DOI Numarası Alan Makaleler


Sayın Araştırmacılar,

Gelecek sayılarda basılmak üzere DOI numarası verilen aşağıdaki makaleler, DOI numarası sırasına göre değil makalelerin konuları temel alınarak basılacaktır. Her bir sayıda basılacak olan makaleler eğitimin farklı alanları dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından belirlenecektir.

 

Taptuk Emre ERKOÇ

Türkiye’de Kamu Üniversitelerinin Etkinliğinin Parametrik Olmayan Yöntem ile Ölçülmesi

10.16986/HUJE.2016017221

 

Mehmet YILDIRIM, Coşkun BAYRAK

Üniversite Öğrencilerinin Spora Dayalı Fiziksel Aktivitelere Katılımları ve Yaşam Kalitelerinin Akademik Başarı ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği)

10.16986/HUJE.2017032928

 

Seva DEMİRÖZ, Yüksel KAVAK

Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Öğrenci Başarıları Üzerine Bir Çalışma

10.16986/HUJE.2018037021

 

Erhan ALABAY, S. Sunay YILDIRIM DOĞRU, Berrin AKMAN

Sciencestart!™ Destekli Bilim Eğitim Programının 60-72 Aylık Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine ve Bilimsel İnanca ve Yönelime Etkisi

10.16986/HUJE.2018037123

 

Yusuf TÜRKER, Kazım ÇELİK

Öğretmenlerde İş ve Aile Çatışmasının Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisinde İş Doyumunun Aracı Rolü

10.16986/HUJE.2018037287

 

Özlem ULAŞ, Seval KIZILDAĞ

Kariyer Engelleri Ölçeği’nin (KEÖ) Geliştirilmesi

10.16986/HUJE.2018037395

 

Zehra ATBAŞI, Necdet KARASU

Uygulama Örneği Üzerinden Sosyal Geçerlik Kavramının Anlamı ve Değerlendirilmesi

10.16986/HUJE.2018037421

 

Orhan ULUDAĞ, İlyas AKTAŞ, Hale ÖZGİT

Eğitim Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarının ve Örgüt Kültürünün Bilgi Paylaşımı Üzerindeki Etkileri: Örgüt Kültürünün Aracı Rolü

10.16986/HUJE.2018037423

 

Betül Gökçen DOĞAN LAÇİN, İlhan YALÇIN

Üniversite Öğrencilerinde Öz-yeterlilik ve Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Bilişsel Esnekliği Yordama Düzeyleri

10.16986/HUJE.2018037424

 

Tuncay ERGENE, Arif ÖZER, Dilek GENÇTANIRIM-KURT, Fatma ARICI-ŞAHİN, Selen DEMİRTAŞ-ZORBAZ, Seval KIZILDAĞ, Tülin ACAR, Paul HOARD

 
Lise Öğrencilerinde Riskli Davranışlar ve Nedenleri: Nitel Bir Çalışma

10.16986/HUJE.2018037862

 

Esra ASICI, Fatma Ebru İKİZ

Okulda Öznel İyi Oluşun Okul İklimi ve Öz-Yeterlik Açısından Yordanması

10.16986/HUJE.2018038523

 

Yasemin BAKİ

6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Kaygılarının Türkçe Dersine İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkisinde Sınıf Düzeyinin ve Cinsiyetin Rolü

10.16986/HUJE.2018038524

 

Hasan Basri KANSIZOĞLU, Süleyman Erkam SULAK

Öğrenci Merkezli Dil Bilgisi Öğretim Uygulamalarının Öğrenci Başarısına Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması

10.16986/HUJE.2018038525

 

Nermin ÇİFTÇİ ARIDAĞ, Sedef ÜNSAL SEYDOOĞULLARI

Lise Öğrencilerinin Yaşam Doyumu ve Yılmazlık Düzeylerinin AnneBaba Tutumlarıyla İlişkisi Açısından İncelenmesi

10.16986/HUJE.2018038527

 

Mustafa ÖZTÜRK, Ali YILDIRIM

Yabancı Dil Öğretmenlerinin Bilişleri ile Eylemleri Arasındaki İlişkiler: Üniversite Öğretim Elemanlarından Bulgular

10.16986/HUJE.2018038544

 

Yücel ÖKSÜZ, Elif GÜVEN DEMİR

Açık Uçlu ve Çoktan Seçmeli Başarı Testlerinin Psikometrik Özellikleri ve Öğrenci Performansı Açısından Karşılaştırılması

10.16986/HUJE.2018040550

 

Selçuk DEMİR

Etik İklim ve Okuldan Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü

10.16986/HUJE.2018040551

 

Dalım Çiğdem ÜNAL, Merve BOZBIYIK, Yasemin ACAR

Almanca Öğretiminde Sınıf İçi Etkileşimsel Yetiye İlişkin Bir İhtiyaç Analizi ve Durum Tespiti

10.16986/HUJE.2018040663

 

Seray OLÇAY-GÜL, Sezgin VURAN, Akın GÖNEN, Gökhan USLUCAN, Hasan Can KAYHAN

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrencilere Toplumsal Levhaları İzleme Becerisinin Kazandırılmasında Video Modelle Öğretimin Etkililiği

10.16986/HUJE.2018040666

 

Sabahat Çiğdem BAĞCI

Akademik Öz-yeterlik Arttırma: Erken Ergenler Arasında Uygulanmış Bir Müdahale Programının Etkinliği

10.16986/HUJE.2018040665

 

Mustafa Naci KAYAOĞLU

Fosilleşmiş Ünsüzlerin Bilgisayar Destekli ve Animasyonlu Malzemelerle Rehabilitasyonu

10.16986/HUJE.2018040668

 

Hayati AKYOL, Esra SEVER

Okuma Yazma Güçlüğü ve Bir Eylem Araştırması: İkinci Sınıf Örneği

10.16986/HUJE.2018040667

 

Hasan Yücel ERTEM, Gökçe GÖKALP

Velilerin Okul İklimi ve Veli Katılımı Algılarının Velilerin Eğitim Durumu ve Çocuklarının Öğrenim Kademesine Göre İncelenmesi

10.16986/HUJE.2018040670

 

Hülya KASAPOĞLU

Etkili Bir Yaratıcı Drama Liderinin Sahip Olması Gereken Özellikler: Katılımcı Görüşlerinin Nitel Analizi

10.16986/HUJE.2018040671

 

Abdullah ÇETİN, Serkan ÜNSAL

Merkezi Sınavların Öğretmenler Üzerinde Sosyal, Psikolojik Etkisi ve Öğretmenlerin Öğretim Programı Uygulamalarına Yansıması

10.16986/HUJE.2018040672

 

Gözde AKOĞLU, Çiğdem KIZILÖZ

Okul Öncesi Dönem Türk Çocuklarda Yazı Farkındalığı Becerileri ve Ev Okuryazarlık Ortamı

10.16986/HUJE.2018040772

 

Öznur TULUNAY ATEŞ, Emine ÖNDER

Eğitimcilerin Örgütsel Sessizliklerinde Cinsiyetin ve Medenî Durumun Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması
 
10.16986/HUJE.2018041735

 

Zeynep EREN

Biçimsel ve Biçimsel Olmayan Örgüt Yapılarının Sosyal Ağ Analizi: Öneri ve Güven Ağları Örneği
 
10.16986/HUJE.2018041879
 
 
 
Füsun GÖKKAYA, Serap TEKİNSAV SÜTCÜ
 
Akran Zorbalığının Ortaokul Öğrencileri Arasındaki Yaygınlığının İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2018042225
 
 
 
Halil SELİMOĞLU, Aydan AYDIN
 
Akran Öğretiminin Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Sosyal Kabulü ve Benlik Saygısına Etkisi
 
10.16986/HUJE.2018042227

 

Nagihan BOZTUNÇ ÖZTÜRK, Melek Gülşah ŞAHİN
 
Madde Havuzu Özelliklerinin Yetenek Kestirimi ve Madde Havuzu Kullanımına Etkileri: Bir Simülasyon Çalışması
 
10.16986/HUJE.2018042418
 
 
 
Gökçe ERTURAN İLKER, Hülya AŞÇI
 
Beden Eğitiminde Öğretmen Geribildiriminin Rolü: Aracı Değişken Olarak Motivasyonel İklim
 
10.16986/HUJE.2018043404
 
 
 
Katarzyna TOMASZEK, Agnieszka MUCHACKA-CYMERMAN
 
Polish Adaptation of the ESSBS School-Burnout Scale: Pilot Study Results
 
10.16986/HUJE.2018043462
 
 
 
Derya ALTINMAKAS, Sevdeğer ÇEÇEN, Hande SERDAR TÜLÜCE, Şebnem YALÇIN
 
Conceptual Transition from English as a Foreign Language to BELF
 
10.16986/HUJE.2018043463
 
 
 
Elçin ÖLMEZER-ÖZTÜRK, Belgin AYDIN
 
İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğreten Öğretmenlerin Dilde Ölçme Değerlendirme Bilgilerinin Araştırılması
 
10.16986/HUJE.2018043465
 
 
 
Vural TÜNKLER, Cemal GÜVEN
 
Mikroöğretim Uygulamasının Öğretmen Adaylarının Tamamlayıcı Ölçme-Değerlendirme Tekniklerine Yönelik Okuryazarlık Düzeylerine Etkisi
 
10.16986/HUJE.2018043466

 

Pelin ÜLKER ATAV, Gülen BARAN
 
Çalışan ve Çalışmayan Ergenlerin Zorbalık Davranışının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2018043535
 
 
Raziye GÜNAY BİLALOĞLU, Yaşare AKTAŞ ARNAS
 
Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı Engelleri ve Süreçte Karşılaşılan Sorunlar
 
10.16986/HUJE.2018043536
 
 
Hedayat SARANDI, Mehmet ÇELİK
 
Açık Biçimlendirme ve Sadece Çıktıya Dayalı Yönlendiricilerin İkinci Dil Yapısının Öğrenimindeki Etkisi
 
10.16986/HUJE.2018043537
 
 
Davut SARITAŞ, Yüksel TUFAN
 
Periyodik Yasa-Sistem İlişkisi Nasıl Kurulmalıdır? Kimya Öğretimine Bilim Tarihi ve Felsefesinden Çıkarımlar
 
10.16986/HUJE.2018043649
 
 
Müjgan BAKİ, Neslihan SÖNMEZ
 
Öğretmen Adaylarının Öğretme Bilgisini Geliştirmek İçin Ders Analizi Kullanımının İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2018043641
 
 
Mustafa ARMUT
 
Bir Sözcük Sıklığı Çalışması ve Türkiye’deki Mülteci Öğrenciler
 
10.16986/HUJE.2018043696
 
 
Semra UÇAR, Yelda YILDIZ, Meltem DURSUN BİLGİN, Şule BAŞTEMUR
 
Okul Psikolojik Danışmanlarının Çocuk İstismarıyla Çalışma Yeterliliklerine İlişkin Nitel Bir Araştırma
 
10.16986/HUJE.2018044070
 
 
Miraç Neslihan AKHUNLAR TURGUT, Özge SARIOT ERTÜRK, Feyza KARSLI, Mehmet ŞAKİROĞLU
 
Algılanan Stres ve Üniversite Yaşamına Uyum İlişkisinde Bir Aracı Değişken: Ayrılık Anksiyetesi
 
10.16986/HUJE.2018044072
 
 
Emine KARASU AVCI, Zehra Esra KETENOĞLU KAYABAŞI
 
Sınıf Öğretmenlerinin Derslerinde Kullandıkları Yöntem ve Tekniklere İlişkin Görüşleri: Bir Olgubilim Araştırması
 
10.16986/HUJE.2018044069
 
 
Ayşegül OĞUZ NAMDAR, Özgür Salih KAYA
 
Öğretmenlerin Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Özyeterlik Algıları ve Tutumları
 
10.16986/HUJE.2018044110

 

Osman Tayyar ÇELİK, Mehmet ÜSTÜNER
 
Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Politika Algıları ile Örgütsel Bağlılıkları ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki
 
10.16986/HUJE.2018044109
 
 
Nurseven KILIÇ, Maarif MAMMADOV, Kemal KOÇHAN, Ayşe AYPAY
 
Üniversite Öğrencilerinde Genel Öz Yeterlik İnancı ve Beden İmajının Psikolojik Sağlamlık Düzeyini Yordama Gücü
 
10.16986/HUJE.2018044245
 
 
Züleyha YILDIRIM YAKAR, Mustafa ALBAYRAK
 
Alan Ölçmenin Basamaklı Öğretim Yöntemiyle Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi
 
10.16986/HUJE.2018044393
 
 
Engin KARAHAN, Gillian H. ROEHRIG
 
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sosyobilimsel Konular Temelli Öğretim Tasarımları: Durum Çalışması
 
10.16986/HUJE.2018044772
 
 
Hasan ÖZCAN, Esra KOCA
 
STEM’e Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 
10.16986/HUJE.2018045061
 
 
Ayşe AYTAR, Tuncay ÖZSEVGEÇ
 
Disiplinler Arası Fen Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınma Konusundaki Gelişimlerine Etkisi
 
10.16986/HUJE.2018045282

 

Tezcan KORUCUOĞLU, İlknur ŞENTÜRK
 
Örgütsel Güç Oyunları ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki (İlkokul ve Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmen Görüşleri Bağlamında)
 
10.16986/HUJE.2018045306

 

Hanifi ŞEKERCİ, Yücel KABAPINAR
 
Sosyal Bilgiler Derslerinde Storyline Yaklaşım ile Bütünleştirilmiş Kanıt Temelli Etkinliklerin Kullanımı
 
10.16986/HUJE.2018045318
 
 
Muharrem KOÇ, İbrahim KEKLİK
 
Hacettepe Üniversitesi’nde Çalışan Araştırma Görevlilerinin Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin Yordanması
 
10.16986/HUJE.2018045370
 
 
Tuğba TAŞKIN, Şebnem KANDİL İNGEÇ
 
Öğretmen Adaylarının Özel Görelilik Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2018045389
 
 
Vural TÜNKLER
 
İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Yeterlik Beklentileri ve Değer Algılarının İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2018045388

 

İlker KALENDER, Giray BERBEROĞLU
 
Üniversitede Öğretimi Değerlendirme Puanlarının Ölçme Değişmezliği
 
10.16986/HUJE.2018045408
 
 
Şerife IŞIK, Sabire KILIÇ, Nazife ÜZBE ATALAY, Sare TERZİ İLHAN, Ümre KAYNAK
 
İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri için Önerilen 100 Temel Eserde Karakter Güçlerinin İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2018045432
 
 
Nurten KARACAN ÖZDEMİR, Ahmet AYAZ
 
Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları: Kariyer Uyum Yetenekleri Açısından Bir İnceleme
 
10.16986/HUJE.2018045437
 
 
Mustafa ERTÜRK, Güzin ŞAHİN
 
Second Life Oyununun Sosyal Bilgiler Öğretiminde Deneyimsel Öğrenmeye Yönelik Bir Model Olarak Kullanılması
 
10.16986/HUJE.2018045451

 

Şengül ATASOY, Ahmet TEKBIYIK, Osman Şinasi YÜCA
 
Karadeniz Bölgesi’ndeki Bazı Yerel Sosyobilimsel Konularda Öğrencilerin İnformal Muhakemelerinin Belirlenmesi: HES, Organik Çay ve Yeşil Yol Projesi
 
10.16986/HUJE.2018045573
 
 
Özge GÖKTEN, Serap EMİL
 
Erasmus Programı'nın Üniversite Öğrencilerinin Kültürel Zekaları Üzerindeki Etkisi
 
10.16986/HUJE.2018045609
 
 
Süheyla BOZKURT, Ömür ÇOBAN, Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU
 
Örgütsel Güven Düzeyi ve Toksik Liderlik Davranışları İlişkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracı Etkisi
 
10.16986/HUJE.2018045608
 
 
Serkan ALTUNTAŞ, Hulisi GENÇ
 
Mutluluğun Yordayıcısı Olarak Psikolojik Sağlamlık: Öğretmen Örnekleminin İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2018046021

 

Fatma MIZIKACI, Öykü GÖKTUNALI, Ayşegül Kübra AKTAŞ, Durmuş Ziya GÖRÜR, Figen KIZIL, Saadet ÇINAR
 
Üniversite Lisans Ders Programlarının Süreç ve Sonuç Odaklı Program Geliştirme Yaklaşımlarına Göre Öğrenci Görüşleri Açısından İncelenmesi
 
10.16986/HUJE.2018046022
 
 
Özlem HASKAN AVCI, Alper KARABABA, Tolga ZENCİR
 
Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Erkek Okul Öncesi Öğretmen Adayları: Algıladıkları Güçlükler ve Gelecek Kaygıları
 
10.16986/HUJE.2018046235
 
 
Ahmet Volkan YÜZÜAK, İlbilge DÖKME
 
Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mantıksal Düşünme Düzeyleri
 
10.16986/HUJE.2018046314
 
 
Meral Çilem ÖKCÜN AKÇAMUŞ, İnayet Funda ACARLAR, Gamze ALAK, Bahar KEÇELİ KAYSILI
 
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Erken Sosyal İletişim ve Etkileşim Ölçeği (ESİE) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 
10.16986/HUJE.2018046445