- (23), 2002


23. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

THREE DIMENSIONAL ART WORK IN TURKISH PRIMARY SCHOOLS
Dr. Burcu AKBAYRAK


OKULÖNCESi ÇOCUKLARıN EV YAŞANTısINDAKi TEKNOLOJiK ETKiLEŞiMLERiNiN BiLGiSAYAR OKURYAZARllGI BECERiLERI ÜZERiNDEKi ETKisi
Doç. Dr. Buket AKKOYUNLU & Doç. Dr. Belma TUĞRUL


iLKÖGRETiM MATEMATiK ÖGRETMEN ADAYLARıNIN ORANTısAL AKıL YÜRÜTME BECERiLERi ÜZERiNE NiTELiKSEL BiR ÇALIŞMA
Arş. Gör. Oylum AKKUŞ ÇIKLA & Arş. Gör. Asuman DUATEPE


SOSYAL BiLGiLER DERSiNDE ÇOKLU ORTAMıN ÖGRENCiLERiN AKADEMiK BAŞARILARI VE DERSE KARŞI TUTUMLARı ÜZERiNDEKi ETKiSi
Arş. Gör. Sertel ALTINIŞIK & Yrd. Doç. Feza ORHAN


GENEL KiMYA LABORATUVAR UYGULAMALARININ ÖGRENCi VE ÖGRETiM ELEMANı GÖZÜYLE DEGERLENDiRiLMESi
Doç. Dr. Alipaşa AYAS, Arş. Gör. Sevilay KARAMUSTAFAOGLU, Arş. Gör. Serkan SEVİM & Arş. Gör. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU


MATEMATiK ÖGRETiMiNDE DiL ÖLÇEGi
Dr. Gaye ÇALlKOÖLU BALİ


ÖGRETMENLERiN MATEMATiGiN DOGASI VE ÖGRETiMi iLE iLGili iNANÇLARlNIN MATEMATiK EGiTiMiNDEKi ÖNEMi
S. Cenap BAYDAR & Doç. Dr. Safure BULUT


İlköğretim öğrencilerinin çevre eğitiminde sera etkisi ile ilgili kavram yanılgıları
Arş. Gör. Orçun BOZKURT & Arş. Gör. Özlem CANSÜNGÜ (KORAY)


Program geliştirmede yapılandırmacılık yaklaşımı
Arş. Gör. Eda ERDEM & Prof. Dr. Özcan DEMİREL


LisE ÖGRENCiLERiNiN TEMEL POLiMER BiLGiLERi ÜZERiNE BiR ÇALIŞMA
Yrd. Doç. Dr. Emine ERDEM & Prof. Dr. İnci MORGİL


WWW ÜZERiNDEN BiLGiYE ERiŞiM KONUSUNDA SAHip OLUNAN BiLGi DÜZEYi VE BU KONUDA HisSEDiLEN BiLGi iHTiYACı ÜZERiNE BiR ÇALIŞMA
Yrd. Doç. Dr. Mukaddes ERDEM & Doç. Dr. Buket AKKOYUNLU


TÜRKiYE'DEKi iLKÖGRETiM OKULLARıNDA Viii. SINIF FEN BiLGiSi DERSi UYGULAMALARI: ELEMENTLERDEN BiLEŞiK OLUŞUMUNUN GÖSTERiLMESi içiN YENi BiR DENEYSEL YÖNTEM
Arş. Gör. Soner ERGÜL , Öğr. Suzan ERGÜL & Arş. Gör. Hüseyin KÜÇÜKÖZER


OKULÖNCESi ÖGRETMENLiGi ÖGRENCiLERiNE AiT TÜRKiYE PROFiL ARAŞTIRMASI
Semra ERKAN, Belma TUGRUL, Elif ÜSTÜN, Berrin AKMAN, Mine ŞENDOĞDU, Eda KARGI, Menekşe BOZ & Tülin GÜLER


BiYOLOJi ÖGRETiMiNDE BiLGiSAYAR DESTEKLi ÖGRETiMiN VE ÇALIŞMA YAPRAKLARıNıN ÖGRENCiLERiN BAŞARısı VE BiLGiSAYARA KARŞI TUTUMLARINA ETKILERi
Öğrt. M. Hakan GÜLER & Prof. Dr. Necdet SAĞLAM


3. ULUSLARARASI MATEMATiK VE FEN BiLGiSi ÇALIŞMASI-TEKRAR SONUÇLARININ TÜRKiYE içiN DEGERLENDiRiLMESi
Dr. S. Aslı ÖZGÜN-KOCA & Dr. Ahmet İlhan ŞEN


AN INVESTIGATION OF FIRST YEAR UNIVERSITY STUDENTS' UNDERSTANDING OF MAGNETIC FORCE RELATIONS BETWEEN TWO CURRENT CARRYING CONDUCTORS A CASE STUDY: BALIKESıR UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATION
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sabri KOCAKÜLAH


FEN EGiTiMiNDE ÖGRENCiLERiN GELişIMiNi DEGERLENDiRMEK içiN PORTFOLYO KULLANIMI ÜZERINE BIR INCELEME*
Dr. Hünkar KORKMAZ & Doç. Dr. Fitnat KAPTAN


LisE ÖGRENCiLERiNiN PROBLEM ÇÖZME BECERiLERi (
Doç. Dr. Fidan KORKUT


LisE 1 BiYOLOJi DERS KiTAPLARI VE HAFTAlıK DERS SAATLERi HAKKINDA ÖGRENCi ÖGRETMEN VE OKUL YÖNETiCiLERiNiN GÖRÜŞ VE ÖNERiLERi
Bil. Uzm. Hatice MÜLAYİM & Prof. Dr. Haluk SORAN


KENDiNi GÖSTERiM ÖZELLiGiNiN ÖGRETMENLiK MESLEGi iLE iLişKisi
Arş. Gör. Zeynep Sonay POLAT & Doç. Dr. Aysun UMAY


iLKÖGRETiM OKULLARı VE LiSELERDE ÖGRENiM GÖREN KIZ VE ERKEK ÖGRENCiLERiN BEDEN EGiTiMi VE SPOR DERSiNE iLiŞKiN TUTUMLAR
Metin ŞİŞKO & Gıyasettin DEMİRHAN


INIF ÖGRETMENLiGi 1. SINIF ÖGRENCiLERiNiN FEN BiLiMLERI VE FEN BiLGiSi ÖGRETiMiNE YÖNELiK TUTUMLARı
Yrd. Doç. Dr. LütfuIlah TÜRKMEN


KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARıN BENLiK ALGıSıNıN iNCELENMESi
Doç. Dr. Elif ÜSTÜN & Doç. Dr. Berrin AKMAN


ÖGRENCiLERiN ELEKTROKiMYA KONUSUNDAKi KAVRAM YANıLGıLARı
Doç. Dr. Ayhan YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Emine ERDEM & Prof. Dr. İnci MORGİL


OKULÖNCESi DÖNEMDE MATEMATiK
Doç. Dr. Berrin AKMAN


NEVŞEHiR iLi NÜFUSU VE NÜFUSUN EGiTiM DURUMU (1935 - 1996)*
Dr. Mustafa Kemal ÖZTÜRK


MISCONCEPTIONS AS BARRIER TO UNDERSTANDING BIOLOGV
Yrd. Doç. Dr. Ceren TEKKAYA


BLOOM'UN TAKSONOMIK SÜREÇLERINE ETKILEŞIMCI TAKSONOMI AÇısıNDAN BIR BAKıŞ
Doç. Dr. Belma TUĞRUL


ÖTEKI MATEMATIK
Doç. Dr. Aysun UMAY


MEASURINO AND PREDICTINO ORADUATE STUDENTS' ATTITUDES TOWARD STATISTICS
Prof. Dr. Meral AKSU & Assist. Prof. Dr. Lynette Heim BIKOS


ANALYSIS OF STUDENT TEACHERS' TEACHING BEHAVIOR IN PHYSICAL EDUCATION
Dr. Şeref ÇiÇEK & Yrd. Doç. Dr. Settar KOÇAK


OKULÖNCESi ÖGRETMEN ADAYLARıNIN KULLANDIKLARI ÖGRENME STRATEJiLERi
Yrd. Doç. Dr. Hülya HAMURCU


ORTAÖGRETiM ÖGRENCiLERINiN ÜNivERSiTEVE GiRiş sıNAVLARı VE SINAVıN ÖĞRENiMLERiNE ETKiSi HAKKıNDAKi GÖRÜŞLERi
Yrd. Doç. Dr. Hülya KELECİOĞLU


THE EFFECT OF COGNITIVE CONFLICT AND CONCEPTUAL CHANGE TEXT ON STUDENTS' ACHIEVEMENT RELATED TO FIRST DEGREE EQUATIONS WITH ONE UNKNOWN
Teacher Yurdagül TOKA & Prof. Dr. Petek AŞKAR


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı