33 (1), 2018


ÖNSÖZ
 
İÇİNDEKİLER
 
İÇ KAPAK
 
YAYIN VE YAZIM KURALLARI
Yrd. Doç. Dr. Bahadır NAMDAR & İ. Barış TUSKAN
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Argümantasyona Yönelik Görüşleri


Yrd. Doç. Dr. Burak DOĞRUYOL, Yrd. Doç. Dr. Başak Türküler AKA & Uzm. Psk. Esin ENİSOĞLU TİLBE
Okul Tipinin Okul Öncesi Dönem Davranış Düzenleme Becerileri Üzerindeki Etkisi


Dilara SAKA & Sabahat BURAK
Ortaokul öğrencilerinin müzik dersi yüklemeleri ile okul tükenmişlikleri arasındaki ilişkiler


Doç. Dr. Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK & Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK
Sosyal Bilgiler Dersinde Zaman Kapsülü Kullanımına Yönelik Öğrenci Tutumlarının ve Görüşlerinin İncelenmesi


Gökhan KARAASLAN & Prof. Dr. Necla TURANLI
Tanılayıcı Dallanmış Ağaç İle Karmaşık Sayılar Konusunda Kavram Yanılgıları Ve Hataları Belirleme Çalışması


Günay YILDIZER, İlker YILMAZ, Dilek YALIZ SOLMAZ & Deniz ŞİMŞEK
Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Sertifika Programlarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Öğretim Stilleri


Doç. Dr. Hakan Vahit ERKUTLU
Benevolent Leadership and Interpersonal Deviant Behaviors in Higher Education


Yard.Doç.Dr. Kevser BAYKARA ÖZAYDINLIK
Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Öğrenme Stratejileri ve Öğretmen Yeterlik Algıları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme


Yrd. Doç. Dr. Mecit ASLAN & Prof. Dr. Mustafa SAĞLAM
Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi


Yrd. Doç. Dr. Mehmet Murat PAYAM & Yrd. Doç. Dr. Esed YAĞCI
Polis Meslek Yüksek Okulları Polis Etiği Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi


Doç. Dr. Murat BAŞAR & Arş. Gör. Ahmet GÖNCÜ
Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğüyle İlgili Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Giderilmesi


Nihal YURTSEVEN & Sertel ALTUN
The Role of Self-Reflection and Peer Review in Curriculum-focused Professional Development for Teachers


Doç. Dr. Selami AYDIN, Prof. Dr. Leyla HARPUTLU, Arş. Gör. Şeyda SAVRAN ÇELİK, Arş. Gör. Özgehan UŞTUK & Arş. Gör. Serhat GÜZEL
Çocuklarda Yabancı Dil Kaygısı üzerine Betimsel Bir Araştırma


Doç. Dr. Yasemin YAVUZER, Yrd. Doç. Dr. Güldener ALBAYRAK & Arş. Gör. Gökay KELDAL
Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Düzeyleri, Kişisel Zorluk Deneyimi, Algıladıkları Sosyal Destek ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki


Doç. Dr. Yücel ÖKSÜZ, Arş. Gör. Elif GÜVEN DEMİR & Arş. Gör. Melek BABA ÖZTÜRK
Roman Çocukların Okul Doyumu Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Samsun İli Örneği)*