33 (2), 2018


KAPAK
 
ÖNSÖZ
 
İÇİNDEKİLER
 
İÇ KAPAK
 
YAYIN VE YAZIM KURALLARI
 
Yrd. Doç. Dr. Ali KARABABA, Öğr. Gör. Tuncay ORAL & Doç. Dr. Bülent DİLMAÇ
Ortaokul Öğrencilerinde Okula Bağlılık ile Algılanan Sosyal Destek ve Değer Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Doç. Dr. Bahtiyar ERASLAN ÇAPAN
Secure Attachment and Forgiveness: The Mediating Role of Psychological Resilience


Burcu SEL & Doç. Dr. M. Akif SÖZER
Cumhuriyet Dönemi (1928-1948) Yurt Bilgisi Ders Kitaplarında Çocukluğun Politik Yapılanmasına İlişkin Bir Araştırma


Dr. Çiğdem Akın ARIKAN & Dr. Sümeyra SOYSAL
Güvenirlik Katsayılarının Kayıp Veri Atama Yöntemlerine Göre İncelenmesi


Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL & Arş. Gör. Dr. Sinem DÜNDAR
Developing a Scale for Self-Regulated L2 Learning Strategy Use


Ertan ÇETİNKAYA & Prof. Dr. Mehmet Fatih TAŞAR
Fen Bilimleri Eğitimi Alanında Türkiye Merkezli Argümantasyon Araştırmalarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi


Yrd. Doç. Dr. İrfan Nihan DEMİREL
Ortaokul Öğrencilerinin Şiddet İçerikli Programlara Yönelik Tutumları ile Kişilik Özelliklerinin Çizdikleri Resimlerine Yansıması


Yrd. Doç. Dr. Metin ELKATMIŞ
Comparison of Pre-service Teachers and Teachers’ Self-efficacy Beliefs


Yrd. Doç. Dr. Nejla GÜREFE
Ortaokul Öğrencilerinin Alan Ölçüm Problemlerinde Kullandıkları Stratejilerin Belirlenmesi


Uzm. Nevra ATIŞ AKYOL, Uzm. Cansu YILDIZ & Prof. Dr. Berrin AKMAN
Öğretmenlerin Akran Zorbalığına İlişkin Görüşleri Ve Zorbalıkla Baş Etme Stratejileri


Uzman Nilüfer ÇETİN & Prof. Dr. Esra CEYHAN
Lise Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışlarının Sürekli Kaygı, Akılcı Olmayan İnanç ve Öz Düzenleme ile İlişkisi


Özgür ULUBEY
Aday Öğretmen Yetiştirme Programının Aday Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi


Doç.Dr. Sabri SİDEKLİ & Arş.Gör. Eda AKDOĞDU
Öğrenme Stillerinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Başarılarını Yordama Gücü


Yrd. Doç. Dr. Salih BARDAKCI, Arş. Gör. Ömer ARSLAN, Büşra ULUHAN & Yafes CAN
Derse Bağlanma Durumu Üzerine Sosyokültürel Bir İnceleme


Yrd. Doç. Dr. Şenol SEZER
Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Tutumlarının Öğrencilerin Gelişimi Üzerindeki Etkileri: Fenomenolojik Bir Çözümleme


efdergi@hacettepe.edu.tr

http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara