- (8), 1992


İlköğretimde Kitlesel Seferberlik
Dr. Frank DALL


YENİ SEKİZ YILLIK TEMEL EĞİTİMDE ÇIKABİLECEK SORUNLAR VE BAZI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Prof. Dr. Engin UZMEN


EĞİTİMDE VERİMLİLİĞE ÖĞRETMENİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ
Prof. Dr. Mürüvvet BİLEN


İLKOKULLARDA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI
Prof. Dr. Özcan DEMİREL


İLKÖĞRETİMDE REHBERLİK
Prof. Dr. Yıldız KUZGUN


SEKİZ YILLIK OKUL KONUSUNDA ÜÇ ÇALIŞMA
Prof. Dr. Ziya BURSALIOĞLU


ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE İLKÖĞRETİM UYGULAMALARI
Prof. Dr. Ayla OKTAY & Arş. Gör. Oya RAMAZAN


İLKÖĞRETİMDE NİTELİK SORUNU
Prof. Dr. İhsan TURGUT


İLKOKULLARIMIZDAKİ FEN EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞLIKTAN NE KADAR UZAKTAYIZ?
Prof. Dr. Kamuran ÇİLENTİ


İLKÖĞRETİM DÜZEYİNDE ÖZEL EĞİTİMİN DURUMU, SORUN VE ÇÖZÜMLER
Prof. Dr. Yahya ÖZSOY


İLKÖĞRETİM UYGULAMALARINDA EĞİTİM TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANMA OLANAKLARI
Prof. Dr. Alişan HIZAL


MATEMATİKTE BAŞARININ İZLENMESİ
Doç. Dr. Yaşar BAYKUL


İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İÇİ ETKİNLİKLERİ
Doç. Dr. Veysel SÖNMEZ


İLKÖGRETİMOE KİTLESEL SEFERBERLİK
Dr. Frank DALL


YENİ SEKİz YILLIK TEMEL EGİTİMDE ÇIKABİLECEK SORUNLAR VE BAZI ÇÖZÜM .ÖNERİLERİ
Prof. Dr. Engin UZMEN


EGİTİMDE VERİMLİLİGE ÖGRETMENİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ
Prof. Dr. Mürüvvet BİLEN


İLKOKULLARDA TÜRKÇE ÖGRETİMİ VE SORUNLARI
Prof. Dr. ()zcan DEMİREL


İLKÖGRETİMDE REHBİRLİK
Prof. Dr. Yıldız KUZGUN


SEKİZ YILLIK OKUL KONUSUNDA ÜÇ ÇALIŞMA
Prof. Dr. ZiYA BURSALIOĞLU


ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE İLKÖGRETİM UYGULAMALARI
Prof. Dr. Ayla OKTAY & Oya RAMAZAN


İLKÖGRETİMDE NİTELİK SORUNU
Prof. Dr. İhsan TURGUT


İLKOKULLARIMIZDAKİ FEN EGİTİMİNDE ÇAGDAŞLIKTAN NE KADAR UZAKTAYIZ?
Prof. Dr. Kamuran ÇİLENTİ


İLKÖGRETİM DÜZEVİNDE ÖZEL EGİTİMİN DURUMU, SORUN VE ÇÖZÜMLERİ
Prof. Dr. Yahya ÖZSOY


İlköğretim uygulamalarında eğitim teknolojisinden yararlanma olanakları
Prof. Dr. Alişan HIZAL


Matematikte başarının izlenmesi
Doç. Dr. Yaşar BAYKUL


İlkokul öğretmenlerinin sınıf içi etkinlikleri
Doç. Dr. Veysel Sönmez


İlköğretim okullarının 6,7,8. sınıflarında seçmeli dersler
Doç. Dr. Gülten ÜLGEN


İlköğretimin yönetiminde yetki ve sorumluluk
Doç. Dr. Hüseyin BAŞAR


Eymür Köyünde ilköğretim: Geçmişten günümüze
Doç. Dr. Abdullah DEMİRTAŞ


İlköğretimde açık okul sistemi ile psikolojik danışma ve rehberlik anlayışı
Doç. Dr. Oya G. ERSEVER


İlköğretim öğretmeni yetiştirme programlarının pedegojik formasyon derslerinin geliştirilmesine yönelik bazı öneriler
Doç. Dr. A. Münire ERDEN


İngiltere'de ilköğretime öğretmen yetiştirme ve Türkiye ile karşılaştırılması Türkiye'de ilköğretime öğretmen yetiştirmenin geliştirilmesi için bazı öneriler
Doç. Dr. Nuray SENEMOÖLU


İlköğretimde öğretimin niteliğinin geliştirilmesi
Doç. Dr. Ali BALCI


İlkokuma-yazma öğretim programlarının geliştirilmesi
Doç. Dr. Ali Osman ÖZCAN


Temel eğitimin I. kademesinde uygulanan programlar ve hazırlanacak yeni programla ilgili bazı öneriler
Doç. Dr. Adil ÇAĞLAR


İlköğretim okullarında fen bilgisinin önemi
Doç. Dr. Ayla GÜRDAL


Öğretmen açısından okul-toplum etkileşimi
Doç. Dr. Hayrettin AKYILDIZ


İlkokullarda dört ayrı program tipinde resim-iş dersinin konumu, önemi, işlevi
Doç. Dr. Olcay KIRIŞOĞLU


İlköğretimde bilgisayar: Kuram ve uygulamalar
Doç. Dr. Petek AŞKAR


İlkokul I. II. III. sınıf ders kitaplarının sözel özellikleri
Doç. Dr. H. Nihat BİLGEN


Sekiz yıllık ilköğretimde teftiş
Doç. Dr. M. Feyzi ÖZ


TÜRKİYE'DESEKİZ YILLIK İLKÖGRETİMİN UYGULANABİLİRLİGİ VE FİNANSMAN MODELİ
Doç. Dr. İsmail BİRCAN


Dünden bugüne ilköğretim fenbilgisi pogramları ve öğretim
Yrd. Doç.Dr. Berna GÜCÜM & Ögr.Gör. Fitnat KAPTAN


Hayat bilgisi dersinin önemi ve öğretim şekli
Yrd. Doç. Dr. Cemal TÜRER


İlköğretim okullarına öğretmen yetiştirme sorunu
Yrd. Doç. Dr. MustafaYILMAN


İlkokul çağında çocuğu olan ana-babaların öğrenme gereksinimleri
Yard. Doç. Dr. Mualla ULUSAVAŞ


İlköğretim ikinci Kademe (ortaokul) ders programlarında yatay ve dikey ilişki
Yani. Doç. Dr. Ali TEMEL


Eğitim yüksekokulları programında yer alan uygulama ve staj çalışmalarının önemi ve işlevi. Bu çalışmaların program açısından değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Kezban KURAN


İlkokullarda yönetici-öğretmen iletişimi
Yard. Doç. Dr. Cevat CELEP


İlköğretimde rehberliğin yeri ve önemi
Dr. Yasemin AKMAN


İlköğretimin niteliğinin artırılmasında bilgisayarların yeri ve önemi
Dr. Buket AKKOYUNLU


Temel boyutlarıyla okuduğunu kavrama süreci
Melek DEMİREL


İlköğretimde fen bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinin içeriklerinin düzenlenişindeki ilkeler
Arş. Gör. Mukaddes ERDEM


Okul öncesi dönemden ilköğretime geçişte karşılaşılan problemler ve çözüm yolları
Dr. Semra ERKAN


Öğretmen adaylarının gözlem ve uygulama çalışmalarında karşılaştıkları zorluklar ve çözüm önerileri
Mustafa ESKİ


İlköğretim okullarında program geliştirme
Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK


İlköğretime öğretmen yetiştirme
Recep NAS


Farklı yöntemler açısından ilkokuma ve yazma öğretimi ve bir yöntem denemesi
Süleyman ÇELENK


İlköğretim okullarına öğretmen yetiştirme
Aydoğan ATAÜNAL


İlköğretim uygulamasında yeni yaklaşımlar
Selahattin DİKMEN


İlköğretimde öğretmen yetiştirme ve istihdamı
Kemal KOÇAK


İlköğretimin teftişi
Rasim ALTINTAŞ


İlkokullarda eğitici kol çalışmalarında karşılaşılan sorunlar
Ömer ASLANTAŞ


Anne-babası ayrı öğrencilerin ailelerinin diğerlerine göre demografik özellikleri ve ders başarıları
İlhami FINDIKÇI & Bahar AKINGÜÇ


Temel eğitimde programların farklılaştırılması
Füsun AKARSU


Türk eğitim sisteminde temel sorunlar, planlama ve uygulama
Alper DIKENOĞLU


Sosyal bir ünite olarak okul içi etkileşimi
Hadiye KUÇÜKKARAGÖZ


Türkçe, Yabancı Dil ve Fen Eğitimi Geliştirme Merkezinde yapılan sekiz yıllık ilköğretim çalışmaları
Zehra ESMERAY


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı