- (41), 2011


41. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ OLGUNLUK VE KARAR VERME STRATEJİLERİNE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ
Yeliz AKINTUĞ & Prof. Dr. Cem BİROL


AKTS KREDİSİNİN HESAPLANMASI: YAŞAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMASI
Yrd. Doç. Dr. Raif Serkan ALBAYRAK & Prof. Dr. Behzat GÜRKAN


COMPARISON OF IRT LIKELIHOOD RATIO TEST AND LOGISTIC REGRESSION DIF DETECTION PROCEDURES
Dr. Burcu ATAR & Prof. Dr. Akihito KAMATA


İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL İÇİNDE VE DIŞINDA TEKNOLOJİ KULLANIMLARI
Arş. Gör. Deniz ATAL & Doç. Dr. Yasemin KOÇAK USLUEL


FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ANALOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE ELEKTRİK AKIMI KONUSUNDAKİ ANALOJİLERİ
Öğr. Gör. Işıl AYKUTLU & Prof. Dr. Ahmet İlhan ŞEN


THE IMPACT OF TASK TYPE ON ORAL PERFORMANCE OF ENGLISH LANGUAGE PREPARATORY SCHOOL STUDENTS
Yrd.Doç.Dr.Meltem Huri BATURAY, Dr.Hatice SANCAR TOKMAK, Arş.Gör.Berrin DOGUSOY & Doç.Dr.Aysegul DALOGLU


SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ İLE BAZI DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
Yrd.Doç.Dr, Şendil CAN


DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ, STİLLERİ VE YABANCI DİLDE OKUMA ANLAMA BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ AÇIKLAYICI BİR MODEL
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Onur CESUR & Doç. Dr. Seval FER


GÖRME ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN HAZIRLANAN OTOBÜSE BİNME BECERİSİ ÖĞRETİM MATERYALİNİN ETKİLİLİĞİ
Öğr. Gör. Salih ÇAKMAK


USING CONCEPTUAL CHANGE TEXTS WITH ANALOGIES FOR MISCONCEPTIONS IN ACIDS AND BASES
Dr. İpek ÇETİNGÜL & Prof. Dr. Ömer GEBAN


MATEMATİĞİ GÜNLÜK YAŞAMA TRANSFER ETMEDE MATEMATİKSEL MODELLEMENİN ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Bekir Kürşat DORUK & Prof. Dr. Aysun UMAY


BEERY-BUKTENICA GELİŞİMSEL GÖRSEL-MOTOR KOORDİNASYON TESTİNİN ALTI YAŞ (60-72 AY) TÜRK ÇOCUKLARINA UYARLANMASI
Yrd. Doç. Dr. Zülfiye Gül ERCAN & Prof. Dr. Neriman ARAL


EDUCATIONAL MESSAGES IN TEVFİK FİKRET’S POEMS
Assist. Prof. Dr. Kelime ERDAL


TÜRKİYELİ VE AZERBAYCANLI ÖĞRENCİLERDE EKOSENTRİK, ANTROPOSENTRİK VE ÇEVREYE KARŞI ANTİPATİK TUTUM ANLAYIŞLARI
Doç. Dr. Sinan ERTEN & Yrd. Doç. Dr. Cemil AYDOĞDU


THE FILM AS VISUAL AIDED LEARNING TOOL IN CLASSROOM MANAGEMENT COURSE
Assist. Prof. Dr. Zehra ALTINAY GAZİ & Assist. Prof. Dr. Fahriye ALTINAY AKSAL


İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÖFKE VE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN AZALTILMASI
Dr. Filiz GÜLTEKİN


DÖRDÜNCÜ SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINDAN YANSIMALAR
Yrd. Doç. Dr. Gönül GÜNEŞ & Prof. Dr. Adnan BAKİ


ÇALIŞMA GÜNLÜKLERİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Hülya GÜVENÇ


Hacettepe Üniversitesi E ğ itim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education ) 41: 219-230 [2011] FACTORS INFLUENCING EXEMPLARY SCIENCE TEACHERS’ LEVELS OF COMPUTER USE
Dr. Meral HAKVERD İ, Prof. Dr. Thomas M. DANA & Assoc.Prof. Dr. Colleen SWAIN


İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KESİRLERDE ÇARPMA ve BÖLMEYE YÖNELİK KURDUKLARI PROBLEMLERİN KAVRAMSAL ANALİZİ
Yrd. Doç. Dr. Cemalettin IŞIK


ASSUMPTIONS AND PEDAGOGICAL KNOWLEDGE: TEACHING AND LEARNING ACCORDING TO TEACHERS OF ENGLISH
Assist. Prof. Dr. Cemal KARAATA


EVRİM ÖĞRETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Arş. Gör. Dilek Sultan Kılıç, Prof. Dr. Haluk Soran & Prof. Dr. Dittmar Graf


A QUALITATIVE STUDY ON THE USE OF SUMMARIZING STRATEGIES IN ELEMENTARY EDUCATION
Assist. Prof. Dr. Fatma SUSAR KIRMIZI & Assist. Prof. Dr. Nevin AKKAYA


DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET KONUSUNDA ÜÇ AŞAMALI KAVRAM YANILGISI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ
Arş. Gör. Hasan Şahin KIZILCIK & Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ


THE EFFECT OF CANDIDATE TEACHERS’ EDUCATIONAL AND EPISTEMOLOGICAL BELIEFS ON PROFFESSIONAL ATTITUDES
Assosc. Prof. Dr. Ayşem Seda ÖNEN


OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ PROBLEM ÇÖZME VE SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Öğrt. Berrin EMRAN ÖZBULAK & Doç. Dr. Nergüz BULUT SERİN


ÖĞRENCİLERİN FEN VE MATEMATİK BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ
Öğr. Gör. Yeşim ÖZER & Doç. Dr. Duygu ANIL


MATEMAT İ K Ö Ğ RETMEN ADAYLARININ Ö Ğ RENME ST İ LLER İ NE GÖRE ETK İ NL İ KLERE YÖNEL İ K TERC İ H VE GÖRÜ Ş LER İNİ N İ NCELENMES İ
Arş. Gör. Kemal ÖZGEN & Prof. Dr. Hüseyin ALKAN


HOW DO EPISTEMOLOGICAL BELIEFS DIFFER BY GENDER AND SOCIO-ECONOMIC STATUS?
Yrd. Doç. Dr. Şule ÖZKAN & Prof. Dr. Ceren TEKKAYA


ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME TOPLULUKLARINDA İLETİŞİM ARACI TÜRÜNÜN BİLİŞSEL VE TOPLUMSAL BURADALIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Ebru ÖZTÜRK & Doç. Dr. Deniz DERYAKULU


ÖĞRENCİ YÖNETİMLİ ÇEVRİMİÇİ TARTIŞMALARA KATILIMIN YÖNETME SORUMLULUĞU VE ÖĞRENME STİLLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Arş. Gör. Ferhat Kadir PALA & Doç. Dr. Mukaddes ERDEM


BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ, ANTRENÖRLÜK VE REKREASYON PROGRAMLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Arş. Gör. Fatma SAÇLI & Prof. Dr. Gıyasettin DEMİRHAN


BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF ÖĞRETMENİ OLMAYA YÖNELİK ÖZYETERLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. Ramazan SAĞ


A STUDY ON THE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS’ PREPARATION OF TESTS
Assoc. Prof. Dr. Arif SARIÇOBAN


SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE TARİH BİLİNCİ OLUŞTURMADA DİZGELİ ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ
Arş. Gör. Burcu SEZGİNSOY & Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU


FARKLI YÖNTEMLERLE OKUMA-YAZMA ÖĞRENMİŞ BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA ERİŞİLERİYLE OKUMA HIZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Yrd. Doç. Dr. Ayfer ŞAHİN


ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNE YÖNETİCİLERİNİN ETİK LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL ADALET DAVRANIŞLARININ ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Celal Teyyar UĞURLU & Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÜSTÜNER


YAŞAM BOYU ÖĞRENME YETERLİK ÖLÇEĞİ (YBÖYÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU & Dr. Çiğdem HÜRSEN


DOMİNANT ZEKÂ ALANLARINA DAYALI BİR ÖĞRETİMİN KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDEKİ ETKİSİ
Öğrt. Alime UZUNKAYA & Yrd. Doç. Dr. Sami ÖZGÜR


İNGİLİZCE, ALMANCA VE FRANSIZCA ÖĞRENEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YABANCI DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN KULLANIMI
Yrd. Doç. Dr. Dalım Çiğdem ÜNAL, Yrd. Doç. Dr. İrem ONURSAL-AYIRIR & Yrd. Doç. Dr. Sibel ARIOĞUL


TOWARDS IMPROVEMENTS IN TEACHERS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT THROUGH THE REFLECTIVE LEARNING PARADIGM – THE CASE OF SLOVENIA
Milena VALENČIČ ZULJAN, Darjo ZULJAN & Samo PAVLIN


ÜÇ-BOYUTLU SANAL ORTAM VE SOMUT MATERYAL KULLANIMININ UZAMSAL YETENEĞE ETKİLERİ
Arş. Gör. Bahadır YILDIZ & Doç. Dr. Hakan TÜZÜN


İLETİŞİM BECERİLERİ İSTASYONU ÖRNEĞİNDE GENELLENEBİLİRLİK KURAMIYLA FARKLI DESENLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Funda NALBANTOĞLU YILMAZ & Prof. Dr. Selahattin GELBAL


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı