- (36), 2009


Arş. Gör. BAHATTİN DENİZ ALTUNOĞLU & Doç. Dr. ESİN ATAV
Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevre Risk Algısı


Lecturer Sibel ARIOĞUL
Academic Motivation of Pre-Service English Language


Yrd. Doç. Dr. Neşe ASLAN & Arş. Gör. Tuğçe GÜL
Küreselleşmenin Sosyal Boyutunun Hizmet İçi Eğitime Yansımasına Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri


Assist. Prof. Dr. Z. Canan CANDAŞ KARABABA
Effects of Cooperative Learning on Prospective Teachers’ Achievement and Social Interactions


Dr. Eren CEYLAN & Prof. Dr. Ömer GEBAN
Facilitating Conceptual Change in Understanding State of Matter and Solubility Concepts by Using 5E Learning Cycle Model


Prof. Dr. Hülya ÇINGI , Dr. Cem KADILAR & Dr. Güler KOÇBERBER
Türkiye’de İlköğretim ve Ortaöğretim Olanaklarının İlçe Bazında İncelenmesi


Yrd. Doç. Dr. Aytekin ÇÖKELEZ
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Tanecik Kavramı Hakkındaki Görüşleri: Bilgi Dönüşümü


Dr. Mine Canan DURMUŞOĞLU , Dr. Canan YANIK & Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU
Türk ve Azeri Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları


Yrd. Doç. Dr. Cevat ELMA, Yrd Doç. Dr. Alper KESTEN, Arş. Gör Abdullah N. DİCLE, Arş. Gör. Elif MERCAN, Yrd. Doç. Dr. Şakir ÇINKIR & Arş. Gör. Özcan PALAVAN
Medya Okur Yazarlığı Dersinin Okul Müdürlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi


Dr. Filiz EYÜBOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Feza ORHAN
Sayfa Uzunluğu Farklı Hiperortamların Öğrenme Performansı ve Memnuniyete Etkisi


Assist. Prof. Dr. Gülhayat GÖLBAŞI ŞİMŞEK & Res. Ast. Fatma NOYAN
The Effect of Perceived Instructional Effectiveness on Student Loyalty: A Multilevel Structural Equation Model


Yrd. Doç. Dr. Deniz GÜRÇAY , Yrd. Doç. Miraç YILMAZ & Yrd. Doç. Dr. Gülay EKİCİ
Öğretmen Kolektif Yeterlik İnancını Yordayan Faktörler


Yrd. Doç. Dr. Melek KALKAN & Yrd. Doç. Dr. Ercümend ERSANLI
The Effect of the Cognitive –Behavioral Marriage Enrichment Program on the Dysfunctional Attitudes of Couples


Galip KAYA & Doç. Dr. Arif ALTUN
E-Öğrenme Ortamları için Özlü Sözler Ontolojisi ve Görselleştirme Yazılı Geliştirilmesi


Doç. Dr. Hülya KELECİOĞLU & Doç. Dr. Filiz BİLGE
Akademik Beklentilere İlişkin Stres Anvanterinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Doç. Dr. F. Gülay KIRBAŞLAR , Arş. Gör. Çiğdem ÇINGIL BARIŞ & Prof. Dr. Muammer ÜNAL
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fermentasyon Konusundaki Yanlış Öğrenmelerinin Araştırılmasına Yönelik bir Çalışma


Dr. Özgür ÖZCAN , Res. Ast. Nilüfer DİDİŞ & Assoc. Prof. Dr. Mehmet Fatih TAŞAR
Students’ Conceptual Difficulties in Quantum Mechanics: Potential Well Problems


Assist. Prof. Dr. Raşit Özen & Assist. Prof. Dr. Altay EREN
Learning Styles and Motivational Styles in Different Academic Contexts: A Longitudinal Study


Arş. Gör. Ebru ÖZTÜRK
Sınıf Topluluğu Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Lecturer Özge ÖZYALÇIN OSKAY, Assist. Prof. Dr. Emine Erdem & Prof. Dr. Ayhan YILMAZ
Pre-Service Chemistry Teachers’ Beliefs About Teaching and Their Pedagogical Content Knowledge


Assist. Prof. Dr. Abdurrahman ŞAHİN & Assist. Prof. Dr. Hulusi ÇOKADAR
Değişim, Durağanlık ve Bağlam: Öğretmen Adaylarının Algıları


Arş. Gör. Çiğdem ŞAHİN
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Yeteneklerine Göre Günlüklerinin İncelenmesi


Öğrt. Caner ŞENGÜL & Dr. Tülay ÜSTÜNDAĞ
Fizik Öğretmenlerinin Eleştirel düşünme Eğilimi Düzeyleri ve Düzenledikleri Etkinliklerde Eleştirel Düşünmenin Yeri


Dr. Gaye TEKSÖZ, Doç. Dr. Ceren TEKKAYA & Yrd. Doç. Dr. Ayhan KÜRŞAT ERBAŞ
Geographical Regions as a Silent Predictor of Responsible Environmental Behaviour


Dr. Sibel TELLİ , Jale ÇAKIROĞLU & Perry Den BROK
Lise Öğretmenlerinin Kişilerarası Davranışları ve Öğretmen Profilleri


Hasan TÜRKSOY & Prof. Dr. Petek AŞKAR
Öğrenme Nesnelerinin Paylaşımında Anlamsal Web Teknolojilerinin Kullanımı


Arş. Gör. Şafak ULUÇINAR SAĞIR , Ayşe YALÇIN ÇELİK & Fulya ÖNER ARMAĞAN
Metalik Aktiflik Konusunun Öğretimine Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Etkisi


Yrd. Doç. Dr. Pervin ÜNLÜ
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fizik Yeteneklerinin Gelişiminin Ölçülmesi


Assist. Prof. Dr. Dorota WERBINSKA
A Profile of an Effective Teacher of English: A Qualitative Study from Poland


Asst. Prof. Dr. Banu YANGIN
The Relationship Between Readiness and Reading and Writing Performanse


Dr. Halil YURDUGÜL
Dört Farklı Alfa Katsayısının Psikometrik Açıdan Karşılaştırılması


Yrd. Doç. Dr. Kemal YÜRÜMEZOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Ayşe OĞUZ
Hipotez Test Sürecinde Çocukların ve Yetişkinlerin Bilimsel Düşünme Eğilimleri