- (33), 2007


33. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

Öz-Duyarlık Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Ümran AKIN, Arş. Gör. Ahmet AKIN & Prof. Dr. Ramazan ABACI


Bilimsel Süreç Becerileri ile Bilimsel Yaratıcılık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Arş. Gör. Hilal AKTAMIŞ & Prof. Dr. Ömer ERGİN


Yabancı Dil Eğitimi Programlarında Türk Eğitim Tarihi Dersinin Önemi ve İçeriğine İlişkin Öğrenci Görüşleri
Yrd. Doç. Dr. Arda ARIKAN, Yrd. Doç. Dr. Şerife ÜNVER & Öğr. Gör. H. Sezgi SARAÇ-SÜZER


INVESTIGATION OF APPOINTING TEACHERS EMPLOYED IN THE PUBLIC EDUCATION INSTITUTIONS IN TURKEY
Assist. Prof. Dr. Ramazan BAŞTÜRK


Oyun-Tabanlı Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Bilgisayar Dersindeki Başarıları ve Öz-Yeterlik Algıları Üzerine Etkileri
Ezgi BAYIRTEPE & Yrd. Doç. Dr. Hakan TÜZÜN


AN INVESTIGATION INTO THE CRITICAL THINKING SKILLS OF UNIVERSITY STUDENTS
Assoc. Prof. Dr. Asude BİLGİN & Assist. Prof. Dr. Jale ELDELEKLİOĞLU


Geometriye Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi
Öğr. Gör. Berna CANTÜRK GÜNHAN & Yrd. Doç. Dr. Neşe BAŞER


Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ile Yıldırma Arasındaki İlişki
Yrd. Doç. Dr. Necati CEMALOĞLU


İlköğretim Okulu Müdürlerinin Hizmet Yönelimli Liderlik Rollerini Gerçekleştirme Düzeyleri
Yrd. Doç. Dr. Yusuf CERİT


Matematiğin Öğretim Biçimlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Yrd. Doç. Dr. Yüksel DEDE


Fen Bilgisi 6, 7, ve 8. Sınıf Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ


Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Bazı Akademik Hizmetlere İlişkin Beklenti ve Memnuniyet Düzeyleri
Dr. C. Ergin EKİNCİ & Dr.Berrin BURGAZ


Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Hakkındaki Yeterlik Algıları ve Karşılaştıkları Sorunlar
Doç. Dr. Selahattin GELBAL & Yrd. Doç. Dr. Hülya KELECİOĞLU


İşitsel/Sözel Yaklaşımla Eğitim Gören İşitme Engelli Öğrencilerin Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Ümit GİRGİN & Öğr. H. Pelin KARASU


İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenilmiş Güçlülük ve Otomatik Düşünce Biçimi Arasındakı İlişki
Dr. Berna GÜLOĞLU & Prof. Dr. Gül AYDIN


İlköğretim Müfredatındaki Hayat Bilgisi Derslerinin, Öğrencileri Fen Öğrenmeye Hazırlamadaki Etkileri
Prof. Dr. Tohit GÜNEŞ & Arş. Gör. Sibel DEMİR


Okulöncesi Eğitime Babaların Katılım Düzeyi ile İlişkili Değişkenlerin İncelenmesi
Doç. Dr. Işık GÜRŞİMŞEK, Sara KEFİ & Yrd. Doç. Dr. Günseli GİRGİN


THE TITLES SPEAKING General methods of teaching / learning of the FLE
Assoc. Prof. Dr. Ece KORKUT


Bilgisayar Kursunun Bilgisayara Yönelik Başarı, Tutum ve Öz-Yeterlik İnançları Üzerine Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar KÖSEOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Miraç YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Cem GERÇEK & Prof. Dr. Haluk SORAN


ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK BİLGİ VE TUTUMLARINA “ÇEVRE VE İNSAN” DERSİ İLE GÖNÜLLÜ ÇEVRE KURULUŞLARININ ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Naim UZUN & Prof. Dr. Necdet SAĞLAM


INTERCULTURAL PREPARATORY TRAINING FOR TURKISH ERASMUS EXCHANGE STUDENTS
Assist. Prof. Dr. Şerife ÜNVER


Yurt Dışına Giden Hacettepe Üniversitesi Erasmus Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeyleri
Dr. Esed YAĞCI, Dr. C. Ergin EKİNCİ, Dr. Berrin BURGAZ, Dr. Hülya KELECİOĞLU & Dr. Tuncay ERGENE


İlköğretim Fen ve Teknoloji Programındaki Değişimin Öğretmenlere Yansımaları
Yrd. Doç. Dr. Selami YANGIN & Yrd. Doç. Dr. Halil DİNDAR


Akademik Özyeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması
Yrd. Doç. Dr. Miraç YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Deniz GÜRÇAY & Yrd. Doç. Dr. Gülay EKİCİ


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı