DOI Numarası Alan Makaleler


Sayın Araştırmacılar,

Gelecek sayılarda basılmak üzere DOI numarası verilen aşağıdaki makaleler, DOI numarası sırasına göre değil makalelerin konuları temel alınarak basılacaktır. Her bir sayıda basılacak olan makaleler eğitimin farklı alanları dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından belirlenecektir.

 

Taptuk Emre ERKOÇ

Türkiye’de Kamu Üniversitelerinin Etkinliğinin Parametrik Olmayan Yöntem ile Ölçülmesi

10.16986/HUJE.2016017221

 

İrfan Nihan DEMİREL

Ortaokul Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Şiddet İçerikli Programlara Yönelik Tutumları ve Kişilik Özelliklerinin Resim Çalışmalarına Yansıması

10.16986/HUJE.2017027880

 

Sabri SİDEKLİ, Eda AKDOĞDU

Öğrenme Stillerinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Başarılarını Yordama Gücü

10.16986/HUJE.2017027919

 

Burcu SEL, M. Akif SÖZER

Cumhuriyet Dönemi (1928-1948) Yurt Bilgisi Ders Kitaplarında Çocukluğun Politik Yapılandırılmasına İlişkin Bir Araştırma

10.16986/HUJE.2017027933

 

Nilüfer ÇETİN, Esra CEYHAN

Lise Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışlarının Sürekli Kaygı, Akılcı Olmayan İnanç, Öz Düzenleme ve Akademik Başarı ile İlişkisi

10.16986/HUJE.2017028261

 

Ali KARABABA, Tuncay ORAL, Bülent DİLMAÇ

Ortaokul Öğrencilerinde Okula Bağlılığın Yordanmasında Algılanan Sosyal Destek ve Değerin Rolü

10.16986/HUJE.2017028440

 

Öznur BAYAR, Meliha TUZGÖL DOST

Üniversite Öğrencilerinde Öz-Şefkatin Yordayıcıları Olarak Bağlanma Tarzı ve Algılanan Sosyal Destek

10.16986/HUJE.2017029306

 

Bahtiyar ERASLAN ÇAPAN

Güvenli Bağlanma ve Affedicilik: Psikolojik Sağlamlığın Aracılık Rolü

10.16986/HUJE.2017030459

 

Ertan ÇETİNKAYA, M. Fatih TAŞAR

Fen Bilimleri Eğitimi Alanında Türkiye Merkezli Argümantasyon Araştırmalarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

10.16986/HUJE.2017030625

 

Özgür ULUBEY

Aday Öğretmen Yetiştirme Programının Değerlendirilmesi

10.16986/HUJE.2017031014

 

Şenol SEZER

Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Tutumlarının Öğrencilerin Gelişimi Üzerindeki Etkileri: Fenomenolojik Bir Çözümleme

10.16986/HUJE.2017031319

 

Salih BARDAKCI, Ömer ARSLAN, Büşra ULUHAN, Yafes CAN

Derse Bağlanma Üzerine Sosyokültürel Bir İnceleme

10.16986/HUJE.2017031576

 

Nejla GÜREFE

Ortaokul Öğrencilerinin Alan Ölçüm Problemlerinde Kullandıkları Stratejilerin Belirlenmesi

10.16986/HUJE.2017032703

 

Fidan KORKUT OWEN, Bahtiyar ERASLAN ÇAPAN

Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarını Seçmeyi Planlama: Meslek Seçimine İlişkin İnançlar

10.16986/HUJE.2017032884

 

Nevra ATIŞ AKYOL, Cansu YILDIZ, Berrin AKMAN

Öğretmenlerin Akran Zorbalığına İlişkin Görüşleri ve Zorbalıkla Baş Etme Stratejileri

10.16986/HUJE.2017032926

 

Erhan GÖRMEZ

İlkokul Sosyal Bilgiler Programı ile Okul, Meslek ve Sivil Yaşam (C3) Çerçeve Programında Yer Alan Kazanımların Karşılaştırılması

10.16986/HUJE.2017032925

 

Ercan KOCAYÖRÜK, Emin ALTINTAŞ, Ömer Faruk ŞİMŞEK, İhsan BOZANOĞLU, Bekir ÇELİK

Üniversite Öğrencilerinin Zaman Perspektifli İyi-Oluş Düzeyleri: Kümeleme Analizi İncelemesi

10.16986/HUJE.2017032927

 

Mehmet YILDIRIM, Coşkun BAYRAK

Üniversite Öğrencilerinin Spora Dayalı Fiziksel Aktivitelere Katılımları ve Yaşam Kalitelerinin Akademik Başarı ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği)

10.16986/HUJE.2017032928

 

Fatih CAMADAN, Durmuş EKİZ

Öğretmen Adaylarının Eğitim Psikolojisi Dersinden Beklentileri

10.16986/HUJE.2017033471

 

Melek ÇAKMAK, Yusuf BUDAK, Yücel KAYABAŞI

Lisansüstü Öğrencilerin Yenilikçi Öğretmen Özelliklerine İlişkin Görüşleri

10.16986/HUJE.2017033472

 

Özlem ULAŞ, Serap ÖZDEMİR

Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinde Algılanan Kariyer Engellerinin Yordayıcıları

10.16986/HUJE.2017033806

 

Dinçay KÖKSAL, Sinem DÜNDAR

Öz-Düzenlemeli Yabancı Dil Öğrenme Strateji Kullanımı Ölçeği'nin Geliştirilmesi

10.16986/HUJE.2017033805

 

İpek CEYLAN, Filiz METE

Türkçe Kuralsız (Devrik) Cümle Yapısının Graf Çizimler ile Gösterilmesi

10.16986/HUJE.2017034350

 

Metin ELKATMIŞ

Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Öz Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması

10.16986/HUJE.2017034373

 

Sevilay ÇIRAK KURT, İbrahim YILDIRIM, Eyüp CÜCÜK

Harmanlanmış Öğrenmenin Akademik Başarı Üzerine Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

10.16986/HUJE.2017034685

 

Çiğdem AKIN ARIKAN, Sümeyra SOYSAL

Güvenirlik Katsayılarının Kayıp Veri Atama Yöntemlerine Göre İncelenmesi

10.16986/HUJE.2018036218

 

Sevil BÜYÜKALAN FİLİZ, Ayşenur ÇELİK, Selma TUFAN, Banu KARAAHMETOĞLU

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programlarının Birleştirilmesine İlişkin Öğretim Üyelerinin Görüşleri

10.16986/HUJE.2018036496

 

Gülşah GÜNŞEN, Yeşim FAZLIOĞLU, Eylem BAYIR

Yapılandırıcı Yaklaşıma Dayalı Bilim Öğretiminin 5 Yaş Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

10.16986/HUJE.2018036552

 

Semra KIRANLI GÜNGÖR, Aytaç POTUK

Öğretmenlerin Mobbing, Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sessizlik Algıları ve Aralarındaki İlişki

10.16986/HUJE.2018036553

 

Atilla ERGİN, Hakan KARATAŞ

Üniversite Öğrencilerinin Başarı Odaklı Motivasyon Düzeyleri

10.16986/HUJE.2018036646

 

Adnan BAKİ, Suphi Önder BÜTÜNER

Matematik Tarihinin Matematik Eğitiminde Kullanımı Üzerine Yapılan Çalışmaların Analizi: Bir Meta-Sentez Çalışması

10.16986/HUJE.2018036911

 

Ömer BEYHAN

Öğretmenlerinin Öğretim Sitilleri Hakkında Öğrenci Algıları

10.16986/HUJE.2018036946

 

Ramazan GÜRBÜZ, Yüksel DEDE, Muhammed Fatih DOĞAN

Olasılık Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Rolü

10.16986/HUJE.2018036943

 

Sevgi YILDIZ, Sıddıka GİZİR

Öğretim Üyelerinin Üniversite, Akademisyenlik ve Bilimsel Araştırma Kavramlarına İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi

10.16986/HUJE.2018036944

 

Seva DEMİRÖZ, Yüksel KAVAK

Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Öğrenci Başarıları Üzerine Bir Çalışma

10.16986/HUJE.2018037021

 

İbrahim DELEN, Salih UZUN

Matematik Öğretmen Adaylarının FeTeMM Temelli Tasarladıkları Öğrenme Ortamlarının Değerlendirilmesi

10.16986/HUJE.2018037019

 

İshak KOZİKOĞLU, Hayriye SOYALP

Aday Öğretmenlerin, Danışman Öğretmenlerin ve Okul Yöneticilerinin Aday Öğretmen Yetiştirme Programına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

10.16986/HUJE.2018037027

 

Nihal YURTSEVEN, Selçuk DOĞAN

Okul Öncesi Öğretimde UbD Uygulamaları: Öğretmen ve Öğrenci Perspektifinden Yansımalar

10.16986/HUJE.2018037101

 

Erhan ALABAY, S. Sunay YILDIRIM DOĞRU, Berrin AKMAN

Sciencestart!™ Destekli Bilim Eğitim Programının 60-72 Aylık Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine ve Bilimsel İnanca ve Yönelime Etkisi

10.16986/HUJE.2018037123

 

Yusuf TÜRKER, Kazım ÇELİK

Öğretmenlerde İş ve Aile Çatışmasının Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisinde İş Doyumunun Aracı Rolü

10.16986/HUJE.2018037287

 

Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN, Şafak ULUÇINAR SAĞIR

Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Zihinsel İmajları ve Yöntem-Teknik Yaklaşımları

10.16986/HUJE.2018037332

 

Mücella SAVAŞ YALÇIN, Durdağı AKAN

Ortaöğretim Finansmanının Sağlanmasında Kamu Kesiminin Görev ve Sorumlulukları

10.16986/HUJE.2018037339

 

Özlem ULAŞ, Seval KIZILDAĞ

Kariyer Engelleri Ölçeği’nin (KEÖ) Geliştirilmesi

10.16986/HUJE.2018037395

 

Zehra ATBAŞI, Necdet KARASU

Uygulama Örneği Üzerinden Sosyal Geçerlik Kavramının Anlamı ve Değerlendirilmesi

10.16986/HUJE.2018037421

 

Elif ILİMAN PÜSKÜLLÜOĞLU, Yahya ALTINKURT

Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Örgütsel Muhalefet Davranışları Arasındaki İlişki

10.16986/HUJE.2018037422

 

Orhan ULUDAĞ, İlyas AKTAŞ, Hale ÖZGİT

Eğitim Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarının ve Örgüt Kültürünün Bilgi Paylaşımı Üzerindeki Etkileri: Örgüt Kültürünün Aracı Rolü

10.16986/HUJE.2018037423

 

Betül Gökçen DOĞAN LAÇİN, İlhan YALÇIN

Üniversite Öğrencilerinde Öz-yeterlilik ve Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Bilişsel Esnekliği Yordama Düzeyleri

10.16986/HUJE.2018037424

 

Ahmet YAMAÇ, Ergün ÖZTÜRK

Türkiye’deki İlkokul Öğretmenlerinin Yazma Öğretimi Uygulamaları ve Algılarının Değerlendirilmesi: Bir Karma Yöntem Araştırması

10.16986/HUJE.2018037559

 

Miray DAĞYAR, Gamze KASALAK

Eğitim Örgütlerinde Yaşanan Örgütsel Sinizmin Öncülleri ve Sonuçları Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması

10.16986/HUJE.2018037797