Anasayfa


ULAKBİM, TRDİZİN Dergi Değerlendirme Kriterlerini 2020 yılı için güncellemiş, bilimsel araştırmalarda olması gereken etik kurul izni ile ilgili maddeleri detaylandırmıştır. Bu kapsamda, dergimize 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yüklenen tüm makalelerden etikle ilgili aşağıdaki bilgi ve belgeler istenecektir. Bu bilgi ve belgeler olmadan makalelerin değerlendirme süreci tamamlansa dahi kabul edilmeyecekler, doi numarası verilerek erken görünüm şeklinde yayına alınmayacaklardır.

 

MAKALELER İÇİN YAZARLARDAN İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER

 

  • 1 Ocak 2020 sonrasında yüklenip süreci devam eden tüm makalelerin Etik Kurul Onayının alınması zorunluluktur. Makalelerin yeni makale şablonuna göre hazırlanması ve etik kurul bilgi ve beyanlarının makalede belirtilmesi ve belgelendirilmesi gerekmektedir. İzinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makalenin ilk sayfasındaki dipnotta yer verilmelidir.

 

  • Makale şablonundaki “Araştırma ve Yayın Etiği Beyanı” alanında, yazarların etik beyanlarına yer verilmelidir. Bu beyanda “araştırma ve yayın etiğine uyulduğuna” ve/veya “kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edildiğine” ilişkin ifadelere yer verilmelidir. Ayrıca “Araştırma ve Yayın Etiği Beyanı”ndan sonra, “Yazarların Makaleye Katkı Oranları”, “Destek Beyanı”, “Teşekkür” ve “Çıkar Beyanı” gibi alanlara yer verilmelidir. Bunlardan “Yazarların Makaleye Katkı Oranları” ve “Çıkar Beyanı” zorunlu olarak kullanılmalıdır. “Teşekkür” ve “Destek Beyanı” ise zorunlu değildir.

 

  • Makale kabulü sonrasında, yazar garanti ve yükümlülük belgesi ile birlikte etik kurul belgesinin de sunulması gerekmektedir. Etik kurul belgesi sunulmayan ve bu belgeye ilişkin bilgilere makale içinde yer vermeyen makalelere kesinlikle doi numarası verilmeyecek ve dergimizde yayımlanmaları mümkün olmayacaktır.

 

 

 MAKALE YAZIM ŞABLONU DEĞİŞİKLİĞİ

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisine makale gönderimi için kullanılan şablon değiştirilmiştir. 2020 yılı 35. cilt 1. sayıdan itibaren yeni şablonun kullanımına başlanacaktır. Yazarların makale yüklemeden önce makalelerini yeni şablona göre hazırlayıp göndermeleri gerekmektedir. Hakem sürecindeki makalelerin yeni şablona göre yeniden düzenlenmesi kabul süreci sonrasında yazarlarca gerçekleştirilecek, daha sonra doi numarası verilecektir. Dergimize hali hazırda yüklenmiş makalelerle ilgili şu aşamada yazarların yapması gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Erken görünümde bekleyen makalelerin yazarlarından, makaleleri bir sayıya atanmadan önce yeni şablona göre düzenlemelerini yapmaları istenecektir. Yeni şablona ulaşmak için tıklayınız.

 

 ÖZEL SAYI DUYURUSU

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020 yılında "e-Assessment: International Perspectives" başlıklı bir özel sayı çıkarmayı planlamaktadır. Özel Sayı çağrısına ulaşmak için tıklayınız.

 

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisine gönderilen ve kabul edilen makaleler, intihal tarama programlarından geçirilerek ve yazarlar tarafından imzalanmış Yazar Garanti ve Yükümlülük Formu alınarak yayımlanmaktadır. Makalelerin tüm sorumlulukları yazarlara aittir. İntihal tarama programları, farklı dillerde yazılmış metinlerdeki örtüşmeleri tespit edememektedir.

 

 Dergimizin yeni yayın politikasına göre bundan sonra yayınlanacak olan sayılarda ağırlıklı olarak İngilizce makalelere öncelik verilecektir.

 

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin 2020 yılı 35. cilt 1. sayısı yayımlanmıştır.

Son Sayı | 35 (1), 2020


Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenicilerinin Sözcük Dağarcıkları Üzerine Bir İnceleme
Burak TÜFEKÇİOĞLU


Sciencestart!™ Destekli Fen Eğitim Programının 60-72 Aylık Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine ve Bilimsel Tutuma Güvenme ve Yönelime Etkisi
Erhan ALABAY, Safiye Sunay Yıldırım DOĞRU & Berrin AKMAN


Akran Zorbalığının Ortaokul Öğrencileri Arasındaki Yaygınlığının İncelenmesi
Füsun GÖKKAYA & Serap TEKİNSAV SÜTCÜ


Açıklayıcı fen metni okunurken aktif hale gelen bilişsel ve üstbilişsel stratejilerin kavramsal anlamaya etkisi
Gülfem Dilek YURTTAŞ KUMLU & Nejla YÜRÜK


Velilerin Okul İklimi ve Veli Katılımı Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Hasan Yücel ERTEM & Gökçe GÖKALP


Does Reading Strategy Affect Paragraph Comprehension?: Verification with Eye Tracking Measures
Meva BAYRAK KARSLİ, Turgay DEMİREL & Engin KURŞUN


Hacettepe Üniversitesi’nde Çalışan Araştırma Görevlilerinin Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin Yordanması
Muharrem KOÇ & İbrahim KEKLİK


Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Politika Algıları ile Örgütsel Bağlılıkları ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki
Osman Tayyar ÇELİK & Mehmet ÜSTÜNER


Evaluation of Human Rights, Democracy and Civics Curriculum through Eisner’s Evaluation Framework
Özge KARAKUŞ ÖZDEMİRCİ, Afra Nur AKSOY & Ahmet OK


Çalışan ve Çalışmayan Ergenlerde Zorbalık Davranışının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Pelin ÜLKER ATAV & Gülen BARAN


Akademik Öz-yeterlik Arttırma: Erken Ergenler Arasında Uygulanmış Bir Müdahale Programının Etkinliği
Sabahat Çiğdem BAĞCI


Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Odaklı Epistemolojik İnançları, Öğrenme Yaklaşımları, Akademik Risk Alma Davranışları ve Ders Başarıları Arasındaki İlişkiler: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi
Servet ÜZTEMUR, İsmail ACUN & Erkan DİNÇ


Beden Eğitimi Öğretmenleri için Algılanan Beden Okuryazarlığı Ölçeği’nin Faktör Yapısının Türkiye Örneklemine Yönelik Sınanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Süleyman MUNUSTURLAR & Günay YILDIZER


4 – 6 Yaş Grubu Çocuklar İçin Sözcük Derinliği Testinin Geliştirilmesi
Tüba KÜÇÜK DOĞAROĞLU & Funda ACARLAR


Farklı Formatlarda ve Ortamlarda Uygulanan Likert Tipi Ölçek ile Metrik Ölçeğin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Ufuk AKBAŞ, Şeyhmus AYDOĞDU & Şener BÜYÜKÖZTÜRK


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı