33 (1), 2018


ÖNSÖZ
 
İÇİNDEKİLER
 
İÇ KAPAK
 
YAYIN VE YAZIM KURALLARI
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Argümantasyona Yönelik Görüşleri
Yrd. Doç. Dr. Bahadır NAMDAR & İ. Barış TUSKAN


Okul Tipinin Okul Öncesi Dönem Davranış Düzenleme Becerileri Üzerindeki Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Burak DOĞRUYOL, Yrd. Doç. Dr. Başak Türküler AKA & Uzm. Psk. Esin ENİSOĞLU TİLBE


Ortaokul öğrencilerinin müzik dersi yüklemeleri ile okul tükenmişlikleri arasındaki ilişkiler
Dilara SAKA & Sabahat BURAK


Sosyal Bilgiler Dersinde Zaman Kapsülü Kullanımına Yönelik Öğrenci Tutumlarının ve Görüşlerinin İncelenmesi
Doç. Dr. Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK & Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK


Tanılayıcı Dallanmış Ağaç İle Karmaşık Sayılar Konusunda Kavram Yanılgıları Ve Hataları Belirleme Çalışması
Gökhan KARAASLAN & Prof. Dr. Necla TURANLI


Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Sertifika Programlarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Öğretim Stilleri
Günay YILDIZER, İlker YILMAZ, Dilek YALIZ SOLMAZ & Deniz ŞİMŞEK


Benevolent Leadership and Interpersonal Deviant Behaviors in Higher Education
Doç. Dr. Hakan Vahit ERKUTLU


Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Öğrenme Stratejileri ve Öğretmen Yeterlik Algıları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Yard.Doç.Dr. Kevser BAYKARA ÖZAYDINLIK


Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Mecit ASLAN & Prof. Dr. Mustafa SAĞLAM


Polis Meslek Yüksek Okulları Polis Etiği Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Murat PAYAM & Yrd. Doç. Dr. Esed YAĞCI


Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğüyle İlgili Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Giderilmesi
Doç. Dr. Murat BAŞAR & Arş. Gör. Ahmet GÖNCÜ


The Role of Self-Reflection and Peer Review in Curriculum-focused Professional Development for Teachers
Nihal YURTSEVEN & Sertel ALTUN


Çocuklarda Yabancı Dil Kaygısı üzerine Betimsel Bir Araştırma
Doç. Dr. Selami AYDIN, Prof. Dr. Leyla HARPUTLU, Arş. Gör. Şeyda SAVRAN ÇELİK, Arş. Gör. Özgehan UŞTUK & Arş. Gör. Serhat GÜZEL


Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Düzeyleri, Kişisel Zorluk Deneyimi, Algıladıkları Sosyal Destek ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki
Doç. Dr. Yasemin YAVUZER, Yrd. Doç. Dr. Güldener ALBAYRAK & Arş. Gör. Gökay KELDAL


Roman Çocukların Okul Doyumu Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Samsun İli Örneği)*
Doç. Dr. Yücel ÖKSÜZ, Arş. Gör. Elif GÜVEN DEMİR & Arş. Gör. Melek BABA ÖZTÜRK


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı