Öğretmen Vizyonlarında Değişimler: Üç Aday Öğretmene Yönelik Çoklu Durum Çalışması


The Changes in Teacher Visions: A Multiple Case Study of Three Beginning Teachers


Onur ERGÜNAY & Oktay Cem ADIGÜZEL


ÖZET
Bu araştırmanın amacı üç aday öğretmenin meslekteki ilk yıllarında öğretmen vizyonlarındaki değişimleri incelemektir. Üç aday öğretmenin vizyonlarındaki değişimlerin derinlemesine analizi için bir çoklu durum çalışması gerçekleştirilmiştir. Veriler amaçlı olarak seçilen gönüllü üç aday öğretmenden bir eğitim öğretim yılı boyunca bireysel görüşmeler, sınıf gözlemleri ve açık uçlu anketler yoluyla toplanmıştır. Her katılımcı öncelikle ayrı bir durum olarak belirlenmiş ve her birinden toplanan veriler içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Daha sonra her katılımcının öğretmen vizyonlarındaki değişimlerin karşılaştırılması için durumlar arası çözümleme gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, katılımcıların ilk yıl mesleki deneyimleri sürecinde genel öğretmen vizyonlarında, mesleki anlayışlarında, kuramsal ve uygulamaya dönük araçlarında, öğretim uygulamalarında ve eğilimlerinde değişimlerin olduğu belirlenmiştir.


ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate the changes in three beginning teachers’ visions during their first year in the profession. A multiple case study was conducted for in-depth analysis of the changes in three beginning teachers' visions. Data were collected from three volunteer purposefully chosen beginning teachers through individual interviews, classroom observations and open-ended questionnaires during a schooling year. Each participant was initially specified as separate cases and content analysis was used to analyse the data from each case. Then a cross-case analysis was conducted to compare the changes in each participant’s teacher visions. The results indicate that several changes appear in participants’ overall teacher visions, professional understanding, conceptual and practical tools, practices and dispositions throughout their first year teaching experience.


ANAHTAR KELİMELER: Öğretmen vizyonu, öğretmenliğe uyum, aday öğretmen, çoklu durum çalışması


KEYWORDS: Teacher vision, teacher induction, beginning teacher, multiple case study


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education