ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİN KARŞILAŞTIRMALI DURUM ÇALIŞMASI


COMPARATIVE STUDY ON THE VIEWS OF PARTICIPANTS FOR THE USAGE OF LEARNING TECHNOLOGIES


Assist.Prof.Dr. Gökmen DAĞLINear East Universitygokmendagli@kibrisonline.com


ÖZET
Öğretim teknolojilerinin derste kullanımı önem arz etmesi nedeniyle öğretmenlerin dersleri geleneksellikten kurtarmaları ve öğrencilere teknoloji okur-yazarlığı kazandırmaları için öğretim teknolojileri konularında gerekli bilgilere sahip olmaları ve onları öğretim esnasında etkili bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında derslerde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı etkinliklerde öğretim teknolojilerinin kullanılabilirliğine ilişkin öğretmenlerin, öğrencilerin ve okul yöneticilerinin düşüncelerini belirleyerek karşılaştırma yapmak ve ülkemizde eğitimin kalitesini artırmaya çalışarak dünyada yapılan reformlara ayak uydurmaktır. Yapılan bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme ve gözlem tekniği kullanılmıştır. Araştırmada öğretmenlere verilen hizmet içi eğitim seminerlerinin sayısının artırılması ve verilecek seminerlerin içeriğinde teknolojik araçların etkili kullanımına yönelik olarak düzenlenmesi, öğretmenlerin aktif rol alacağı uygulamaların yer alması ve yapılandırmacı eğitim konsepti hakkında öğretmenlerin bilgilendirilmeleri önerilmiştir.


ABSTRACT
Since the importance of the usage of educational technologies is increasing day by day, teachers need to save the lessons from traditionality and let the students gain their own technological literacy. The aim of this study here is to maintain the thoughts of the teachers, students and school administrators on the issue of using learning technologies based on constructivist approach at the primary school level with comparisons and then trying to improve the educational quality of our country in order to catch up with the world wide reforms done in this field. Interview and observation techniques, as the methods of qualitative research, are used in this study. As a result of this study it is found that the teachers are not capable of using the whole capacity of the learning technologies. That is why there should be an increase in the number of in-house education seminars. Not only the contents of those seminars should be designed for effective usage of technological tools but also there should be exercises for teachers to have active role during those seminars and teachers should be informed with the concept of constructivist education.


ANAHTAR KELİMELER: Eğitim, Teknoloji, Öğretmen, Öğrenci, Yapılandırmacı


KEYWORDS: Education, Tecnology, Teacher, Student, Constructivist

[PDF]