi

10.16986/HUJE.2017027085

 

İrfan Nihan DEMİREL

Ortaokul Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Şiddet İçerikli Programlara Yönelik Tutumları ve Kişilik Özelliklerinin Resim Çalışmalarına Yansıması

10.16986/HUJE.2017027880

 

Günay YILDIZER, İlker YILMAZ, Dilek YALIZ SOLMAZ, Deniz ŞİMŞEK

Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Sertifika Programlarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Öğretim Stilleri

10.16986/HUJE.2017027901

 

Mehmet Murat PAYAM, Esed YAĞCI

Polis Meslek Yüksek Okulları Polis Etiği Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi

10.16986/HUJE.2017027900

 

Sabri SİDEKLİ, Eda AKDOĞDU

Öğrenme Stillerinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Başarılarını Yordama Gücü

10.16986/HUJE.2017027919

 

Murat BAŞAR, Ahmet GÖNCÜ

Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğüyle İlgili Kavram Yanılgılarının Giderilmesi ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

10.16986/HUJE.2017027934

 

Burcu SEL, M. Akif SÖZER

Cumhuriyet Dönemi (1928-1948) Yurt Bilgisi Ders Kitaplarında Çocukluğun Politik Yapılandırılmasına İlişkin Bir Araştırma

10.16986/HUJE.2017027933

 

Selami AYDIN, Leyla HARPUTLU, Şeyda SAVRAN ÇELİK, Özgehan UŞTUK, Serhat GÜZEL

Çocuklarda Yabancı Dil Kaygısı üzerine Betimsel Bir Araştırma

10.16986/HUJE.2017028070

 

Nilüfer ÇETİN, Esra CEYHAN

Lise Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışlarının Sürekli Kaygı, Akılcı Olmayan İnanç, Öz Düzenleme ve Akademik Başarı ile İlişkisi

10.16986/HUJE.2017028261

 

Kevser BAYKARA ÖZAYDINLIK

Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Öğrenme Stratejileri ve Öğretmen Yeterlik Algıları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

10.16986/HUJE.2017028409

 

Ali KARABABA, Tuncay ORAL, Bülent DİLMAÇ

Ortaokul Öğrencilerinde Okula Bağlılığın Yordanmasında Algılanan Sosyal Destek ve Değerin Rolü

10.16986/HUJE.2017028440

 

Öznur BAYAR, Meliha TUZGÖL DOST

Üniversite Öğrencilerinde Öz-Şefkatin Yordayıcıları Olarak Bağlanma Tarzı ve Algılanan Sosyal Destek

10.16986/HUJE.2017029306

 

Dilara SAKA, Sabahat BURAK

Ortaokul Öğrencilerinin Müzik Dersi Yüklemeleri ile Okul Tükenmişlikleri Arasındaki İlişkiler

10.16986/HUJE.2017029313

 

Yücel ÖKSÜZ, Elif GÜVEN DEMİR, Melek BABA ÖZTÜRK

Roman Çocukların Okul Doyumu Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Samsun İli Örneği)

10.16986/HUJE.2017029312

 

Bahadır NAMDAR, İ. Barış TUSKAN

Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Argümantasyona Yönelik Görüşleri

10.16986/HUJE.2017030137

 

Mecit ASLAN, Mustafa SAĞLAM

Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

10.16986/HUJE.2017030313

 

Gökhan KARAASLAN, Necla TURANLI

Karmaşık Sayılar Konusundaki Kavram Yanılgıları ve Hataları Belirlemek için Alternatif Bir Araç: Tanılayıcı Dallanmış Ağaç

10.16986/HUJE.2017030356

 

Nihal YURTSEVEN, Sertel ALTUN

Öğretmenlerin Program Odaklı Profesyonel Gelişiminde Öz-Değerlendirme ve Akran Değerlendirmenin Rolü

10.16986/HUJE.2017030461

 

Bahtiyar ERASLAN ÇAPAN

Güvenli Bağlanma ve Affedicilik: Psikolojik Sağlamlığın Aracılık Rolü

10.16986/HUJE.2017030459

 

Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK, Talip ÖZTÜRK

Sosyal Bilgiler Dersinde Zaman Kapsülü Kullanımına Yönelik Öğrenci Tutumlarının ve Görüşlerinin İncelenmesi

10.16986/HUJE.2017030470

 

Ertan ÇETİNKAYA, M. Fatih TAŞAR

Fen Bilimleri Eğitimi Alanında Türkiye Merkezli Argümantasyon Araştırmalarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

10.16986/HUJE.2017030625

 

Hakan Vahit ERKUTLU

Yükseköğretimde Yardımsever Liderlik ve Kişilerarası Sapkın Davranışlar

10.16986/HUJE.2017031015

 

Özgür ULUBEY

Aday Öğretmen Yetiştirme Programının Değerlendirilmesi

10.16986/HUJE.2017031014

 

Şenol SEZER

Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Tutumlarının Öğrencilerin Gelişimi Üzerindeki Etkileri: Fenomenolojik Bir Çözümleme

10.16986/HUJE.2017031319

 

Salih BARDAKCI, Ömer ARSLAN, Büşra ULUHAN, Yafes CAN

Derse Bağlanma Üzerine Sosyokültürel Bir İnceleme

10.16986/HUJE.2017031576

 

Nejla GÜREFE

Ortaokul Öğrencilerinin Alan Ölçüm Problemlerinde Kullandıkları Stratejilerin Belirlenmesi

10.16986/HUJE.2017032703

 

Fidan KORKUT OWEN, Bahtiyar ERASLAN ÇAPAN

Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarını Seçmeyi Planlama: Meslek Seçimine İlişkin İnançlar

10.16986/HUJE.2017032884

 

Nevra ATIŞ AKYOL, Cansu YILDIZ, Berrin AKMAN

Öğretmenlerin Akran Zorbalığına İlişkin Görüşleri ve Zorbalıkla Baş Etme Stratejileri

10.16986/HUJE.2017032926

 

Erhan GÖRMEZ

İlkokul Sosyal Bilgiler Programı ile Okul, Meslek ve Sivil Yaşam (C3) Çerçeve Programında Yer Alan Kazanımların Karşılaştırılması

10.16986/HUJE.2017032925

 

Ercan KOCAYÖRÜK, Emin ALTINTAŞ, Ömer Faruk ŞİMŞEK, İhsan BOZANOĞLU, Bekir ÇELİK

Üniversite Öğrencilerinin Zaman Perspektifli İyi-Oluş Düzeyleri: Kümeleme Analizi İncelemesi

10.16986/HUJE.2017032927

 

Mehmet YILDIRIM, Coşkun BAYRAK

Üniversite Öğrencilerinin Spora Dayalı Fiziksel Aktivitelere Katılımları ve Yaşam Kalitelerinin Akademik Başarı ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği)

10.16986/HUJE.2017032928

 

Fatih CAMADAN, Durmuş EKİZ

Öğretmen Adaylarının Eğitim Psikolojisi Dersinden Beklentileri

10.16986/HUJE.2017033471

 

Melek ÇAKMAK, Yusuf BUDAK, Yücel KAYABAŞI

Lisansüstü Öğrencilerin Yenilikçi Öğretmen Özelliklerine İlişkin Görüşleri

10.16986/HUJE.2017033472

 

Özlem ULAŞ, Serap ÖZDEMİR

Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinde Algılanan Kariyer Engellerinin Yordayıcıları

10.16986/HUJE.2017033806

 

Dinçay KÖKSAL, Sinem DÜNDAR

Öz-Düzenlemeli Yabancı Dil Öğrenme Strateji Kullanımı Ölçeği'nin Geliştirilmesi

10.16986/HUJE.2017033805

 

İpek CEYLAN, Filiz METE

Türkçe Kuralsız (Devrik) Cümle Yapısının Graf Çizimler ile Gösterilmesi

10.16986/HUJE.2017034350

 

Metin ELKATMIŞ

Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Öz Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması

10.16986/HUJE.2017034373

 

Sevilay ÇIRAK KURT, İbrahim YILDIRIM, Eyüp CÜCÜK

Harmanlanmış Öğrenmenin Akademik Başarı Üzerine Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

10.16986/HUJE.2017034685

 

Çiğdem AKIN ARIKAN, Sümeyra SOYSAL

Güvenirlik Katsayılarının Kayıp Veri Atama Yöntemlerine Göre İncelenmesi

10.16986/HUJE.2018036218

 

Sevil BÜYÜKALAN FİLİZ, Ayşenur ÇELİK, Selma TUFAN, Banu KARAAHMETOĞLU

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programlarının Birleştirilmesine İlişkin Öğretim Üyelerinin Görüşleri

10.16986/HUJE.2018036496

 

Gülşah GÜNŞEN, Yeşim FAZLIOĞLU, Eylem BAYIR

Yapılandırıcı Yaklaşıma Dayalı Bilim Öğretiminin 5 Yaş Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

10.16986/HUJE.2018036552

 

Semra KIRANLI GÜNGÖR, Aytaç POTUK

Öğretmenlerin Mobbing, Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sessizlik Algıları ve Aralarındaki İlişki

10.16986/HUJE.2018036553