29 (2), 2014


ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

İÇ KAPAK

HAKEM KURULU

YAYIM VE YAZIM KURALLARI

Dr. Hatice ACAR & Doç. Dr. Zeynep GÜREL
Lise ve Fizik Öğretmenliği Öğrencilerinin Uydu Hareketi ile İlgili Görüşlerinin Düşünce Deneylerine Yansıması


PhD Student Aliya AIMOLDINA & Prof. Dr. Sholpan ZHARKYNBEKOVA
Incorporating Authentic Models into Business Letter Writing within the ESP course at Kazakhstani Universities


Prof. Dr. İbrahim ÇİL, Doktora Öğrencisi Mehmet Akif TOKAT , Yrd. Doç. Dr. Yusuf S. TÜRKAN & Doç. Dr. Nurettin DOĞAN
Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi


Prof. Dr. Gıyasettin DEMİRHAN, Dr. Yeşim BULCA & Yrd. Doç. Dr. Fatma SAÇLI
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri


Prof. Dr. Ayşegül DURAK BATIGÜN & Yrd. Doç. Dr. Aliye ATAY KAYIŞ
Üniversite Öğrencilerinde Stres Faktörleri: Kişilerarası İlişki Tarzları ve Problem Çözme Becerileri Açısından Bir Değerlendirme


Yrd. Doç. Dr. Özge GENÇEL ATAMAN
Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersi Başarısında Mozart Müziği Etkisi


Arş .Gör. Mustafa İLHAN & Doç. Dr. Bayram ÇETİN
Kültürel Zekâ Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Arş. Gör. Mahmut KALMAN & Prof. Dr. Tokay GEDİKOĞLU
Okul Yöneticilerinin Hesap Verebilirliği ile Örgütsel Adalet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Assist. Prof. Dr. Zeliha KAYGISIZ ERTUĞ & Prof. Dr. Nuray GİRGİNER
A Multi Criteria Approach For Statistical Software Selection in Education


Doç. Dr. Özgen KORKMAZ, Doç. Dr. Ertuğrul USTA & Yrd. Doç. Dr. İbrahim KURT
Sanal Ortam Yalnızlık Ölçeği (SOYÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Assist. Prof. Dr. Deniz ORTAÇTEPE
Common Ground for Positioning: A discourse Analysis on Second Language Socialization


Doç. Dr. Sevgi ÖZGÜNGÖR & Doç .Dr. Erdinç DURU
Öğretim Elemanları ve Ders Özelliklerinin Öğretim Elemanlarının Performanslarına İlişkin Değerlendirmelerle İlişkileri


Burcu PARLAK & Doç. Dr. Nuri DOĞAN
Dereceli Puanlama Anahtarı ve Puanlama Anahtarından Elde Edilen Puanların Uyum Düzeyleri


Dr. Duygu PİJİ KÜÇÜK
Müzik Öğretmeni Adaylarının Bakışı ile Eşlik Çalma Dersinin Değerlendirilmesi


Dr. Munise SEÇKİN & Yrd. Doç. Dr. Serkan YILMAZ
Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi


Arş . Gör. Zeynep Ceren ŞİMŞEK & Doç. Dr. Asiye İVRENDİ
Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarından Beklentileri


Assist. Prof. Dr. Ekrem SOLAK
English Learning Strategies of Various Nations: A Study in Military Context


Yrd. Doç. Dr. Gülden TÜM
Çok Uluslu Sınıflarda Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sesletim Sorunları


Gamze YAVUZ KONOKMAN & Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN
Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliklerine İlişkin Algıları


Doç. Dr. Rüştü YEŞİL
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Sorumluluk Eğitimi Stratejilerinin İncelenmesi


Hüseyin YILDIZOĞLU & Doç. Dr. Berrin BURGAZ
Okul Yöneticilerinin Beş Faktör Kişilik Özellikleriyle Çatışma Yönetimi Stili Tercihleri Arasındaki İlişki