- (41), 2011


41. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

Yeliz AKINTUĞ & Prof. Dr. Cem BİROL
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ OLGUNLUK VE KARAR VERME STRATEJİLERİNE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ


Yrd. Doç. Dr. Raif Serkan ALBAYRAK & Prof. Dr. Behzat GÜRKAN
AKTS KREDİSİNİN HESAPLANMASI: YAŞAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMASI


Dr. Burcu ATAR & Prof. Dr. Akihito KAMATA
COMPARISON OF IRT LIKELIHOOD RATIO TEST AND LOGISTIC REGRESSION DIF DETECTION PROCEDURES


Arş. Gör. Deniz ATAL & Doç. Dr. Yasemin KOÇAK USLUEL
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL İÇİNDE VE DIŞINDA TEKNOLOJİ KULLANIMLARI


Öğr. Gör. Işıl AYKUTLU & Prof. Dr. Ahmet İlhan ŞEN
FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ANALOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE ELEKTRİK AKIMI KONUSUNDAKİ ANALOJİLERİ


Yrd.Doç.Dr.Meltem Huri BATURAY, Dr.Hatice SANCAR TOKMAK, Arş.Gör.Berrin DOGUSOY & Doç.Dr.Aysegul DALOGLU
THE IMPACT OF TASK TYPE ON ORAL PERFORMANCE OF ENGLISH LANGUAGE PREPARATORY SCHOOL STUDENTS


Yrd.Doç.Dr, Şendil CAN
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ İLE BAZI DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI


Yrd. Doç. Dr. Mustafa Onur CESUR & Doç. Dr. Seval FER
DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ, STİLLERİ VE YABANCI DİLDE OKUMA ANLAMA BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ AÇIKLAYICI BİR MODEL


Öğr. Gör. Salih ÇAKMAK
GÖRME ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN HAZIRLANAN OTOBÜSE BİNME BECERİSİ ÖĞRETİM MATERYALİNİN ETKİLİLİĞİ


Dr. İpek ÇETİNGÜL & Prof. Dr. Ömer GEBAN
USING CONCEPTUAL CHANGE TEXTS WITH ANALOGIES FOR MISCONCEPTIONS IN ACIDS AND BASES


Yrd. Doç. Dr. Bekir Kürşat DORUK & Prof. Dr. Aysun UMAY
MATEMATİĞİ GÜNLÜK YAŞAMA TRANSFER ETMEDE MATEMATİKSEL MODELLEMENİN ETKİSİ


Yrd. Doç. Dr. Zülfiye Gül ERCAN & Prof. Dr. Neriman ARAL
BEERY-BUKTENICA GELİŞİMSEL GÖRSEL-MOTOR KOORDİNASYON TESTİNİN ALTI YAŞ (60-72 AY) TÜRK ÇOCUKLARINA UYARLANMASI


Assist. Prof. Dr. Kelime ERDAL
EDUCATIONAL MESSAGES IN TEVFİK FİKRET’S POEMS


Doç. Dr. Sinan ERTEN & Yrd. Doç. Dr. Cemil AYDOĞDU
TÜRKİYELİ VE AZERBAYCANLI ÖĞRENCİLERDE EKOSENTRİK, ANTROPOSENTRİK VE ÇEVREYE KARŞI ANTİPATİK TUTUM ANLAYIŞLARI


Assist. Prof. Dr. Zehra ALTINAY GAZİ & Assist. Prof. Dr. Fahriye ALTINAY AKSAL
THE FILM AS VISUAL AIDED LEARNING TOOL IN CLASSROOM MANAGEMENT COURSE


Dr. Filiz GÜLTEKİN
İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÖFKE VE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN AZALTILMASI


Yrd. Doç. Dr. Gönül GÜNEŞ & Prof. Dr. Adnan BAKİ
DÖRDÜNCÜ SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINDAN YANSIMALAR


Hülya GÜVENÇ
ÇALIŞMA GÜNLÜKLERİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ


Dr. Meral HAKVERD İ, Prof. Dr. Thomas M. DANA & Assoc.Prof. Dr. Colleen SWAIN
Hacettepe Üniversitesi E ğ itim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education ) 41: 219-230 [2011] FACTORS INFLUENCING EXEMPLARY SCIENCE TEACHERS’ LEVELS OF COMPUTER USE


Yrd. Doç. Dr. Cemalettin IŞIK
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KESİRLERDE ÇARPMA ve BÖLMEYE YÖNELİK KURDUKLARI PROBLEMLERİN KAVRAMSAL ANALİZİ


Assist. Prof. Dr. Cemal KARAATA
ASSUMPTIONS AND PEDAGOGICAL KNOWLEDGE: TEACHING AND LEARNING ACCORDING TO TEACHERS OF ENGLISH


Arş. Gör. Dilek Sultan Kılıç, Prof. Dr. Haluk Soran & Prof. Dr. Dittmar Graf
EVRİM ÖĞRETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER


Assist. Prof. Dr. Fatma SUSAR KIRMIZI & Assist. Prof. Dr. Nevin AKKAYA
A QUALITATIVE STUDY ON THE USE OF SUMMARIZING STRATEGIES IN ELEMENTARY EDUCATION


Arş. Gör. Hasan Şahin KIZILCIK & Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ
DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET KONUSUNDA ÜÇ AŞAMALI KAVRAM YANILGISI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ


Assosc. Prof. Dr. Ayşem Seda ÖNEN
THE EFFECT OF CANDIDATE TEACHERS’ EDUCATIONAL AND EPISTEMOLOGICAL BELIEFS ON PROFFESSIONAL ATTITUDES


Öğrt. Berrin EMRAN ÖZBULAK & Doç. Dr. Nergüz BULUT SERİN
OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ PROBLEM ÇÖZME VE SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ


Öğr. Gör. Yeşim ÖZER & Doç. Dr. Duygu ANIL
ÖĞRENCİLERİN FEN VE MATEMATİK BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ


Arş. Gör. Kemal ÖZGEN & Prof. Dr. Hüseyin ALKAN
MATEMAT İ K Ö Ğ RETMEN ADAYLARININ Ö Ğ RENME ST İ LLER İ NE GÖRE ETK İ NL İ KLERE YÖNEL İ K TERC İ H VE GÖRÜ Ş LER İNİ N İ NCELENMES İ


Yrd. Doç. Dr. Şule ÖZKAN & Prof. Dr. Ceren TEKKAYA
HOW DO EPISTEMOLOGICAL BELIEFS DIFFER BY GENDER AND SOCIO-ECONOMIC STATUS?


Yrd. Doç. Dr. Ebru ÖZTÜRK & Doç. Dr. Deniz DERYAKULU
ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME TOPLULUKLARINDA İLETİŞİM ARACI TÜRÜNÜN BİLİŞSEL VE TOPLUMSAL BURADALIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


Arş. Gör. Ferhat Kadir PALA & Doç. Dr. Mukaddes ERDEM
ÖĞRENCİ YÖNETİMLİ ÇEVRİMİÇİ TARTIŞMALARA KATILIMIN YÖNETME SORUMLULUĞU VE ÖĞRENME STİLLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ


Arş. Gör. Fatma SAÇLI & Prof. Dr. Gıyasettin DEMİRHAN
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ, ANTRENÖRLÜK VE REKREASYON PROGRAMLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


Yrd. Doç. Dr. Ramazan SAĞ
BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF ÖĞRETMENİ OLMAYA YÖNELİK ÖZYETERLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ


Assoc. Prof. Dr. Arif SARIÇOBAN
A STUDY ON THE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS’ PREPARATION OF TESTS


Arş. Gör. Burcu SEZGİNSOY & Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE TARİH BİLİNCİ OLUŞTURMADA DİZGELİ ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ


Yrd. Doç. Dr. Ayfer ŞAHİN
FARKLI YÖNTEMLERLE OKUMA-YAZMA ÖĞRENMİŞ BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA ERİŞİLERİYLE OKUMA HIZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI


Yrd. Doç. Dr. Celal Teyyar UĞURLU & Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÜSTÜNER
ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNE YÖNETİCİLERİNİN ETİK LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL ADALET DAVRANIŞLARININ ETKİSİ


Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU & Dr. Çiğdem HÜRSEN
YAŞAM BOYU ÖĞRENME YETERLİK ÖLÇEĞİ (YBÖYÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI


Öğrt. Alime UZUNKAYA & Yrd. Doç. Dr. Sami ÖZGÜR
DOMİNANT ZEKÂ ALANLARINA DAYALI BİR ÖĞRETİMİN KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDEKİ ETKİSİ


Yrd. Doç. Dr. Dalım Çiğdem ÜNAL, Yrd. Doç. Dr. İrem ONURSAL-AYIRIR & Yrd. Doç. Dr. Sibel ARIOĞUL
İNGİLİZCE, ALMANCA VE FRANSIZCA ÖĞRENEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YABANCI DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN KULLANIMI


Milena VALENČIČ ZULJAN, Darjo ZULJAN & Samo PAVLIN
TOWARDS IMPROVEMENTS IN TEACHERS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT THROUGH THE REFLECTIVE LEARNING PARADIGM – THE CASE OF SLOVENIA


Arş. Gör. Bahadır YILDIZ & Doç. Dr. Hakan TÜZÜN
ÜÇ-BOYUTLU SANAL ORTAM VE SOMUT MATERYAL KULLANIMININ UZAMSAL YETENEĞE ETKİLERİ


Funda NALBANTOĞLU YILMAZ & Prof. Dr. Selahattin GELBAL
İLETİŞİM BECERİLERİ İSTASYONU ÖRNEĞİNDE GENELLENEBİLİRLİK KURAMIYLA FARKLI DESENLERİN KARŞILAŞTIRILMASI