32 (3), 2017


ÖNSÖZ
 
İÇİNDEKİLER
 
İÇ KAPAK
 
YAYIN VE YAZIM KURALLARI
Doç. Dr. Ali ERYILMAZ
The Mediator Role of Satisfaction of Needs between Academic Motivation and Life Goals


Yrd. Doç. Dr. Ebru BOZPOLAT & Hacer KOÇ
8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Odaklı Akademik Risk Alma Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi


Dr. Eren Halil ÖZBERK, Yrd. Doç. Dr. Kübra ATALAY KABASAKAL & Dr. Nagihan BOZTUNÇ ÖZTÜRK
Investigating the Factors Affecting Turkish Students’ PISA 2012 Mathematics Achievement Using Hierarchical Linear


Psikolojik Danışman Dr. Erol ESEN & Prof. Dr. Diğdem Müge SİYEZ
Cinsel Sağlık Eğitimi Programının 9. Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarına Etkisi


Fatma TANRIVERDİ-KÖKSAL & Deniz ORTAÇTEPE
Raters’ Prior Knowledge of Students’ Proficiency Levels as a Source of Measurement Error in Oral Assessments


Doç. Dr. Ferudun SEZGİN, Yrd. Doç. Dr. Didem KOŞAR, Dr. Serkan KOŞAR & Arş. Gör. Emre ER
Öğretmenlerin Öğrenciye Yönelik Metaforlarının Belirlenmesine İlişkin Nitel Bir Araştırma


Yrd. Doç. Dr. Gözde İNAL KIZILTEPE, Doç. Dr. Münevver CAN YAŞAR & Yrd. Doç. Dr. Özgün UYANIK
Bilişsel Becerileri Destekleme Programının 61-72 Aylık Çocukların Yaratıcı Düşünme, Akademik ve Dil Becerilerine Etkisi


Dr. Gülşah SEVER
Kemanda Detaşe Yay Tekniği İçin Öğrenme-Öğretme Modeli Geliştirilmesi


Hülya ÇERMİK, Abdurrahman ŞAHİN & Birsen DOĞAN
Sınıf Öğretmen Adaylarının Meslek Tercih Algıları: Değişimin Boylamsal Çözümlemesi


Doç. Dr. Kürşad YILMAZ, Doç. Dr. Aytunga OĞUZ & Doç. Dr. Yahya ALTINKURT
Öğretmenlerin Liderlik Davranışları ile Öğrenen Özerkliğini Destekleme Davranışları Arasındaki İlişki


Mehmet Salih KÜÇÜKÖZYİĞİT & Selda ÖZDEMİR
Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş Öğrencilerde Matematikte Çarpma İşlem Akıcılığını Arttırmada Kendini İzleme Tekniğinin Etkililiği


Yrd. Doç. Dr. Nazım ÇOĞALTAY, Prof. Dr. Suat ANAR & Prof. Dr. Engin KARADAĞ
Öğretmenlerin Tükenmişliğini Etkileyen Faktörler: Cinsiyetin ve Medeni Durumun Etkisine Yönelik Bir Meta-Analiz Çalışması


Okutman Özlem FAKAZLI & Yrd. Doç. Dr. Safiye İpek KURU GÖNEN
Reflection on Reflection: EFL University Instructors’ Perceptions on Reflective Practices


Yrd. Doç. Dr. Sedat KARAÇAM & Arş. Gör. Azize DİGİLLİ BARAN
The Origins of Perceptions regarding Gender of Scientist among Secondary School Students


Tarık Anıl EKİNCİ
Uzaktan Eğitimin Talep Boyutu: Yönetici Perspektifinden Nitel Bir İnceleme


efdergi@hacettepe.edu.tr

http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara