DOI Numarası Alan Makaleler


Sayın Araştırmacılar,

Gelecek sayılarda basılmak üzere DOI numarası verilen aşağıdaki makaleler, DOI numarası sırasına göre değil makalelerin konuları temel alınarak basılacaktır. Her bir sayıda basılacak olan makaleler eğitimin farklı alanları dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından belirlenecektir.

 

Kürşad YILMAZ, Aytunga OĞUZ, Yahya ALTINKURT

Öğretmenlerin Liderlik Davranışları ile Öğrenen Özerkliğini Destekleme Davranışları Arasındaki İlişki

10.16986/HUJE.2016016394

 

Taptuk Emre ERKOÇ

Türkiye’de Kamu Üniversitelerinin Etkinliğinin Parametrik Olmayan Yöntem ile Ölçülmesi

10.16986/HUJE.2016017221

 

Ebru BOZPOLAT, Hacer KOÇ

8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Odaklı Akademik Risk Alma Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

10.16986/HUJE.2016017559

 

Hülya ÇERMİK, Abdurrahman ŞAHİN, Birsen DOĞAN

Sınıf Öğretmen Adaylarının Meslek Tercih Algıları: Değişimin Boylamsal Çözümlemesi

10.16986/HUJE.2016018402 

 

Nazım ÇOĞALTAY, Suat ANAR, Engin KARADAĞ

Öğretmenlerin Tükenmişliğini Etkileyen Faktörler: Cinsiyetin ve Medeni Durumun Etkisine Yönelik Bir Meta-Analiz Çalışması

10.16986/HUJE.2016018517

 

Mehmet Salih KÜÇÜKÖZYİĞİT, Selda ÖZDEMİR

Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş Öğrencilerde Matematikte Çarpma İşlem Akıcılığını Arttırmada Kendini İzleme Tekniğinin Etkililiği

10.16986/HUJE.2016018530

 

Ali ERYILMAZ

The Mediator Role of Satisfaction of Needs between Academic Motivation and Life Goals

10.16986/HUJE.2016018538

 

H. Gözde ERTÜRK KARA, Mübeccel Sara GÖNEN, Robert PIANTA

The Examination of the Relationship between the Quality of Teacher-Child Interaction and Children’s Self-Regulation Skills

10.16986/HUJE.2016018694

 

Gözde İNAL KIZILTEPE, Münevver CAN YAŞAR, Özgün UYANIK

Biliişsel Becerileri Destekleme Programının 61-72 Aylık Çocukların Yaratıcı Düşünme, Akademik ve Dil Becerilerine Etkisi

10.16986/HUJE.2016018726

 

Ferudun SEZGİN, Didem KOŞAR, Serkan KOŞAR, Emre ER

Öğretmenlerin Öğrenciye Yönelik Metaforlarının Belirlenmesine İlişkin Nitel Bir Araştırma

10.16986/HUJE.2016018864

 

Leyla YILMAZ FINDIK, Yüksel KAVAK

PISA 2012 Sonuçlarına Göre Yönetici Liderliği ve Okul Özerkliğinin Öğrenci Başarısına Etkisi

10.16986/HUJE.2016019330

 

Halil YURDUGÜL, Ömer DEMİR
 
Öğretmen Yetiştiren Lisans Programlarındaki Öğretmen Adaylarının E-öğrenmeye Hazır Bulunuşluklarının İncelenmesi: Hacettepe Üniversitesi Örneği
 
10.16986/HUJE.2016022763
 
 
Sevda ÇETİN, Bilge GÖK

Öğrencilerin Matematik Okuryazarlık Puanlarını Etkileyen Faktörlerin Modellenmesi: PISA 2012 Örneği

10.16986/HUJE.2016023162

 

Tangül UYGUR-KABAEL

Transfer Skills of Middle School Pre-service Mathematics Teachers from Informal to Formal Mathematical Language: Turkey and United States Cases

10.16986/HUJE.2016023349

 

Gülşah SEVER

Kemanda Detaşe Yay Tekniği İçin Öğrenme-Öğretme Modeli Geliştirilmesi

10.16986/HUJE.2016024235

 

Sevda YILMAZ ÜNAL, Ümit DENİZ

Öğretmen Görüşlerine Göre Uyum Sorunu Olan ve Olmayan Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Anne Tutumlarının İncelenmesi

10.16986/HUJE.2017024988

 

İsmail SARİKAYA, Ömer YILAR

Bitişik Eğik Yazı Yazma Süreçlerinin Beceri ve Görüşler Bağlamında İncelenmesi: Birinci Sınıf Öğretmenleri Örneği

10.16986/HUJE.2017025067

 

Özlem FAKAZLI, Safiye İpek KURU GÖNEN

Yansıtma Üzerine Yansıtma: İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğreten Üniversite Okutmanlarının Yansıtmalı Öğretim Uygulamaları Üzerine Algıları

10.16986/HUJE.2017025118

 

Tarık Anıl EKİNCİ

Uzaktan Eğitimin Talep Boyutu: Yönetici Perspektifinden Nitel Bir İnceleme

10.16986/HUJE.2017025182

 

Erol ESEN, Diğdem Müge SİYEZ

Cinsel Sağlık Eğitimi Programının 9. Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarına Etkisi

10.16986/HUJE.2017026755

 

Gökhan AKSU, Cem Oktay GÜZELLER, Mehmet Taha ESER

PISA 2012 Sonuçlarının Duyuşşsal Özelliklere Göre Kümeleme Çalışması

10.16986/HUJE.2017026754

 

Eren Halil ÖZBERK, Kübra ATALAY KABASAKAL, Nagihan BOZTUNÇ ÖZTÜRK

PISA 2012 Matematik Başarısını Etkileyen Faktörlerin Hiyerarşik Lineer Model Kullanılarak İncelenmesi

10.16986/HUJE.2017026950

 

Burak DOĞRUYOL, Başak TÜRKÜLER AKA, Esin ENİSOĞLU TİLBE

Okul Tipinin Okul Öncesi Dönem Davranış Düzenleme Becerileri Üzerindeki Etkisi

10.16986/HUJE.2017027050

 

Yasemin YAVUZER, Güldener ALBAYRAK, Gökay KELDAL

Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki: Problem Çözme Becerilerinin Aracılık Etkisi

10.16986/HUJE.2017027085

 

Fatma ASLAN-TUTAK, Sevil AKAYGÜN, Seçil TEZSEZEN

İşbirlikli FeTeMM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi Uygulaması: Kimya ve Matematik Öğretmen Adaylarının FeTeMM Farkındalıklarının İncelenmesi

10.16986/HUJE.2017027115

 

Yeşim GÜLEÇ-ASLAN

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerle Çalışan Eğitimcilerin Uygulamalı Davranış Analizine Yönelik Algıları

10.16986/HUJE.2017027228

 

Sedat KARAÇAM, Azize DİGİLLİ BARAN

Ortaokul Öğrencilerinin Bilim İnsanının Cinsiyetine Yönelik Algılarının Kökenleri

10.16986/HUJE.2017027508

 

Fatma TANRIVERDİ-KÖKSAL, Deniz ORTAÇTEPE

Konuşma Sınavlarında Bir Ölçme Hatası Kaynağı Olarak Notlandıranların Öğrencilerin Dil Seviyelerini Bilmesi

10.16986/HUJE.2017027583

 

Cihan AYDOĞU, Meltem ERCANLAR, Esra Başak AYDINALP

Fransızca Yabancı Dil Öğretiminde Eylem-Odaklı Yaklaşıma Dayalı Bir Uygulama Örneği: Nitel Bir Durum Çalışması

10.16986/HUJE.2017027584

 

Gökhan SONTAY, Orhan KARAMUSTAFAOĞLU

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Gezi Düzenlemeye İlişkin Öz-Yeterlilik İnançlarının İncelenmesi

10.16986/HUJE.2017027586

 

Oktay TAYMAZ SARI, Elif BİÇER, Dilek KASIM

Gelişimsel Sorunları Olan Çocuklarda Oyun Temelli Ev ve Çocuk Merkezli Eğitim Programının Etkililiği Üzerine Çalışma

10.16986/HUJE.2017027673

 

İrfan Nihan DEMİREL

Ortaokul Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Şiddet İçerikli Programlara Yönelik Tutumları ve Kişilik Özelliklerinin Resim Çalışmalarına Yansıması

10.16986/HUJE.2017027880

 

Evrim ÇAĞLAYAN, Ayşe Dilek KIRATLI

Resim Bölümlerinde Uygulanan Eğitim Programları Hakkında Öğretim Elemanı Görüşleri

10.16986/HUJE.2017027881

 

Günay YILDIZER, İlker YILMAZ, Dilek YALIZ SOLMAZ, Deniz ŞİMŞEK

Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Sertifika Programlarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Öğretim Stilleri

10.16986/HUJE.2017027901

 

Mehmet Murat PAYAM, Esed YAĞCI

Polis Meslek Yüksek Okulları Polis Etiği Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi

10.16986/HUJE.2017027900

 

Sabri SİDEKLİ, Eda AKDOĞDU

Öğrenme Stillerinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Başarılarını Yordama Gücü

10.16986/HUJE.2017027919

 

Murat BAŞAR, Ahmet GÖNCÜ

Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğüyle İlgili Kavram Yanılgılarının Giderilmesi ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

10.16986/HUJE.2017027934

 

Filiz RIZAOĞLU, Mehmet Ali YAVUZ

İngilizce Öğrenenlerin Sezdirileri Anlama ve Üretme Becerileri

10.16986/HUJE.2017027932

 

Burcu SEL, M. Akif SÖZER

Cumhuriyet Dönemi (1928-1948) Yurt Bilgisi Ders Kitaplarında Çocukluğun Politik Yapılandırılmasına İlişkin Bir Araştırma

10.16986/HUJE.2017027933

 

Selami AYDIN, Leyla HARPUTLU, Şeyda SAVRAN ÇELİK, Özgehan UŞTUK, Serhat GÜZEL

Çocuklarda Yabancı Dil Kaygısı üzerine Betimsel Bir Araştırma

10.16986/HUJE.2017028070

 

Nilüfer ÇETİN, Esra CEYHAN

Lise Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışlarının Sürekli Kaygı, Akılcı Olmayan İnanç, Öz Düzenleme ve Akademik Başarı ile İlişkisi

10.16986/HUJE.2017028261

 

Kevser BAYKARA ÖZAYDINLIK

Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Öğrenme Stratejileri ve Öğretmen Yeterlik Algıları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

10.16986/HUJE.2017028409

 

Ali KARABABA, Tuncay ORAL, Bülent DİLMAÇ

Ortaokul Öğrencilerinde Okula Bağlılığın Yordanmasında Algılanan Sosyal Destek ve Değerin Rolü

10.16986/HUJE.2017028440

 

Öznur BAYAR, Meliha TUZGÖL DOST

Üniversite Öğrencilerinde Öz-Şefkatin Yordayıcıları Olarak Bağlanma Tarzı ve Algılanan Sosyal Destek

10.16986/HUJE.2017029306

 

Dilara SAKA, Sabahat BURAK

Ortaokul Öğrencilerinin Müzik Dersi Yüklemeleri ile Okul Tükenmişlikleri Arasındaki İlişkiler

10.16986/HUJE.2017029313

 

Yücel ÖKSÜZ, Elif GÜVEN DEMİR, Melek BABA ÖZTÜRK

Roman Çocukların Okul Doyumu Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Samsun İli Örneği)

10.16986/HUJE.2017029312