28 (3), 2013


ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

İÇ KAPAK

HAKEM KURULU

2013 YILI GENEL HAKEM LİSTESİ

YAYIM VE YAZIM KURALLARI

İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarı, Kalıcılık ve Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi
Betül ARISOY & Doç. Dr. Kamuran TARIM


Pronunciation and Podcasts: A Study With French Foreign Language Learners
Assist. Prof. Dr. Veda Aslım YETİŞ


The Effect of Texts about Turkish and American Cultures on Reading Comprehension Level of Primary School Students
Dr. Özlem BAŞ


Öğretmenlerin Bilişim Teknolojileri Kullanımı: 2005-2011 Yıllarının Karşılaştırılması
Arş. Gör. Özlem BAYDAŞ, Yrd. Doç. Dr. Nuray GEDİK & Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ


The Effect of Language Learning Strategies on Learning Vocabulary in Teaching Turkish as a Foreign Language
Dr. Fatma BÖLÜKBAŞ


Ortaöğretim Geometri Öğretim Programının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Meral CANSIZ AKTAŞ


Üniversite Öğrencilerinin Kimyasal Tepkimeleri Tamamlama ve Kimyasal Tepkimeleri Sınıflandırma Konusundaki Kavramaları
Yrd. Doç. Dr. Hulusi ÇOKADAR


Senaryo Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Kalıtım Konusundaki Yanılgılarının Giderilmesi Üzerindeki Etkileri
Doç. Dr. Lale CERRAH ÖZSEVGEÇ & Öğrt. Yasemin KOCADAĞ


Yaşantısal Öğrenme Kuramının Öğrencilerin Motivasyonel İnançları ve Akademik Başarılarına Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Esma ÇOLAK


Stress in English Language Teaching Practicum: the Views of All Stakeholders
Assist. Prof. Dr. Abdullah COŞKUN


Usage Purposes and Perceived Effects of Social Networks
Assoc. Prof. Dr. Mukaddes ERDEM


İlköğretim Okullarında Okul Yaşamı Kalitesi: Van İli Örneği
Dr. Ali ERDEN & Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERDEM


10. Sınıfta Yer Alan “Kuvvet ve Hareket” Ünitesiyle İlgili Problemleri Çözerken Öğretmenlerin Sergiledikleri Adımlar
Arş. Gör. Seyhan ERYILMAZ & Prof. Dr. Ali Rıza AKDENİZ


Dijital Yerli Çocukların ve Dijital Göçmen Ebeveynlerinin İnternet Bağımlılığına İlişkin Algılarının Karşılaştırılması
Yrd. Doç. Dr. Necmi EŞGİ


Rehber Öğretmenlerin Sanal Zorbalık Fakındalık Düzeyinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Barış HORZUM & Doç. Dr. Tuncay AYAS


Influence of the Constructivist Learning Approach on Students’ Levels of Learning Trigonometry and on Their Attitudes Towards Mathematics
Assist. Prof. Dr. Cemil İNAN


The Effect of Project Based Learning Approach on Elementary School Students' Motivation Toward Science and Technology Course
Özge IŞIK & Assist. Prof. Dr. Berna GÜCÜM


Secondary Students’ Reference to Properties of Matter to Chemical Bonds: Is the Onus on the Ontological Mismatch Only?
Assoc. Prof. Dr. Filiz KABAPINAR


Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Danışma Gereksinimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Uzm. Psk. Dan. Altan KARATAŞ & Yrd. Doç. Dr. Cem Ali GİZİR


Osmanlı Devleti ile Choson Devleti’nde Geleneksel Yükseköğretimin Karşılaştırılması
Prof. Dr. Dae Sung KİM & Doç. Dr. Özgür SARI


Öğretmen Adaylarının Bazı Eş Anlamlı Fizik Terimleri Arasındaki Tercihlerinin Kavramsal Algılamayla İlişkisi
Dr. Hasan Şahin KIZILCIK


Otantik Görevlerin Öğretmen Adaylarının Başarılarına Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Sinan KOÇYİĞİT & Prof. Dr. Rengin ZEMBAT


Investigating Learning Type in German Language Teaching: Tendencies and Evaluations in Preparatory Classes at Trakya University
Assist. Prof. Dr. Handan KÖKSAL


İkinci Dereceden Fonksiyonlar Konusunda Geliştirilen Çalışma Yaprakları Hakkında Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Yrd.Doç.Dr. Tamer KUTLUCA & Prof. Dr. Adnan BAKİ


Burnout among Turkish Teachers: The Influence of Sleep Quality and Job Satisfaction
Assist.Prof.Dr.Zihni MEREY, Assoc.Prof.Dr.Metin PİŞKİN, Assist.Prof.Dr.Murat BOYSAN & Assist.Prof.Dr.S.ŞEHR


Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretmen Yeterliklerine İlişkin Görüşler *
Yrd. Doç. Dr. Filiz METE & Prof. Dr. Ülkü GÜRSOY


The Effect of Cooperative Learning Activities on Anxiety and Motivation in Multilevel Adult Classes *
Assoc.Prof.Dr. Kadim ÖZTÜRK & Instructor,Ferdane DENKCİ AKKAŞ


Psikolojik İyi Oluş Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması *
Yrd. Doç. Dr. Bülent Baki TELEF


Speaking Anxiety Among Efl Student Teachers
Dr.Danyal Öztaş TÜM & Assist. Prof. Dr. Naciye KUNT


Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Yabancı Dil Öğretmeni Adaylarının Sözsüz İletişim Kullanma Düzeylerine Etkisi
Doç. Dr. Dalım Çiğdem ÜNAL & Yrd. Doç. Dr. İsmail Fırat ALTAY


BÖTE Öğretmen Adaylarının İnternet Destekli Öğrenme Ortamına İlişkin Görüşleri*
Yrd. Doç. Dr. Adem UZUN


İlköğretim Okulları İçin Mekânsal Yeterlilik Analizi; Burdur Örneği
Yrd.Doç.Dr. M.Serhat YENİCE


Düşünme Stilleri ve Matematik Öz Kavramı Matematik Başarısına Göre Farklılaşır mı?*
Dr. Göksel YILDIZ & Prof.Dr. Seval FER


Kaynaştırma Programına Devam Eden Hafif Düzeyde Zihin Engelli Çocukların Sosyal Yeterlilikleri
Doç.Dr. Arzu YÜKSELEN & Araş.Gör. E. Helin YABAN


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı