- (23), 2002


23. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

Dr. Burcu AKBAYRAK
THREE DIMENSIONAL ART WORK IN TURKISH PRIMARY SCHOOLS


Doç. Dr. Buket AKKOYUNLU & Doç. Dr. Belma TUĞRUL
OKULÖNCESi ÇOCUKLARıN EV YAŞANTısINDAKi TEKNOLOJiK ETKiLEŞiMLERiNiN BiLGiSAYAR OKURYAZARllGI BECERiLERI ÜZERiNDEKi ETKisi


Arş. Gör. Oylum AKKUŞ ÇIKLA & Arş. Gör. Asuman DUATEPE
iLKÖGRETiM MATEMATiK ÖGRETMEN ADAYLARıNIN ORANTısAL AKıL YÜRÜTME BECERiLERi ÜZERiNE NiTELiKSEL BiR ÇALIŞMA


Arş. Gör. Sertel ALTINIŞIK & Yrd. Doç. Feza ORHAN
SOSYAL BiLGiLER DERSiNDE ÇOKLU ORTAMıN ÖGRENCiLERiN AKADEMiK BAŞARILARI VE DERSE KARŞI TUTUMLARı ÜZERiNDEKi ETKiSi


Doç. Dr. Alipaşa AYAS, Arş. Gör. Sevilay KARAMUSTAFAOGLU, Arş. Gör. Serkan SEVİM & Arş. Gör. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU
GENEL KiMYA LABORATUVAR UYGULAMALARININ ÖGRENCi VE ÖGRETiM ELEMANı GÖZÜYLE DEGERLENDiRiLMESi


Dr. Gaye ÇALlKOÖLU BALİ
MATEMATiK ÖGRETiMiNDE DiL ÖLÇEGi


S. Cenap BAYDAR & Doç. Dr. Safure BULUT
ÖGRETMENLERiN MATEMATiGiN DOGASI VE ÖGRETiMi iLE iLGili iNANÇLARlNIN MATEMATiK EGiTiMiNDEKi ÖNEMi


Arş. Gör. Orçun BOZKURT & Arş. Gör. Özlem CANSÜNGÜ (KORAY)
İlköğretim öğrencilerinin çevre eğitiminde sera etkisi ile ilgili kavram yanılgıları


Arş. Gör. Eda ERDEM & Prof. Dr. Özcan DEMİREL
Program geliştirmede yapılandırmacılık yaklaşımı


Yrd. Doç. Dr. Emine ERDEM & Prof. Dr. İnci MORGİL
LisE ÖGRENCiLERiNiN TEMEL POLiMER BiLGiLERi ÜZERiNE BiR ÇALIŞMA


Yrd. Doç. Dr. Mukaddes ERDEM & Doç. Dr. Buket AKKOYUNLU
WWW ÜZERiNDEN BiLGiYE ERiŞiM KONUSUNDA SAHip OLUNAN BiLGi DÜZEYi VE BU KONUDA HisSEDiLEN BiLGi iHTiYACı ÜZERiNE BiR ÇALIŞMA


Arş. Gör. Soner ERGÜL , Öğr. Suzan ERGÜL & Arş. Gör. Hüseyin KÜÇÜKÖZER
TÜRKiYE'DEKi iLKÖGRETiM OKULLARıNDA Viii. SINIF FEN BiLGiSi DERSi UYGULAMALARI: ELEMENTLERDEN BiLEŞiK OLUŞUMUNUN GÖSTERiLMESi içiN YENi BiR DENEYSEL YÖNTEM


Semra ERKAN, Belma TUGRUL, Elif ÜSTÜN, Berrin AKMAN, Mine ŞENDOĞDU, Eda KARGI, Menekşe BOZ & Tülin GÜLER
OKULÖNCESi ÖGRETMENLiGi ÖGRENCiLERiNE AiT TÜRKiYE PROFiL ARAŞTIRMASI


Öğrt. M. Hakan GÜLER & Prof. Dr. Necdet SAĞLAM
BiYOLOJi ÖGRETiMiNDE BiLGiSAYAR DESTEKLi ÖGRETiMiN VE ÇALIŞMA YAPRAKLARıNıN ÖGRENCiLERiN BAŞARısı VE BiLGiSAYARA KARŞI TUTUMLARINA ETKILERi


Dr. S. Aslı ÖZGÜN-KOCA & Dr. Ahmet İlhan ŞEN
3. ULUSLARARASI MATEMATiK VE FEN BiLGiSi ÇALIŞMASI-TEKRAR SONUÇLARININ TÜRKiYE içiN DEGERLENDiRiLMESi


Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sabri KOCAKÜLAH
AN INVESTIGATION OF FIRST YEAR UNIVERSITY STUDENTS' UNDERSTANDING OF MAGNETIC FORCE RELATIONS BETWEEN TWO CURRENT CARRYING CONDUCTORS A CASE STUDY: BALIKESıR UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATION


Dr. Hünkar KORKMAZ & Doç. Dr. Fitnat KAPTAN
FEN EGiTiMiNDE ÖGRENCiLERiN GELişIMiNi DEGERLENDiRMEK içiN PORTFOLYO KULLANIMI ÜZERINE BIR INCELEME*


Doç. Dr. Fidan KORKUT
LisE ÖGRENCiLERiNiN PROBLEM ÇÖZME BECERiLERi (


Bil. Uzm. Hatice MÜLAYİM & Prof. Dr. Haluk SORAN
LisE 1 BiYOLOJi DERS KiTAPLARI VE HAFTAlıK DERS SAATLERi HAKKINDA ÖGRENCi ÖGRETMEN VE OKUL YÖNETiCiLERiNiN GÖRÜŞ VE ÖNERiLERi


Arş. Gör. Zeynep Sonay POLAT & Doç. Dr. Aysun UMAY
KENDiNi GÖSTERiM ÖZELLiGiNiN ÖGRETMENLiK MESLEGi iLE iLişKisi


Metin ŞİŞKO & Gıyasettin DEMİRHAN
iLKÖGRETiM OKULLARı VE LiSELERDE ÖGRENiM GÖREN KIZ VE ERKEK ÖGRENCiLERiN BEDEN EGiTiMi VE SPOR DERSiNE iLiŞKiN TUTUMLAR


Yrd. Doç. Dr. LütfuIlah TÜRKMEN
INIF ÖGRETMENLiGi 1. SINIF ÖGRENCiLERiNiN FEN BiLiMLERI VE FEN BiLGiSi ÖGRETiMiNE YÖNELiK TUTUMLARı


Doç. Dr. Elif ÜSTÜN & Doç. Dr. Berrin AKMAN
KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARıN BENLiK ALGıSıNıN iNCELENMESi


Doç. Dr. Ayhan YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Emine ERDEM & Prof. Dr. İnci MORGİL
ÖGRENCiLERiN ELEKTROKiMYA KONUSUNDAKi KAVRAM YANıLGıLARı


Doç. Dr. Berrin AKMAN
OKULÖNCESi DÖNEMDE MATEMATiK


Dr. Mustafa Kemal ÖZTÜRK
NEVŞEHiR iLi NÜFUSU VE NÜFUSUN EGiTiM DURUMU (1935 - 1996)*


Yrd. Doç. Dr. Ceren TEKKAYA
MISCONCEPTIONS AS BARRIER TO UNDERSTANDING BIOLOGV


Doç. Dr. Belma TUĞRUL
BLOOM'UN TAKSONOMIK SÜREÇLERINE ETKILEŞIMCI TAKSONOMI AÇısıNDAN BIR BAKıŞ


Doç. Dr. Aysun UMAY
ÖTEKI MATEMATIK


Prof. Dr. Meral AKSU & Assist. Prof. Dr. Lynette Heim BIKOS
MEASURINO AND PREDICTINO ORADUATE STUDENTS' ATTITUDES TOWARD STATISTICS


Dr. Şeref ÇiÇEK & Yrd. Doç. Dr. Settar KOÇAK
ANALYSIS OF STUDENT TEACHERS' TEACHING BEHAVIOR IN PHYSICAL EDUCATION


Yrd. Doç. Dr. Hülya HAMURCU
OKULÖNCESi ÖGRETMEN ADAYLARıNIN KULLANDIKLARI ÖGRENME STRATEJiLERi


Yrd. Doç. Dr. Hülya KELECİOĞLU
ORTAÖGRETiM ÖGRENCiLERINiN ÜNivERSiTEVE GiRiş sıNAVLARı VE SINAVıN ÖĞRENiMLERiNE ETKiSi HAKKıNDAKi GÖRÜŞLERi


Teacher Yurdagül TOKA & Prof. Dr. Petek AŞKAR
THE EFFECT OF COGNITIVE CONFLICT AND CONCEPTUAL CHANGE TEXT ON STUDENTS' ACHIEVEMENT RELATED TO FIRST DEGREE EQUATIONS WITH ONE UNKNOWN


efdergi@hacettepe.edu.tr

http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara