- (36), 2009


Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevre Risk Algısı
Arş. Gör. BAHATTİN DENİZ ALTUNOĞLU & Doç. Dr. ESİN ATAV


Academic Motivation of Pre-Service English Language
Lecturer Sibel ARIOĞUL


Küreselleşmenin Sosyal Boyutunun Hizmet İçi Eğitime Yansımasına Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
Yrd. Doç. Dr. Neşe ASLAN & Arş. Gör. Tuğçe GÜL


Effects of Cooperative Learning on Prospective Teachers’ Achievement and Social Interactions
Assist. Prof. Dr. Z. Canan CANDAŞ KARABABA


Facilitating Conceptual Change in Understanding State of Matter and Solubility Concepts by Using 5E Learning Cycle Model
Dr. Eren CEYLAN & Prof. Dr. Ömer GEBAN


Türkiye’de İlköğretim ve Ortaöğretim Olanaklarının İlçe Bazında İncelenmesi
Prof. Dr. Hülya ÇINGI , Dr. Cem KADILAR & Dr. Güler KOÇBERBER


İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Tanecik Kavramı Hakkındaki Görüşleri: Bilgi Dönüşümü
Yrd. Doç. Dr. Aytekin ÇÖKELEZ


Türk ve Azeri Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları
Dr. Mine Canan DURMUŞOĞLU , Dr. Canan YANIK & Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU


Medya Okur Yazarlığı Dersinin Okul Müdürlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Cevat ELMA, Yrd Doç. Dr. Alper KESTEN, Arş. Gör Abdullah N. DİCLE, Arş. Gör. Elif MERCAN, Yrd. Doç. Dr. Şakir ÇINKIR & Arş. Gör. Özcan PALAVAN


Sayfa Uzunluğu Farklı Hiperortamların Öğrenme Performansı ve Memnuniyete Etkisi
Dr. Filiz EYÜBOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Feza ORHAN


The Effect of Perceived Instructional Effectiveness on Student Loyalty: A Multilevel Structural Equation Model
Assist. Prof. Dr. Gülhayat GÖLBAŞI ŞİMŞEK & Res. Ast. Fatma NOYAN


Öğretmen Kolektif Yeterlik İnancını Yordayan Faktörler
Yrd. Doç. Dr. Deniz GÜRÇAY , Yrd. Doç. Miraç YILMAZ & Yrd. Doç. Dr. Gülay EKİCİ


The Effect of the Cognitive –Behavioral Marriage Enrichment Program on the Dysfunctional Attitudes of Couples
Yrd. Doç. Dr. Melek KALKAN & Yrd. Doç. Dr. Ercümend ERSANLI


E-Öğrenme Ortamları için Özlü Sözler Ontolojisi ve Görselleştirme Yazılı Geliştirilmesi
Galip KAYA & Doç. Dr. Arif ALTUN


Akademik Beklentilere İlişkin Stres Anvanterinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Doç. Dr. Hülya KELECİOĞLU & Doç. Dr. Filiz BİLGE


Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fermentasyon Konusundaki Yanlış Öğrenmelerinin Araştırılmasına Yönelik bir Çalışma
Doç. Dr. F. Gülay KIRBAŞLAR , Arş. Gör. Çiğdem ÇINGIL BARIŞ & Prof. Dr. Muammer ÜNAL


Students’ Conceptual Difficulties in Quantum Mechanics: Potential Well Problems
Dr. Özgür ÖZCAN , Res. Ast. Nilüfer DİDİŞ & Assoc. Prof. Dr. Mehmet Fatih TAŞAR


Learning Styles and Motivational Styles in Different Academic Contexts: A Longitudinal Study
Assist. Prof. Dr. Raşit Özen & Assist. Prof. Dr. Altay EREN


Sınıf Topluluğu Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Arş. Gör. Ebru ÖZTÜRK


Pre-Service Chemistry Teachers’ Beliefs About Teaching and Their Pedagogical Content Knowledge
Lecturer Özge ÖZYALÇIN OSKAY, Assist. Prof. Dr. Emine Erdem & Prof. Dr. Ayhan YILMAZ


Değişim, Durağanlık ve Bağlam: Öğretmen Adaylarının Algıları
Assist. Prof. Dr. Abdurrahman ŞAHİN & Assist. Prof. Dr. Hulusi ÇOKADAR


Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Yeteneklerine Göre Günlüklerinin İncelenmesi
Arş. Gör. Çiğdem ŞAHİN


Fizik Öğretmenlerinin Eleştirel düşünme Eğilimi Düzeyleri ve Düzenledikleri Etkinliklerde Eleştirel Düşünmenin Yeri
Öğrt. Caner ŞENGÜL & Dr. Tülay ÜSTÜNDAĞ


Geographical Regions as a Silent Predictor of Responsible Environmental Behaviour
Dr. Gaye TEKSÖZ, Doç. Dr. Ceren TEKKAYA & Yrd. Doç. Dr. Ayhan KÜRŞAT ERBAŞ


Lise Öğretmenlerinin Kişilerarası Davranışları ve Öğretmen Profilleri
Dr. Sibel TELLİ , Jale ÇAKIROĞLU & Perry Den BROK


Öğrenme Nesnelerinin Paylaşımında Anlamsal Web Teknolojilerinin Kullanımı
Hasan TÜRKSOY & Prof. Dr. Petek AŞKAR


Metalik Aktiflik Konusunun Öğretimine Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Etkisi
Arş. Gör. Şafak ULUÇINAR SAĞIR , Ayşe YALÇIN ÇELİK & Fulya ÖNER ARMAĞAN


Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fizik Yeteneklerinin Gelişiminin Ölçülmesi
Yrd. Doç. Dr. Pervin ÜNLÜ


A Profile of an Effective Teacher of English: A Qualitative Study from Poland
Assist. Prof. Dr. Dorota WERBINSKA


The Relationship Between Readiness and Reading and Writing Performanse
Asst. Prof. Dr. Banu YANGIN


Dört Farklı Alfa Katsayısının Psikometrik Açıdan Karşılaştırılması
Dr. Halil YURDUGÜL


Hipotez Test Sürecinde Çocukların ve Yetişkinlerin Bilimsel Düşünme Eğilimleri
Yrd. Doç. Dr. Kemal YÜRÜMEZOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Ayşe OĞUZ


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı