28 (3), 2013


ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

İÇ KAPAK

HAKEM KURULU

2013 YILI GENEL HAKEM LİSTESİ

YAYIM VE YAZIM KURALLARI

Betül ARISOY & Doç. Dr. Kamuran TARIM
İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarı, Kalıcılık ve Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi


Assist. Prof. Dr. Veda Aslım YETİŞ
Pronunciation and Podcasts: A Study With French Foreign Language Learners


Dr. Özlem BAŞ
The Effect of Texts about Turkish and American Cultures on Reading Comprehension Level of Primary School Students


Arş. Gör. Özlem BAYDAŞ, Yrd. Doç. Dr. Nuray GEDİK & Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ
Öğretmenlerin Bilişim Teknolojileri Kullanımı: 2005-2011 Yıllarının Karşılaştırılması


Dr. Fatma BÖLÜKBAŞ
The Effect of Language Learning Strategies on Learning Vocabulary in Teaching Turkish as a Foreign Language


Yrd. Doç. Dr. Meral CANSIZ AKTAŞ
Ortaöğretim Geometri Öğretim Programının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi


Yrd. Doç. Dr. Hulusi ÇOKADAR
Üniversite Öğrencilerinin Kimyasal Tepkimeleri Tamamlama ve Kimyasal Tepkimeleri Sınıflandırma Konusundaki Kavramaları


Doç. Dr. Lale CERRAH ÖZSEVGEÇ & Öğrt. Yasemin KOCADAĞ
Senaryo Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Kalıtım Konusundaki Yanılgılarının Giderilmesi Üzerindeki Etkileri


Yrd. Doç. Dr. Esma ÇOLAK
Yaşantısal Öğrenme Kuramının Öğrencilerin Motivasyonel İnançları ve Akademik Başarılarına Etkisi


Assist. Prof. Dr. Abdullah COŞKUN
Stress in English Language Teaching Practicum: the Views of All Stakeholders


Assoc. Prof. Dr. Mukaddes ERDEM
Usage Purposes and Perceived Effects of Social Networks


Dr. Ali ERDEN & Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERDEM
İlköğretim Okullarında Okul Yaşamı Kalitesi: Van İli Örneği


Arş. Gör. Seyhan ERYILMAZ & Prof. Dr. Ali Rıza AKDENİZ
10. Sınıfta Yer Alan “Kuvvet ve Hareket” Ünitesiyle İlgili Problemleri Çözerken Öğretmenlerin Sergiledikleri Adımlar


Yrd. Doç. Dr. Necmi EŞGİ
Dijital Yerli Çocukların ve Dijital Göçmen Ebeveynlerinin İnternet Bağımlılığına İlişkin Algılarının Karşılaştırılması


Yrd. Doç. Dr. Mehmet Barış HORZUM & Doç. Dr. Tuncay AYAS
Rehber Öğretmenlerin Sanal Zorbalık Fakındalık Düzeyinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi


Assist. Prof. Dr. Cemil İNAN
Influence of the Constructivist Learning Approach on Students’ Levels of Learning Trigonometry and on Their Attitudes Towards Mathematics


Özge IŞIK & Assist. Prof. Dr. Berna GÜCÜM
The Effect of Project Based Learning Approach on Elementary School Students' Motivation Toward Science and Technology Course


Assoc. Prof. Dr. Filiz KABAPINAR
Secondary Students’ Reference to Properties of Matter to Chemical Bonds: Is the Onus on the Ontological Mismatch Only?


Uzm. Psk. Dan. Altan KARATAŞ & Yrd. Doç. Dr. Cem Ali GİZİR
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Danışma Gereksinimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi


Prof. Dr. Dae Sung KİM & Doç. Dr. Özgür SARI
Osmanlı Devleti ile Choson Devleti’nde Geleneksel Yükseköğretimin Karşılaştırılması


Dr. Hasan Şahin KIZILCIK
Öğretmen Adaylarının Bazı Eş Anlamlı Fizik Terimleri Arasındaki Tercihlerinin Kavramsal Algılamayla İlişkisi


Yrd. Doç. Dr. Sinan KOÇYİĞİT & Prof. Dr. Rengin ZEMBAT
Otantik Görevlerin Öğretmen Adaylarının Başarılarına Etkisi


Assist. Prof. Dr. Handan KÖKSAL
Investigating Learning Type in German Language Teaching: Tendencies and Evaluations in Preparatory Classes at Trakya University


Yrd.Doç.Dr. Tamer KUTLUCA & Prof. Dr. Adnan BAKİ
İkinci Dereceden Fonksiyonlar Konusunda Geliştirilen Çalışma Yaprakları Hakkında Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi


Assist.Prof.Dr.Zihni MEREY, Assoc.Prof.Dr.Metin PİŞKİN, Assist.Prof.Dr.Murat BOYSAN & Assist.Prof.Dr.S.ŞEHR
Burnout among Turkish Teachers: The Influence of Sleep Quality and Job Satisfaction


Yrd. Doç. Dr. Filiz METE & Prof. Dr. Ülkü GÜRSOY
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretmen Yeterliklerine İlişkin Görüşler *


Assoc.Prof.Dr. Kadim ÖZTÜRK & Instructor,Ferdane DENKCİ AKKAŞ
The Effect of Cooperative Learning Activities on Anxiety and Motivation in Multilevel Adult Classes *


Yrd. Doç. Dr. Bülent Baki TELEF
Psikolojik İyi Oluş Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması *


Dr.Danyal Öztaş TÜM & Assist. Prof. Dr. Naciye KUNT
Speaking Anxiety Among Efl Student Teachers


Doç. Dr. Dalım Çiğdem ÜNAL & Yrd. Doç. Dr. İsmail Fırat ALTAY
Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Yabancı Dil Öğretmeni Adaylarının Sözsüz İletişim Kullanma Düzeylerine Etkisi


Yrd. Doç. Dr. Adem UZUN
BÖTE Öğretmen Adaylarının İnternet Destekli Öğrenme Ortamına İlişkin Görüşleri*


Yrd.Doç.Dr. M.Serhat YENİCE
İlköğretim Okulları İçin Mekânsal Yeterlilik Analizi; Burdur Örneği


Dr. Göksel YILDIZ & Prof.Dr. Seval FER
Düşünme Stilleri ve Matematik Öz Kavramı Matematik Başarısına Göre Farklılaşır mı?*


Doç.Dr. Arzu YÜKSELEN & Araş.Gör. E. Helin YABAN
Kaynaştırma Programına Devam Eden Hafif Düzeyde Zihin Engelli Çocukların Sosyal Yeterlilikleri


efdergi@hacettepe.edu.tr

http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara