- (33), 2007


33. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

Ümran AKIN, Arş. Gör. Ahmet AKIN & Prof. Dr. Ramazan ABACI
Öz-Duyarlık Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Arş. Gör. Hilal AKTAMIŞ & Prof. Dr. Ömer ERGİN
Bilimsel Süreç Becerileri ile Bilimsel Yaratıcılık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi


Yrd. Doç. Dr. Arda ARIKAN, Yrd. Doç. Dr. Şerife ÜNVER & Öğr. Gör. H. Sezgi SARAÇ-SÜZER
Yabancı Dil Eğitimi Programlarında Türk Eğitim Tarihi Dersinin Önemi ve İçeriğine İlişkin Öğrenci Görüşleri


Assist. Prof. Dr. Ramazan BAŞTÜRK
INVESTIGATION OF APPOINTING TEACHERS EMPLOYED IN THE PUBLIC EDUCATION INSTITUTIONS IN TURKEY


Ezgi BAYIRTEPE & Yrd. Doç. Dr. Hakan TÜZÜN
Oyun-Tabanlı Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Bilgisayar Dersindeki Başarıları ve Öz-Yeterlik Algıları Üzerine Etkileri


Assoc. Prof. Dr. Asude BİLGİN & Assist. Prof. Dr. Jale ELDELEKLİOĞLU
AN INVESTIGATION INTO THE CRITICAL THINKING SKILLS OF UNIVERSITY STUDENTS


Öğr. Gör. Berna CANTÜRK GÜNHAN & Yrd. Doç. Dr. Neşe BAŞER
Geometriye Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi


Yrd. Doç. Dr. Necati CEMALOĞLU
Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ile Yıldırma Arasındaki İlişki


Yrd. Doç. Dr. Yusuf CERİT
İlköğretim Okulu Müdürlerinin Hizmet Yönelimli Liderlik Rollerini Gerçekleştirme Düzeyleri


Yrd. Doç. Dr. Yüksel DEDE
Matematiğin Öğretim Biçimlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri


Yrd. Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ
Fen Bilgisi 6, 7, ve 8. Sınıf Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi


Dr. C. Ergin EKİNCİ & Dr.Berrin BURGAZ
Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Bazı Akademik Hizmetlere İlişkin Beklenti ve Memnuniyet Düzeyleri


Doç. Dr. Selahattin GELBAL & Yrd. Doç. Dr. Hülya KELECİOĞLU
Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Hakkındaki Yeterlik Algıları ve Karşılaştıkları Sorunlar


Yrd. Doç. Dr. Ümit GİRGİN & Öğr. H. Pelin KARASU
İşitsel/Sözel Yaklaşımla Eğitim Gören İşitme Engelli Öğrencilerin Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi


Dr. Berna GÜLOĞLU & Prof. Dr. Gül AYDIN
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenilmiş Güçlülük ve Otomatik Düşünce Biçimi Arasındakı İlişki


Prof. Dr. Tohit GÜNEŞ & Arş. Gör. Sibel DEMİR
İlköğretim Müfredatındaki Hayat Bilgisi Derslerinin, Öğrencileri Fen Öğrenmeye Hazırlamadaki Etkileri


Doç. Dr. Işık GÜRŞİMŞEK, Sara KEFİ & Yrd. Doç. Dr. Günseli GİRGİN
Okulöncesi Eğitime Babaların Katılım Düzeyi ile İlişkili Değişkenlerin İncelenmesi


Assoc. Prof. Dr. Ece KORKUT
THE TITLES SPEAKING General methods of teaching / learning of the FLE


Yrd. Doç. Dr. Pınar KÖSEOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Miraç YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Cem GERÇEK & Prof. Dr. Haluk SORAN
Bilgisayar Kursunun Bilgisayara Yönelik Başarı, Tutum ve Öz-Yeterlik İnançları Üzerine Etkisi


Yrd. Doç. Dr. Naim UZUN & Prof. Dr. Necdet SAĞLAM
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK BİLGİ VE TUTUMLARINA “ÇEVRE VE İNSAN” DERSİ İLE GÖNÜLLÜ ÇEVRE KURULUŞLARININ ETKİSİ


Assist. Prof. Dr. Şerife ÜNVER
INTERCULTURAL PREPARATORY TRAINING FOR TURKISH ERASMUS EXCHANGE STUDENTS


Dr. Esed YAĞCI, Dr. C. Ergin EKİNCİ, Dr. Berrin BURGAZ, Dr. Hülya KELECİOĞLU & Dr. Tuncay ERGENE
Yurt Dışına Giden Hacettepe Üniversitesi Erasmus Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeyleri


Yrd. Doç. Dr. Selami YANGIN & Yrd. Doç. Dr. Halil DİNDAR
İlköğretim Fen ve Teknoloji Programındaki Değişimin Öğretmenlere Yansımaları


Yrd. Doç. Dr. Miraç YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Deniz GÜRÇAY & Yrd. Doç. Dr. Gülay EKİCİ
Akademik Özyeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması