31 (4), 2016


ÖNSÖZ
 
İÇİNDEKİLER
 
İÇ KAPAK
 
YAYIN VE YAZIM KURALLARI
Arş. Gör. Aslı ORÇAN & Doç. Dr. Şebnem KANDİL İNGEÇ
Fizik Öğretiminde Çizgi-Roman Tekniği ile Geliştirilen Bilim-Kurgu Hikâyelerinin Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi


Yard. Doç. Dr. Dilek YALIZ SOLMAZ & Prof. Dr. Coşkun BAYRAK
Beden Eğitimi Dersindeki Fiziksel Etkinlik Oyunlarının İlköğretim Öğrencilerinin Karakter Gelişimleri Üzerindeki Etkisi


Yrd. Doç. Dr. Elif DEMİREL & Prof. Dr. Hüsnü ENGİNARLAR
Effects of Combined Peer-Teacher Feedback on Second Language Writing Development


Dr. Gamze KASALAK & Prof.Dr. Mualla Bilgin AKSU
Örgütler Nasıl Zehirlenir? Öğretim Elemanlarının Örgütsel Toksisite Algıları


Yrd. Doç. Dr. Kani ÜLGER
The Relationship between Creative Thinking and Critical Thinking Skills of Students


Uzman Murat EROL & Uzman Dilek AVCI-TEMİZER
Eyleme Geçiren Bir Katalizör “Öz Yeterlik Algısı”: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme


Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN, Arş. Gör. Hilal KARAKUŞ, Arş. Gör. Hatice UYSAL, Ayşe KEHCİ, Zeliha ULUTAŞ & Öznur KAHVE
Resimli Çocuk Kitaplarının İçerik ve Resimleme Özelliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi


Yrd. Doç. Dr. Müjgan BAKİ & Doç. Dr. Selahattin ARSLAN
Öğretmen Adaylarının Matematiği Öğretme Süreçlerinden Yansımalar


Araş. Gör. Özkan ÇİKRIKCİ & Araş. Gör. Evren ERZEN
Cinsiyetin Akademik Erteleme Üzerindeki Etkisi: Meta-Analiz


Yrd. Doç. Dr. Safiye ASLAN
Argümantasyona Dayalı Laboratuar Uygulamaları: Bilimsel Süreç Becerilerine ve Laboratuar Dersine Yönelik Tutuma Etkisi


Yrd. Doç. Dr. Seçil Ömür SÜNBÜL & Prof. Dr. Adnan KAN
Bilişsel Tanı Modellerinde Parametre Kestirimini ve Sınıflama Tutarlılığını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi


Yrd. Doç. Dr. Veli BATDI
Türkiye’deki Almanca Öğretmenlerinin Hizmet-İçi Alan Eğitimine İlişkin Görüşleri ile Üstbilişsel Farkındalık Düzeyleri