30 (2), 2015


 

ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

İÇ KAPAK

HAKEM KURULU

YAYIN VE YAZIM KURALLARI

 

 

Doç. Dr. Aydın BALYER
Organizational Commitment: Teachers’ Perceptions in Turkey


Yrd. Doç. Dr. Zeki BAYRAM
Öğretmen Adaylarının Rehberli Sorgulamaya Dayalı Fen Etkinlikleri Tasarlarken Karşılaştıkları Zorlukların İncelenmesi


Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN, Assoc. Prof. Dr. Şenay ÖZEN ALTINKAYNAK & M. Ed. Zeynep Seda ŞANLI
The Consideration of Issues Regarding Families’ Selection on Reading Materials for Their Children and Activities during Presentation of These Materials


Öğr. Gör. Canan KOBAK & Prof. Dr. Hatice PEK
Okul Öncesi Dönemde (3-6 Yaş) Ana Çocuk Sağlığı ve Anaokulundaki Çocukların Beslenme Özelliklerinin Karşılaştırılması


Assist. Prof. Didem KOBAN KOÇ
The Non-generic Use of the Definite Article the in Writing by Turkish Learners of English


Arş. Gör. Özlem ÖZÇAKIR SÜMEN, Prof. Dr. Kaya Tuncer ÇAĞLAYAN & Arş. Gör. Ayça KARTAL
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Korkuları


Yrd. Doç. Dr. Nevin ÖZDEMİR
Kolb’ün Öğrenme Döngüsü’nün Coğrafya Derslerinde Uygulanmasıyla İlgili Deneysel Bir Çalışma


Öğrt. Özge SARI AY & Doç. Dr. Cemil AYDOĞDU
Maddenin Halleri ve Isı Konusunda Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Kavramsal Değişim Metinlerinin Etkisi


Assist. Prof. Dr. Alparslan TOKER
A Study on How English Departments are Perceived by Final Year High School Students


Assoc. Prof. Dr. Fikret TUNA
What is The Level of Undergraduate Students’ Geographic Literacy in Turkey?


Res. Assist. Büşra TUNCAY YÜKSEL, Prof. Dr. Özgül YILMAZ TÜZÜN & Assoc. Prof. Dr. Gaye TEKSÖZ
Effects of Gender and Grade Level on Environmental Moral Reasoning Patterns


Arş. Gör. Özlem ULAŞ & Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM
Lise Öğrencilerinde Mesleki Olgunluğun Yordayıcıları


Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÜREY & Prof. Dr. Salih ÇEPNİ
Fen Temelli ve Disiplinlerarası Okul Bahçesi Programının Bazı Fen ve Teknoloji Dersi Kazanımları Üzerine Etkisinin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi


Yrd. Doç. Dr. İlhan YALÇIN & Prof. Dr. Oya ERSEVER
İlişki Geliştirme Programının Üniversite Öğrencilerinin İlişki Doyum Düzeylerine Etkisi