Anasayfa


 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisine gönderilen ve kabul edilen makaleler, intihal tarama programlarından geçirilerek ve yazarlar tarafından imzalanmış Yazar Garanti ve Yükümlülük Formu alınarak yayımlanmaktadır. Makalelerin tüm sorumlulukları yazarlara aittir. İntihal tarama programları, farklı dillerde yazılmış metinlerdeki örtüşmeleri tespit edememektedir.

 

 Dergimizin yeni yayın politikasına göre bundan sonra yayınlanacak olan sayılarda ağırlıklı olarak İngilizce makalelere öncelik verilecektir.

 

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin 2019 yılı 34. cilt 1. Sayısı yayımlanmıştır.

Son Sayı | 34 (1), 2019


KAPAK
 
ÖNSÖZ
 
İÇİNDEKİLER
 
İÇ KAPAK
 
YAYIN VE YAZIM KURALLARI
 
Dalım Çiğdem ÜNAL, Merve BOZBIYIK & Yasemin ACAR
Almanca Öğretiminde Sınıf İçi Etkileşimsel Becerilere İlişkin İhtiyaç Analizi ve Durum Tespiti


Davut SARITAŞ & Yüksel TUFAN
Periyodik Yasa-Sistem İlişkisi Nasıl Kurulmalıdır? Kimya Öğretimine Bilim Tarihi ve Felsefesinden Çıkarımlar


Derya ALTINMAKAS, Sevdeğer ÇEÇEN, Hande SERDAR TÜLÜCE & Şebnem YALÇIN
Conceptual Transition from English as a Foreign Language to BELF


Engin KARAHAN & Gillian H. ROEHRIG
Case Studies of Secondary School Science Teachers Designing SSI-Based Instruction


Gözde AKOĞLU & Çiğdem KIZILÖZ
Print Awareness Skills and Home Literacy Environment of Turkish Preschoolers


Hülya KASAPOĞLU
Etkili Bir Yaratıcı Drama Liderinin Sahip Olması Gereken Özellikler: Katılımcı Görüşlerinin Nitel Analizi


Mehmet YILDIRIM & Coşkun BAYRAK
Üniversite Öğrencilerinin Spora Dayalı Fiziksel Aktivitelere Katılımları ve Yaşam Kalitelerinin Akademik Başarı ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği)


Mustafa ÖZTÜRK & Ali YILDIRIM
Relationships between Foreign Language Teachers’ Cognitions and Actions: Evidence from Instructors at Tertiary-level


Orhan ULUDAĞ, İlyas AKTAŞ & Hale ÖZDOĞAÇ ÖZGİT
Eğitim Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarının ve Örgüt Kültürünün Bilgi Paylaşımı Üzerindeki Etkileri: Örgüt Kültürünün Aracı Rolü


Özlem ULAŞ & Seval KIZILDAĞ
Kariyer Engelleri Ölçeği’nin (KEÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Tuncay ERGENE, Arif ÖZER, Dilek GENÇTANIRIM KURT, Fatma ARICI, Selen DEMİRTAŞ-ZORBAZ, Seval KIZILDAĞ, Tülin ACAR & Paul HOARD
The Risk behaviours of high school students and causes thereof: a qualitative study


Yasemin BAKİ
6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Kaygılarının Türkçe Dersine İlişkin Tutum Üzerine Etkisinde Sınıfın ve Cinsiyetin Rolü


Yusuf TÜRKER & Kazım ÇELİK
İş ve Aile Çatışmasının Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisinde İş Doyumunun Aracı Rolü


Yücel ÖKSÜZ & Elif GÜVEN DEMİR
Açık Uçlu Başarı Testi İle Çoktan Seçmeli Başarı Testinin Psikometrik Özellikleri Ve Öğrenci Performansı Açısından Karşılaştırılması


Zehra ATBAŞI & Necdet KARASU
Uygulama Örneği Üzerinden Sosyal Geçerlik Kavramının Anlamı ve Değerlendirilmesi


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı